Tilläggsbudget 1 för 2007

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Kommunerna får extra pengar för flyktingmottagande (FiU21)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2007. Beslutet innebär att totalt 1 743 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2007. Beslutet innebär bland annat följande: Kommunerna får 1,1 miljarder kronor extra för att ta emot flyktingar, delvis beroende på att antalet asylsökande ökar i Sverige. Pengarna behövs också med anledning av nya riktlinjer för ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ett nytt återetableringsstöd till vissa utlänningar. Kommunerna får samtidigt extra pengar för att ta till åtgärder så att flyktingar kommer in snabbare på arbetsmarknaden. 100 miljoner kronor går till att finansiera så kallat instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige. Drygt 480 miljoner kronor avsätts till akademisk fortbildning för lärare. Pengar reserveras också för att skydda havsmiljön samt till att införa en miljöbilspremie som ska stimulera användningen av miljöanpassade bilar. Ett nytt bidrag till kommunala hyresgarantier införs. Försvarsmaktens rätt att ingå ekonomiska åtaganden för materielanskaffning utökas med hänsyn till bland annat en ombyggnad av JAS-plan. Finansutskottet vill att regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av Försvarsmaktens beställningar av materiel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-24
Justering: 2007-06-05
Betänkande publicerat: 2007-06-12
Trycklov: 2007-06-12
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:FiU21

Kommunerna får extra pengar för flyktingmottagande (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2007. Förslaget innebär att totalt 1 743 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2007. Förslagen i tilläggsbudgeten innebär bland annat följande:

  • Kommunerna får 1,1 miljarder kronor extra för att ta emot flyktingar, delvis beroende på att antalet asylsökande ökar i Sverige. Pengarna behövs också med anledning av nya riktlinjer för ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ett nytt återetableringsstöd till vissa utlänningar. Kommunerna får samtidigt extra pengar för att ta till åtgärder så att flyktingar kommer in snabbare på arbetsmarknaden.
  • 100 miljoner kronor går till att finansiera så kallat instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige.
  • Drygt 480 miljoner kronor avsätts till akademisk fortbildning för lärare.
  • Pengar reserveras också för att skydda havsmiljön samt till att införa en miljöbilspremie som ska stimulera användningen av miljöanpassade bilar.
  • Ett nytt bidrag till kommunala hyresgarantier införs.
  • Försvarsmaktens rätt att ingå ekonomiska åtaganden för materielanskaffning utökas med hänsyn till bland annat en ombyggnad av JAS-plan. Finansutskottet vill att regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av Försvarsmaktens beställningar av materiel.

Med anledning av att Myndigheten för skolutveckling har beslutat om vissa utgifter utan tillstånd från riksdagen betonar finansutskottet det allvarliga i att en myndighet gör åtaganden utan att det finns grund för det i ett särskilt bemyndigande från riksdagen. Finansutskottet ser samtidigt positivt på att man arbetar med att stärka den interna kontrollen och styrningen på statliga myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
28 förslagspunkter, 25 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av Nämnden för offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Nämnden för offentlig upphandling avvecklas fr.o.m. 1 september 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 24.

2. Låneram för Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 besluta att Fortifikationsverket i Riksgäldskontoret får ta upp lån inom en ram av högst 8 175 000 000 kr för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 26.

3. Försäljning av fastighet i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
dels att staten genom byte eller försäljning avyttrar fastigheten Stockholm Uggleborg 12 i Stockholms kommun,
dels att de kostnader som uppstår i samband med försäljningen får avräknas mot försäljningsinkomsterna och att Statens fastighetsverk får disponera försäljningsinkomster motsvarande bokfört värde för fastigheten.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:100 punkt 27.

4. Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 22 och avslår motion
2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 1 (mp)

5. Användning av anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser, m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 28 och avslår motion
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 14.

Reservation 2 (v)

6. Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007
dels besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram för eventuell vidareutveckling av JAS 39 Gripen samt om luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass,
dels för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 6:2 Materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 45 250 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 29 och 30 samt avslår motionerna
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 12 och 13,
2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 6 och 7 samt
2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 2-5.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v00175
mp00145
Totalt1441063168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Bemyndigande för anslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för det under utgiftsområde 6 Försvar och beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 31.

8. Avveckling av Institutet för psykosocial medicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Institutet för psykosocial medicin avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 33.

9. Användning av anslaget 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 35 och avslår motion
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Reservation 5 (v)

10. Användning av anslaget 19:7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 19:7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 36.

11. Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 18.

12. Användning av anslaget 24:3 Delegation för stöd till jämställdhetsintegrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 24:3 Delegation för stöd till jämställdhetsintegrering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 39.

13. Bemyndigande för anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 550 000 000 kr under åren 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 40.

14. Användning av anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 41.

15. Användning av anslaget 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 42.

16. Bemyndigande för anslaget 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 43.

17. Ändringar i föreskrifter om avgifter för spel och lotterier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,
2. lag om ändring i kasinolagen (1999:355) och
3. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 19-21.

18. Utökad avtrappning av räntebidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avtrappning av den statliga bostadsbyggnadssubventionen, det s.k. räntebidraget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 45.

19. Användning av anslaget 31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik uppförda anslaget 31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 46.

20. Bidrag till kommunala hyresgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statligt stöd till kommuner som gått i borgen för enskilda hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad, s.k. kommunala hyresgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 48.

21. Användning av anslaget 31:13 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik uppförda anslaget 31:13 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 47.

22. Fortsatt hantering av äldre bostadskreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om hanteringen av äldre bostadskreditgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 49.

23. Lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 23.

24. Disposition av intäkter från avgifter för djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om disposition av avgiftsintäkter avseende djurskydd enligt djurskyddslagen (1988:534) samt avgifter enligt lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 50.

25. Användning av anslaget 43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 51.

26. Riktlinjer för Exportkreditnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det föreslagna huvudmålet för Exportkreditnämnden samt bemyndigar regeringen att besluta om ändrade riktlinjer för myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 52 och avslår motion
2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 8.

Reservation 6 (mp)

27. Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att
dels vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB,
dels tillskjuta högst 30 000 000 kr för att vid behov förstärka bolagets ekonomiska situation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 53 och avslår motion
2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m780019
c23006
fp24004
kd18006
v15016
mp14005
Totalt172106170

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
godkänner
a) regeringens förslag till riktlinjer för statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn,
b) den föreslagna användningen av
1. det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 2:5 Avsättning för garantiverksamhet,
2. det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 12:2 Ersättningar och bostadskostnader,
3. det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande,
4. det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet,
c) ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation samt
bemyndigar regeringen att under 2007
dels för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:10 Insatser för vaccinberedskap besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under åren 2008-2010,
dels för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:81 Fortbildning av lärare besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 900 000 000 kr under åren 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 25, 32, 34, 37, 38, 44 och 54 samt avslår motionerna
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11, 15, 17 och 18,
2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1 och
2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 6 och 8.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v00175
mp00145
Totalt1441063168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag