2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008

Finansutskottets betänkande

2007/08:FiU21

Tilläggsbudget 1 för 2008

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i 2008 års tilläggsbudgetproposition (prop. 2007/08:99) om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag på tilläggsbudget för innevarande år. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3 469 miljoner kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 1 586 miljoner kronor. 71 anslag inom 18 utgiftsområden berörs av dessa förändringar. Anslagsförändringarna innebär att anvisade medel ökar med 1 883 miljoner kronor.

Därmed ställer sig utskottet bl.a. bakom förslaget att 584 miljoner kronor avsätts för ökade utbetalningar av bidrag för läkemedelsförmånerna. Ökningen beror på en ny överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens ersättning till landstingen avseende kostnaden för läkemedelsförmånerna under 2008. Dessutom ska 300 miljoner kronor anvisas för rättsliga biträden till följd av ett ökat antal förordnanden av offentliga försvarare samt omfattningen av dessa. 100 miljoner kronor reserveras för Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning. Därutöver tillförs 240 miljoner kronor för utbetalning av bidrag till miljöbilar. Resurserna ökas också för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt för investeringar i det nationella vägnätet.

Utskottet godkänner vidare regeringens förslag om ändrade och nya anslag med anledning av förändrad myndighetsstruktur inom skolväsendet. Dessa resursomfördelningar och tillskott ska ge goda förutsättningar för att trygga arbetet med att skapa en tydlig och överskådlig skolmyndighetsstruktur med klara ansvarsförhållanden. Utskottet tillstyrker även att flera anslag ändras för att täcka behovet av resurser för genomförande, uppföljning och utvärdering av den nya tandvårdsreformen.

Regeringens övriga förslag om bl.a. nya och ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser tillstyrks.

Utskottet tillstyrker även regeringens förslag till ändring i lagen om inkomstgrundad ålderspension. Lagändringen innebär att ålderspensionsrätt för aktivitets- och sjukersättning som utges från den 1 januari 2008 åter baseras på 93 % av antagandeinkomsten.

Samtliga motionsyrkanden som behandlas i betänkandet avstyrks.

Till betänkandet har fogats 6 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1.

Bemyndigande om rörlig kredit för handel med fondandelar inom Premiepensionsmyndigheten

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 6 500 000 000 kr för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 2.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2.

Höjd pensionsrätt för personer med aktivitets- eller sjukersättning

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 1.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

3.

Bemyndigande för anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2009–2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 4.

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

4.

Bemyndigande för anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till forskning om kvinnors hälsa som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr efter 2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 5.

Utgiftsområde 15 Studiestöd

5.

Användning av anslaget 25:2 Studiemedel m.m.

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 6.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

6.

Användning av anslaget 25:1 Statens skolverk

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:1 Statens skolverk. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 7.

7.

Bemyndigande för anslaget 25:11 Fortbildning av lärare

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:11 Fortbildning av lärare besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kr under 2009–2010. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 8.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8.

Bemyndigande för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kr under 2009. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 10 och avslår motion

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (v)

9.

Bemyndigande för anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kr under 2009–2018. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 11.

10.

Kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

 

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 12.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

11.

Bemyndigande för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kr efter 2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 13.

12.

Användning av anslaget 34:12 Havsmiljö

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:12 Havsmiljö. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 14 i denna del.

13.

Bemyndigande för anslaget 34:12 Havsmiljö

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009–2010. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 14 i denna del.

Utgiftsområde 21 Energi

14.

Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 15 och avslår motion

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 2 (s)

15.

Bemyndigande att förvärva aktier i Nordpool Spot AS

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kr. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 16.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

16.

Nedläggning av Luftfartsstyrelsen

 

Riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen läggs ned den 1 januari 2009. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 17 och avslår motion

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 3 (s)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

17.

Bemyndigande för anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kr under 2009, högst 300 000 000 kr under 2010 och högst 310 000 000 kr under 2011–2013. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 18.

18.

Användning av anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 19.

19.

Bemyndigande för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 131 000 000 kr under 2009, högst 98 000 000 kr under 2010 och högst 16 000 000 kr under 2011. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 20.

20.

Bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m.

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kr under 2009 och högst 16 000 000 kr under 2010. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 21.

21.

Bemyndigande för anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kr under 2009 och högst 35 000 000 kr under 2010. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 22.

22.

Slopande av Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel

 

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om slopandet av Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 23.

Ramar för utgiftsområden samt anslag

23.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

 

Riksdagen

godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation samt

bemyndigar regeringen att under 2008

dels för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kr under 2009–2011,

dels för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kr under 2009–2010.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkterna 3, 9 och 24 samt avslår motionerna

2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1–4,

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 3 och 4 samt

2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (s)

Reservation 5 (v)

Reservation 6 (mp)

Stockholm den 5 juni 2008

På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Thomas Östros (s), Ulf Sjösten (m), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Roger Tiefensee (c), Monica Green (s), Johan Pehrson (fp), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp) och Christina Zedell (s).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för 2008

Utskottets förslag överensstämmer med förslaget i propositionen.

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag)

Belopp enligt statsbudget 2008

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/Ny anslagsnivå

 1

Rikets styrelse

10 937 659

44 860

10 982 519

32:1

Länsstyrelserna m.m.

2 372 268

-6 600

2 365 668

90:5

Regeringskansliet m.m.

5 933 787

51 460

5 985 247

 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

11 105 694

328 300

11 433 994

1:2

Ekonomistyrningsverket

103 915

3 500

107 415

1:3

Statskontoret

56 579

500

57 079

1:5

Statistiska centralbyrån

476 901

500

477 401

1:10

Statliga tjänstepensioner m.m.

9 226 000

319 000

9 545 000

2:1

Finansinspektionen

208 632

4 800

213 432

 3

Skatt, tull och exekution

9 175 600

58 000

9 233 600

3:2

Kronofogdemyndigheten

1 598 472

8 000

1 606 472

3:3

Tullverket

1 476 285

50 000

1 526 285

Rättsväsendet

31 380 237

300 391

31 680 628

4:1

Polisorganisationen

17 286 829

-100 849

17 185 980

4:2

Säkerhetspolisen

789 663

101 240

890 903

4:12

Rättsliga biträden m.m.

1 225 657

300 000

1 525 657

Internationell samverkan

1 654 966

135 000

1 789 966

5:1

Bidrag till vissa internationella organisationer

1 110 654

135 000

1 245 654

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

43 880 510

26 293

43 906 803

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

20 413 323

170 500

20 583 823

6:2

Materiel och anläggningar

17 222 697

-170 500

17 052 197

7:5

Krisberedskap

1 636 687

25 000

1 661 687

7:6

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

147 000

-5 400

141 600

7:9

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

178 000

5 400

183 400

34:1

Statens strålskyddsinstitut

122 624

-67 312

55 312

34:2

Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

102 780

-53 390

49 390

34:3

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

74 125

-47 062

27 063

34:4

Strålsäkerhetsmyndigheten

0

161 464

161 464

34:5

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI

0

7 000

7 000

38:1

Elsäkerhetsverket

42 585

593

43 178

 8

Migration

6 145 413

0

6 145 413

12:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

198 800

-50 000

148 800

12:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

143 255

50 000

193 255

 9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

50 754 889

573 463

51 328 352

13:1

Tandvårdsförmåner m.m.

5 328 000

-44 800

5 283 200

13:2

Bidrag för läkemedelsförmånerna

21 000 000

584 000

21 584 000

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

360 505

-600

359 905

13:6

Socialstyrelsen

549 288

28 993

578 281

13:7

Läkemedelsförmånsnämnden

59 053

7 400

66 453

13:9

Bidrag till psykiatri

500 000

-1 530

498 470

10 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

117 999 388

24 000

118 023 388

19:6

Försäkringskassan

6 669 376

24 000

6 693 376

 13

Arbetsmarknad

61 760 699

-4 000

61 756 699

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

5 743 103

-4 000

5 739 103

 15

Studiestöd

20 297 353

29 379

20 326 732

25:2

Studiemedel m.m.

11 224 595

28 540

11 253 135

25:3

Studiemedelsräntor m.m.

4 948 680

839

4 949 519

16 

Utbildning och universitetsforskning

46 373 839

8 148

46 381 987

25:1

Statens skolverk

510 448

-129 811

380 637

25:2

Myndigheten för skolutveckling

98 227

-24 558

73 669

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

779 338

-141 500

637 838

25:4

Specialpedagogiska institutet

369 892

-184 946

184 946

25:5

Specialskolemyndigheten

268 269

-134 134

134 135

25:12

Nationellt centrum för flexibelt lärande

101 605

-62 735

38 870

25:24

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

1 167 963

1 641

1 169 604

25:68

Försvarshögskolan: Grundutbildning

11 800

2 093

13 893

25:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

488 463

-4 093

484 370

25:75

Centrala studiestödsnämnden m.m.

399 127

-389

398 738

25:77

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

50 587

516

51 103

25:81

Statens skolinspektion

0

83 457

83 457

25:82

Specialpedagogiska skolmyndigheten

0

325 393

325 393

25:83

Förstärkning av basfärdigheter

0

150 000

150 000

25:84

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

0

127 214

127 214

17 

Kultur, medier, trossamfund och fritid

10 109 728

0

10 109 728

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

208 588

-1 141

207 447

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

158 353

-9 693

148 660

28:5

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater

926 071

4 026

930 097

28:6

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

755 586

6 808

762 394

19 

Regional utveckling

3 350 174

43 000

3 393 174

33:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 495 837

-6 300

1 489 537

33:3

Transportbidrag

448 864

50 000

498 864

33:4

Glesbygdsverket

26 723

-700

26 023

 20

Allmän miljö- och naturvård

4 721 620

239 300

4 960 920

34:3

Åtgärder för biologisk mångfald

1 913 297

50 000

1 963 297

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

455 023

-50 000

405 023

34:11

Miljöbilspremie

100 000

240 000

340 000

34:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

60 000

-700

59 300

 22

Kommunikationer

35 760 092

-5 000

35 755 092

36:1

Vägverket: Administration

1 005 895

-135 000

870 895

36:2

Väghållning och statsbidrag

17 700 663

275 000

17 975 663

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

13 670 557

-120 000

13 550 557

37:3

Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m.

280 000

-25 000

255 000

23 

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

17 432 385

70 000

17 502 385

43:1

Statens jordbruksverk

415 988

70 000

485 988

43:15

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

36 866

2 500

39 366

44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 018 431

-2 500

3 015 931

24 

Näringsliv

4 848 563

12 100

4 860 663

38:1

Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

334 323

12 850

347 173

38:21

Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

199 000

-750

198 250

 

Summa anslagsförändring på tilläggsbudget

1 883 234

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag. Tidigare har tilläggsbudgeten ingått som en del i den ekonomiska vårpropositionen. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll och struktur ändras i och med 2008 års ekonomiska vårproposition (prop. 2007/08:100). Förändringarna innebär bl.a. att tidsperspektivet i den ekonomiska vårpropositionen förlängs och att propositionen tydligare handlar om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på medellång och lång sikt. Förändringarna av innehållet och strukturen i den ekonomiska vårpropositionen medför att årets första tilläggsbudget lämnas som en egen proposition. De förändringar som föreslås på tilläggsbudget beaktas i de prognoser över statsbudgetens utgifter som redovisas i den ekonomiska vårpropositionen.

I 2008 års tilläggsbudgetproposition (prop. 2007/08:99) föreslår regeringen ändringar på tilläggsbudget för 2008. Regeringens förslag avser ändringar av nivån på 65 anslag inom 18 utgiftsområden. 34 anslag höjs och 31 anslag sänks. Dessutom förs 6 nya anslag upp i statsbudgeten. Vidare presenterar regeringen 6 förslag till ändringar i redan beslutade bemyndiganden, 9 nya bemyndiganden respektive andra förändringar med påverkan på statsbudgeten.

Med anledning av regeringens förslag har 4 motioner väckts. Förslagen i propositionen och i motionerna återges i bilaga 1 till detta betänkande. En sammanställning av regeringens förslag och alternativa förslag till ändrade ramar samt ändrade och nya anslag finns i bilaga 2. Det lagförslag som regeringen lägger fram i propositionen återges i bilaga 3.

Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att yttra sig över de förslag i propositionen och i motionerna som rör respektive utskotts område. Yttranden har lämnats av

–     konstitutionsutskottet (2007/08:KU4y),

–     skatteutskottet (2007/08:SkU7y),

–     justitieutskottet (2007/08:JuU1y),

–     socialförsäkringsutskottet (2007/08:SfU3y),

–     socialutskottet (2007/08:SoU2y),

–     kulturutskottet (2007/08:2y),

–     utbildningsutskottet (2007/08:UbU2y),

–     trafikutskottet (2007/08:TU3y),

–     miljö- och jordbruksutskottet (2007/08:MJU2y),

–     näringsutskottet (protokollsutdrag 2007/08:32) och

–     arbetsmarknadsutskottet (protokollsutdrag 2007/08:21).

Civilutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet har beslutat att inte avge något yttrande över tilläggsbudgeten.

Yttrandena återfinns i bilagorna 4–14.

Utskottets överväganden

1 Inledning

I 2008 års tilläggsbudgetproposition föreslår regeringen ändrade och nya anslag för statsbudgeten för budgetåret 2008. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3 469 227 000 kr och de föreslagna minskningarna uppgår till 1 585 993 000 kr. 71 anslag inom 18 utgiftsområden berörs av dessa förändringar. Anslagsförändringarna i regeringens förslag till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 1 883 234 000 kr.

Utskottet behandlar nedan punkterna 1–24 i propositionen samt motsvarande förslag i motionerna i två steg. Först tar utskottet en samlad ställning till regeringens förslag till anslagsförändringar som inte har föranlett några alternativa förslag i motionerna eller särskilda anmärkningar från berörda fackutskott. I detta sammanhang tas även upp likartade förslag till andra förändringar med anslagspåverkande effekt under innevarande år. Därefter övergår utskottet till att i detalj behandla de övriga förslag som väckts på tilläggsbudget.

Enligt 5 kap. 12 § fjärde stycket riksdagsordningen får beslut om anslag för löpande budgetår som innebär att en utgiftsram påverkas inte fattas innan beslut om godkännande av ändrad utgiftsram fattas. I utskottets förslag till riksdagsbeslut tas således förslagen i propositionen och motionerna om ändrade ramar och anslag upp i en punkt, punkt 23. Övriga frågor behandlas som egna punkter i utskottets förslag till riksdagsbeslut, vilket markeras med en sammanfattningsruta vid respektive rubrik i betänkandet.

2 Förslag till anslagsförändringar utan anmärkningar i utskottet

Bakgrund

Finansutskottet tar fr.o.m. hösten 2007 en samlad ställning till regeringens förslag till anslagsförändringar som under riksdagsbehandlingen inte gett upphov till några invändningar eller särskilda kommentarer. Detta gäller också regeringens förslag till andra förändringar med anslagspåverkande effekt under innevarande år. De aktuella förslagen räknas upp och behandlas av utskottet i ett gemensamt ställningstagande. Förslagens effekter på statsbudgeten kan avläsas i bilaga 2 till betänkandet. För regeringens motivering av förslagen hänvisas däremot till texten i propositionen. På så sätt vill utskottet effektivisera behandlingen av förslagen på tilläggsbudget och lägga större fokus på de frågor som har blivit föremål för politisk diskussion.

Motionerna

Finansutskottet kan konstatera att regeringens förslag till förändringar i nivåerna för 40 anslag samt inrättande av 5 nya anslag inom ramen för årets statsbudget inte har föranlett några alternativa förslag i motionerna. Därutöver har 2 förslag med anslagspåverkande effekt under innevarande år lämnats av motionärerna utan anmärkningar. Dessa förslag berör följande anslag:

Tabell 1. Anslag som berörs av regeringens förslag till nivåförändringar samt andra förändringar med anslagspåverkande effekt 2008 utan anmärkningar i utskottet

Utgiftsområde

Anslag

 

1

Rikets styrelse

32:1

Länsstyrelserna

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Ekonomistyrningsverket

1:3

Statskontoret

1:5

Statistiska centralbyrån

1:10

Statliga tjänstepensioner m.m.

2:1

Finansinspektionen

3

Skatt, tull och exekution

3:2

Kronofogdemyndigheten

4

Rättsväsendet

4:12

Rättsliga biträden m.m.

5

Internationell samverkan

5:1

Bidrag till vissa internationella organisationer

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser m.m.

6:2

Materiel och anläggningar

7:5

Krisberedskap

7:6

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

7:9

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

34:1

Statens strålskyddsinstitut

34:2

Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

34:3

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

34:4

Strålsäkerhetsmyndigheten (nytt anslag)

 

Bemyndigande för anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten

34:5

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI (nytt anslag)

38:1

Elsäkerhetsverket

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1

Tandvårdsförmåner m.m.

13:2

Bidrag för läkemedelsförmånerna

13:6

Socialstyrelsen

13:7

Läkemedelsförmånsnämnden

15

Studiestöd

25:2

Studiemedel m.m.

25:3

Studiemedelsräntor m.m.

16

Utbildning och universitetsforskning

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

25:4

Specialpedagogiska institutet

25:5

Specialskolemyndigheten

25:24

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

25:68

Försvarshögskolan: Grundutbildning

25:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

25:75

Centrala studiestödsnämnden m.m.

25:77

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

25:81

Statens skolinspektion (nytt anslag)

25:82

Specialpedagogiska skolmyndigheten (nytt anslag)

 

Bemyndigande för anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten

25:83

Förstärkning av basfärdigheter (nytt anslag)

19

Regional utveckling

33:1

Regionala tillväxtåtgärder

33:4

Glesbygdsverket

20

Allmän miljö- och naturvård

34:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:1

Statens jordbruksverk

43:15

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

24

Näringsliv

38:1

Verket för näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

38:21

Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

Fackutskottens yttranden

Konstitutionsutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt näringsutskottet tillstyrker i sina respektive yttranden de aktuella förslagen i propositionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har för egen del inte heller någonting att invända mot de aktuella förslagen till anslagsförändringar och nya anslag i årets statsbudget. Finansutskottet ställer sig också bakom förslagen att regeringen bemyndigas att för de nya anslagen 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten respektive 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag. Detta innebär att finansutskottet, i likhet med de berörda fackutskotten, tillstyrker regeringens förslag (punkterna 3, 9 och 24 i denna del).

Finansutskottet övergår därmed till att behandla de övriga förslag som har väckts på tilläggsbudget 1 för 2008 (avsnitt 3). Utskottets samlade ställningstagande till förslagen om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag redovisas i avsnitt 4.

3 Övriga förslag på tilläggsbudget per utgiftsområde

3.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5 Regeringskansliet m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 933 787 000 kr.

I enlighet med tidigare praxis vid valutakursförändringar föreslår regeringen att anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. ökas med 5,3 miljoner kronor för att täcka motsvarande valutakursförlust för utrikesrepresentationen. Valutakursförlusten har uppstått till följd av den förändrade växelkursen för den svenska kronan, framför allt mot euron.

Regeringen föreslår även att anslaget ökas med 18,4 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader i samband med ny skattelagstiftning för statligt anställda under utlandsstationering. Dessutom föreslår man att kostnaderna för en krishanteringsenhet som nu inrättas i Statsrådsberedningen täcks genom en ökning av anslaget med 25 miljoner kronor.

Vidare konstaterar regeringen att arbetet vid en särskild organisation inom Regeringskansliet för genomförande av tandvårdsreformen kommer att pågå även under 2008. Anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. föreslås därför ökas med 3 miljoner kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med motsvarande belopp.

Regeringen anser att det är angeläget att förstudien inför försöksverksamheter inom ramen för Utredningen om en nationell cancerstrategi för framtiden (dir. 2007:110) genomförs under 2008. På så sätt kan genomförandefasen påbörjas i nära anslutning till att utredningen lämnar sitt slutbetänkande den 15 januari 2009. Därför föreslår man att anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. ökas med 1 miljon kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård minskas med motsvarande belopp.

Anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. föreslås slutligen minska med 1 240 000 kr för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:2 Säkerhetspolisen.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. ökas med 51 460 000 kr.

Motionen

Socialdemokraterna erinrar i motion Fi14 om att Regeringskansliet i samband med budgetpropositionen för 2008 visade ett anslagssparande på nästan 800 miljoner kronor. Detta anslagssparande kan enligt motionärerna täcka de behov som regeringen identifierar inom anslaget för Regeringskansliet och bidra till finansieringen av andra förslag på tilläggsbudgeten. Mot den bakgrunden avvisar motionärerna regeringens förslag att utöka anslaget (yrkande 3 i denna del). Vidare anser motionärerna att det därutöver finns ett utrymme för en ytterligare besparing inom anslaget på 50 miljoner kronor, vilket riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna (yrkande 4).

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (KU4y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionen.

Företrädarna för Socialdemokraterna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med konstitutionsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi14 (s) yrkandena 3 i denna del och 4.

3.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Bemyndigande om rörlig kredit för handel med fondandelar inom Premiepensionsmyndigheten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen utökar bemyndigandet om rörlig kredit för handel med fondandelar inom Premiepensionsmyndigheten. Med den höjda krediten tillgodoses myndighetens likviditetsbehov vid tillfällen då antalet fondbyten kraftigt ökar. Därmed bifaller riksdagen punkt 2 i propositionen.

Propositionen

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2008 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 4,5 miljarder kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar. Regeringen har erfarit att behovet av rörlig kredit för fondhandel har fortsatt att öka främst till följd av ett ökat antal fondbyten i kombination med ökade värden på pensionsspararnas konton. Under senare år har många pensionssparare valt att lägga över förvaltningen av sina premiepensionsmedel på s.k. förvaltningsföretag. Dessa företag genomför ett stort antal byten vid samma tillfälle, vilket medför att det blir volymtoppar som kraftigt överstiger den genomsnittliga bytesvolymen. Detta innebär att utnyttjandet av den rörliga krediten varierar kraftigt. Regeringen föreslår därför att krediten höjs och uppgår till högst 6,5 miljarder kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 2).

3.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3 Tullverket

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 476 285 000 kr.

Regeringen anser att Tullverket behöver tillföras mer resurser för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nya och effektivare arbetsmetoder för myndighetens båda huvudprocesser Effektiv handel respektive Brottsbekämpning. Tullverket måste utveckla sin styrning och samordning både inom och mellan dessa huvudprocesser. Vidare måste Tullverket utveckla effektivare metoder för att bekämpa smuggling av narkotika, alkohol och tobak liksom annan gränsöverskridande brottslighet. Lika viktigt är det enligt regeringen att effektivisera tullhanteringen för att förbättra servicen till de företag som verkar i det legitima handelsflödet. Därför föreslår regeringen att anslaget 3:3 Tullverket ökas med 50 miljoner kronor.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SkU7y) regeringens förslag.

I detta sammanhang tar skatteutskottet även upp frågan om en uppföljning av Tullverkets samarbete med andra myndigheter mot illegal införsel av alkohol och tobak. Skatteutskottet erinrar om sitt ställningstagande att samarbetet är så viktigt att det finns anledning att närmare granska dess effektivitet. Behovet av en sådan granskning har diskuterats med riksrevisorerna. Av riksrevisorernas verksamhetsplan framgår att en effektivitetsgranskning av myndigheternas samverkan mot illegal införsel av alkohol kommer att genomföras under innevarande år.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med skatteutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del). Finansutskottet delar även skatteutskottets bedömning angående uppföljningen av effektiviteten i myndigheternas samarbete mot illegal införsel av alkohol och tobak.

3.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1 Polisorganisationen

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 286 829 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget 4:1 Polisorganisationen minskas med 25 849 000 kr för att bidra till finansieringen av ökningen av de under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och 25:3 Studiemedelsräntor m.m. Vidare föreslår man att anslaget minskas med ytterligare 75 miljoner kronor för att bidra till finansieringen av ökningen av anslaget 4:2 Säkerhetspolisen.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 4:1 Polisorganisationen minskas med 100 849 000 kr.

Motionen

Socialdemokraterna uttrycker i motion Fi14 oro över att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd att antalet civilanställda inom polisen minskar. Det innebär att fler poliser kommer att få ägna sig åt skrivbordsarbete i stället för att bekämpa och förebygga brott. Motionärerna kritiserar därför regeringens besparingar på området och föreslår att minskningen av anslaget till polisorganisationen begränsas med 25 miljoner kronor (yrkande 3 i denna del).

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet tillstyrker i sitt yttrande (JuU1y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädarna för Socialdemokraterna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med justitieutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi14 (s) yrkande 3 i denna del.

4:2 Säkerhetspolisen

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 789 663 000 kr.

Regeringen konstaterar att Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning samt för annan verksamhet såsom personskydd och kontraspionage har ökat under 2008. Det är främst utgifter för personal och teknikstöd som har ökat. Mot den bakgrunden föreslår man att anslaget 4:2 Säkerhetspolisen ökas med 100 miljoner kronor. För att bidra till finansieringen minskas anslaget 4:1 Polisorganisationen med 75 miljoner kronor.

I syfte att utveckla och stärka skyddet av den centrala statsledningen kommer Säkerhetspolisen från den 1 januari 2009 att ta över ansvaret för de transporter av statsråden som i dag sker med Regeringskansliets statsrådschaufförer. Under uppbyggnaden av verksamheten uppstår engångsvisa kostnader 2008. Anslaget 4:2 Säkerhetspolisen föreslås därför ökas med 1 240 000 kr. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. minskas med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 4:2 Säkerhetspolisen ökas med 101 240 000 kr.

Motionen

Vänsterpartiet erinrar i motion Fi13 om sina uttalanden mot många av de metoder och den lagstiftning som ligger till grund för Säkerhetspolisens satsningar på terrorismbekämpning. Partiet är också kritiskt till bristen på insyn i användningen av resurserna hos Säkerhetspolisen. Mot den bakgrunden avvisar motionärerna regeringens förslag att öka anslaget med 100 miljoner kronor och anser att dessa medel i stället måste hittas inom ramen för Säkerhetspolisens nuvarande budget (yrkande 1 i denna del).

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet tillstyrker i sitt yttrande (JuU1y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Vänsterpartiet biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med justitieutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkande 1 i denna del.

3.5 Utgiftsområde 8 Migration

12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 143 255 000 kr.

Mot bakgrund av att antalet asylsökande under senare år ökat samt att offentligt biträde förordnas i en större andel av ärendena än tidigare bedömer regeringen att antalet ärenden där offentligt biträde förordnas kommer att vara fler än vad som tidigare har beräknats. Detta medför att utgifterna för offentligt biträde ökar. Därför föreslår regeringen att anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden ökas med 50 miljoner kronor. Finansiering sker genom att anslaget 12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med motsvarande belopp.

Regeringen framhåller vidare att man avser att fortsatt följa utvecklingen och återkommer vid behov till riksdagen med ytterligare förslag.

Motionerna

Vänsterpartiet välkomnar i motion Fi13 regeringens förslag om en förstärkning av resurserna till offentligt biträde i utlänningsärenden. Motionärerna avvisar däremot att satsningen finansieras genom en motsvarande minskning av anslaget för kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden (yrkande 1 i denna del).

Miljöpartiet de gröna anser i motion Fi12 att det är fel att offentliga biträden enligt utlänningslagen utses av Migrationsverket. Ett sådant förfaringssätt avviker från dels hur offentliga biträden utses enligt ett antal andra lagar, dels hur förfarandet med offentliga försvarare i brottmålsprocessen hanteras. I samtliga dessa fall utses det offentliga biträdet/ombudet av domstolen och inte av den handläggande myndigheten. Skälet till detta är enligt motionärerna att det finns en risk för att myndigheten inte hanterar utnämningsärendet helt objektivt. Mot denna bakgrund vidhåller motionärerna sin ståndpunkt att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket (yrkande 2). Regeringens förslag att öka anslaget accepteras dock av partiet eftersom det utgör ett tillägg till regeringens budgetproposition från hösten 2007.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna biträder i var sin avvikande mening sina partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med socialförsäkringsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi13 (v) yrkande 1 i denna del och Fi12 (mp) yrkande 2.

3.6 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 360 505 000 kr.

Regeringen aviserar att en förstudie kommer att genomföras för att klarlägga förutsättningarna för en samlad rådgivningstjänst för patienter inom tandvårdsområdet. Förstudien utgör ett led i tandvårdsreformen. För att finansiera förstudien föreslår regeringen att anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård ökas med 400 000 kr. Finansiering sker genom att anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med motsvarande belopp.

Vidare föreslår regeringen att anslaget minskas med 1 miljon kronor för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård minskas med 600 000 kr.

Motionerna

Socialdemokraterna anser i motion Fi14 att det är oacceptabelt att flytta medel från hälso- och sjukvård till administration på Regeringskansliet. Därför avvisar motionärerna regeringens förslag att minska anslaget med 1 miljon kronor (yrkande 3 i denna del).

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi13 regeringens förslag att minska anslaget med 1 miljon kronor (yrkande 1 i denna del).

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SoU2y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet biträder i var sin avvikande mening sina partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med socialutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi14 (s) yrkande 3 i denna del och Fi13 (v) yrkande 1 i denna del.

13:9 Bidrag till psykiatri

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 500 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri minskas med 1 530 000 kr för att finansiera ökningen av de under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och 25:3 Studiemedelsräntor m.m.

Motionerna

Socialdemokraterna framhåller i motion Fi14 att det är oacceptabelt att minska anslaget. Enligt motionärerna är det en principiellt felaktig prioritering från regeringens sida. Därför avvisar man regeringens förslag (yrkande 3 i denna del).

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi13 regeringens förslag att minska anslaget (yrkande 1 i denna del).

Miljöpartiet de gröna avvisar i motion Fi12 regeringens förslag att minska anslaget (yrkande 1 i denna del). Motionärerna menar att resurserna behövs för insatser inom psykiatriområdet. Samtidigt påpekar man att det är ologiskt av regeringen att föreslå en minskning av anslaget och samtidigt i vårpropositionen avisera ökade satsningar på psykiatrin.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SoU2y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna biträder i var sin avvikande mening sina partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med socialutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi14 (s) yrkande 3 i denna del, Fi13 (v) yrkande 1 i denna del och Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

3.7 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Höjd pensionsrätt för personer med aktivitets- eller sjukersättning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar en ändring i lagen om inkomstgrundad ålderspension. Lagändringen innebär att ålderspensionsrätt för aktivitets- och sjukersättning som betalas ut från den 1 januari 2008 åter baseras på 93 % av antagandeinkomsten. Därmed bifaller riksdagen punkt 1 i propositionen.

Propositionen

Från och med den 1 januari 2007 gäller att 80 % av antagandeinkomsten för den som har aktivitets- eller sjukersättning grundar rätt till ålderspension. Statlig ålderspensionsavgift betalas beräknad på underlaget för ålderspensionsrätten.

Regeringen redovisar att de fem partierna bakom pensionsöverenskommelsen under 2007 har haft överläggningar om att gemensamt fortsätta vårda överenskommelsen. Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har därvid enats om att fr.o.m. den 1 januari 2008 återgå till de regler om pensionsrätt för aktivitets- och sjukersättning som gällde före 2007. Det innebär att ålderspensionsrätt för aktivitets- och sjukersättning som betalas ut från den 1 januari 2008 beräknas med utgångspunkt i 93 % av antagandeinkomsten. Partierna är också överens om att denna procentsats fortsättningsvis är en del av pensionsöverenskommelsen.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 93 % av den antagandeinkomst som ligger till grund för beräkning av inkomstrelaterad aktivitets- och sjukersättning ska grunda rätt till ålderspension för aktivitets- och sjukersättning som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2008. Förslaget innebär att personer med aktivitets- eller sjukersättning får en högre framtida ålderspension. Utgifterna inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp beräknas öka med 1,8–3,6 miljarder kronor för åren 2009–2011 till följd av ökade kostnader för statliga ålderspensionsavgifter. Att utgifterna ökar först fr.o.m. 2009 är ett resultat av konstruktionen med preliminär och slutlig avgift vid beräkning av statlig ålderspensionsavgift där den slutliga avgiften för 2008 regleras först 2011.

Regeringens förslag innebär en ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2008.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med socialförsäkringsutskottet, regeringens förslag (punkt 1).

19:6 Försäkringskassan

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 669 376 000 kr.

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att samordna ett utvärderingsprogram för den nya tandvårdsreformen. Anslaget 19:6 Försäkringskassan föreslås därför ökas med 3 miljoner kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med motsvarande belopp.

Vidare föreslår regeringen att anslaget 19:6 Försäkringskassan ökas med 6 miljoner kronor respektive 15 miljoner kronor för att finansiera ökade administrativa kostnader för Försäkringskassan i samband med införandet av jämställdhetsbonus samt vissa åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 19:6 Försäkringskassan ökas med 24 miljoner kronor.

Motionerna

Socialdemokraterna avvisar i motion Fi14 regeringens förslag att öka Försäkringskassans resurser för administration av vissa åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning (yrkande 3 i denna del). Motionärerna anser att fusk och missbruk ska stävjas och beivras. Man ser det dock inte som optimalt att förskolor och skolor ska lägga ekonomiska resurser och kraft på intygsutfärdande när fokus i deras verksamhet bör ligga på barnen, pedagogiken och lärandet. Enligt motionärerna är det i stället av yttersta vikt att stickprovskontroller och kontinuerlig upplysningsverksamhet fortsätter.

Vänsterpartiet ställer sig i motion Fi13 bakom regeringens förslag om att öka Försäkringskassans anslag. Motionärerna avvisar dock användningen av medlen med hänvisning till partiets ställningstaganden mot införandet av jämställdhetsbonus samt vissa åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. I stället bör de ökade resurserna användas till myndighetens ordinarie verksamhet. Något formellt förslag med denna innebörd presenteras inte i motionen.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i Socialdemokraternas motion.

Företrädarna för Socialdemokraterna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med socialförsäkringsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi14 (s) yrkande 3 i denna del.

3.8 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 743 103 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande minskas med 4 miljoner kronor för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:1 Statens skolverk.

Motionerna

Socialdemokraterna avvisar i motion Fi14 regeringens förslag att minska anslaget (yrkande 3 i denna del).

Vänsterpartiet motsätter sig i motion Fi13 regeringens satsning på nationella prov i svenskundervisning för invandrare samt dess finansiering. Därmed avvisar motionärerna förslaget om att minska anslaget (yrkande 1 i denna del).

Miljöpartiet de gröna konstaterar i motion Fi12 att många kommuner fortfarande har stora problem med flyktingmottagandet, varför mer resurser behövs för att på ett bra sätt introducera flyktingar i det svenska samhället. Mot denna bakgrund avvisar motionärerna regeringens förslag att finansiera nationella prov i svenskundervisning för invandrare genom en neddragning av anslaget för kommunersättningar vid flyktingsmottagande (yrkande 1 i denna del).

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet, som yttrar sig i form av protokollsutdrag, tillstyrker regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna tillstyrker i var sin avvikande mening sina partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med arbetsmarknadsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi14 (s) yrkande 3 i denna del, Fi13 (v) yrkande 1 i denna del och Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

Bemyndigande för anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen utökar bemyndigandet för anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013. Därmed bifaller riksdagen punkt 4 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 970 miljoner kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2008 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför framtida behov av anslag på högst 1,35 miljarder kronor under 2009–2015.

En viss fördröjning av starten av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning ställer krav på en högre beslutstakt inom programmet under 2008 än tidigare beräknat. Detta leder till större utestående åtaganden vid utgången av året. Mot den bakgrunden anser regeringen att bemyndiganderamen behöver ökas med 650 miljoner kronor. Man föreslår därför att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 miljarder kronor under 2009–2015.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet, som yttrar sig i form av protokollsutdrag, tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med arbetsmarknadsutskottet, regeringens förslag (punkt 4).

3.9 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Bemyndigande för anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag. Därmed bifaller riksdagen punkt 5 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 392 660 000 kr. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett forskningsprogram om kvinnors hälsa. Verksamheten finansieras från anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Då stöd till forskning ges i form av fleråriga projekt behövs ett bemyndigande. Därför föreslår man i propositionen att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till forskning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 miljoner kronor efter 2008. Bemyndigandet har tidigare beräknats under det på utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning. Regeringen kommer att besluta om en motsvarande minskning av bemyndiganderamen för detta anslag.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet, som yttrar sig i form av protokollsutdrag, tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med arbetsmarknadsutskottet, regeringens förslag (punkt 5).

3.10 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Användning av anslaget 25:2 Studiemedel m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 25:2 Studiemedel m.m. Beslutet innebär att anslaget även kan användas för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört. Därmed bifaller riksdagen punkt 6 i propositionen.

Propositionen

Regeringen konstaterar att det finns behov av att kunna göra retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört. Centrala studiestödsnämnden tillämpar en preskriptionstid på tio år, vilket innebär att studerande kan ha rätt att erhålla studiemedel upp till tio år efter att beslut om studiemedel har fattats. För sådana utbetalningar används i dag anslagssparande från två s.k. äldreanslag. De framtida utgifterna kan uppskattas till 700 000 kr. Regeringen anser att det är mest ändamålsenligt att dessa utgifter belastar anslaget 25:2 Studiemedel m.m. Man föreslår därför att anslaget 25:2 Studiemedel m.m. även får användas för utgifter för sådana retroaktiva utbetalningar.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet berör i sitt yttrande (UbU2y) inte förslagen inom utgiftsområde 15 Studiestöd.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner för egen del inte anledning att göra en annan bedömning än regeringen. Därmed tillstyrker finansutskottet regeringens förslag (punkt 6).

3.11 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1 Statens skolverk

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 510 448 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget 25:1 Statens skolverk ökas med 20 916 000 kr som en följd av att bl.a. myndighetsstrukturen inom skolväsendet ändras. Finansiering sker genom att anslaget 25:2 Myndigheten för skolutveckling minskas med 18 418 000 kr och anslaget 25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande minskas med 2 498 000 kr.

Med anledning av den förändrade myndighetsstrukturen inom skolväsendet föreslår regeringen att anslaget 25:1 Statens skolverk minskas för att bidra till finansieringen av det nya anslaget 25:81 Statens skolinspektion (med 83 457 000 kr), anslaget 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet (med 270 000 kr) och det nya anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (med 62,5 miljoner kronor).

Dessutom föreslår regeringen att anslaget 25:1 Statens skolverk minskas med 12,5 miljoner kronor för att bidra till finansiering av anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Anslaget 25:1 Statens skolverk ökas enligt förslaget med 4 miljoner kronor för att finansiera Skolverkets arbete med att konstruera nationella prov. Finansiering sker genom att anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg minskas med motsvarande belopp.

Regeringen föreslår slutligen att anslaget 25:1 Statens skolverk ökas med 4 miljoner kronor för att täcka utgifter i samband med nationella prov i svenskundervisning för invandrare (sfi). Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande minskas med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 25:1 Statens skolverk minskas med 129 811 000 kr.

Motionerna

Vänsterpartiet motsätter sig i motion Fi13 satsningen på nationella prov i sfi eftersom den finansieras genom en neddragning av anslaget till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Därför avvisar motionärerna regeringens förslag att öka anslaget till Statens skolverk med 4 miljoner kronor (yrkande 1 i denna del).

Miljöpartiet de gröna anser i motion Fi12 att riksdagen bör avslå regeringens förslag att minska anslaget till Myndigheten för skolutveckling respektive inrätta Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter. Motionärerna motsätter sig därmed finansieringen av anslaget till Statens skolverk med medel från anslaget till Myndigheten för skolutveckling. Dessutom avvisar man överföringen av resurser från Statens skolverk till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter. Motionärernas förslag innebär sammantaget att anslaget till Statens skolverk minskas med 85 729 000 kr, vilket är 44 082 000 kr mindre jämfört med regeringens förslag (yrkande 1 i denna del).

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU2y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna biträder i var sin avvikande mening sina partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med utbildningsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi13 (v) yrkande 1 i denna del och Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

Användning av anslaget 25:1 Statens skolverk

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 25:1 Statens skolverk. Beslutet innebär att anslaget även kan användas för att finansiera vissa utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet. Därmed bifaller riksdagen punkt 7 i propositionen.

Propositionen

Skolverket ska bidra till måluppfyllelsen inom politikområdet, bl.a. genom arbete med uppföljning, utvärdering, styrdokument och vissa utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet. Därför föreslår regeringen att anslaget 25:1 Statens skolverk även får användas för att finansiera vissa utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med utbildningsutskottet, regeringens förslag (punkt 7).

25:2 Myndigheten för skolutveckling

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 98 227 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget 25:2 Myndigheten för skolutveckling sammantaget minskas med 24 558 000 kr för att bidra till finansieringen av anslagen 25:1 Statens skolverk (med 18 418 000 kr), 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet (med 246 000 kr) och 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (med 5 894 000 kr).

Motionen

Miljöpartiet de gröna anser i motion Fi12 att Myndigheten för skolutveckling har gjort ett viktigt arbete med att sprida kunskap om olika pedagogiska metoder mellan olika kommuner. Detta arbete bör enligt motionärerna fortsätta. Därför avvisar man regeringens förslag att minska anslaget till myndigheten (yrkande 1 i denna del).

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU2y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Miljöpartiet de gröna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med utbildningsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

Bemyndigande för anslaget 25:11 Fortbildning av lärare

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen utökar bemyndigandet för anslaget 25:11 Fortbildning av lärare. Därmed bifaller riksdagen punkt 8 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 697 087 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1,9 miljarder kronor under perioden 2009–2010.

För att stärka lärares möjlighet till kvalificerad fortbildning inleddes under 2007 en omfattande och långsiktig satsning på akademisk fortbildning för lärare. Regeringen bedömer att man behöver kunna ge utfästelser om ytterligare statsbidrag så att målsättningen med fortbildningssatsningen ska kunna uppnås. Därför föreslår man att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 25:11 Fortbildning av lärare besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2,2 miljarder kronor under 2009–2010.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med utbildningsutskottet, regeringens förslag (punkt 8).

25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 101 605 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget 25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande sammantaget minskas med 62 735 000 kr för att bidra till finansieringen av anslagen 25:1 Statens skolverk (med 2 498 000 kr), 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten (med 1 417 000 kr) och 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (med 58 820 000 kr).

Motionen

Miljöpartiet de gröna avvisar i motion Fi12 regeringens förslag att inrätta Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter. Därför vill motionärerna återinföra 58 820 000 kr till anslaget till Nationellt centrum för flexibelt lärande jämfört med regeringens förslag (yrkande 1 i denna del)

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU2y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Miljöpartiet de gröna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med utbildningsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (nytt anslag)

Propositionen

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i statsbudgeten för 2008.

Regeringen föreslår att ett nytt ramanslag 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. förs upp i statsbudgeten med 127 214 000 kr som en följd av bl.a. den förändrade myndighetsstrukturen inom skolväsendet. Anslaget ska användas för att täcka de utgifter som uppstår i samband med avvecklingen av ett antal myndigheter och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Finansiering sker genom att anslaget 25:1 Statens skolverk minskas med 62,5 miljoner kronor, anslaget 25:2 Myndigheten för skolutveckling minskas med 5 894 000 kr och anslaget 25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande minskas med 58 820 000 kr.

Motionen

Miljöpartiet de gröna avvisar i motion Fi12 regeringens förslag att inrätta Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter (yrkande 1 i denna del).

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU2y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Miljöpartiet de gröna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med utbildningsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

3.12 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater

28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 926 071 000 kr respektive 755 586 000 kr.

I statsbudgeten för 2008 ingår medel till institutioner inom teater-, dans- och musikområdet för tjänstepensioner och kompletterande ålderspensioner. Fördelningen grundar sig på uppgifter som var aktuella den 31 augusti 2007. Därefter har nya uppgifter inkommit som föranleder justeringar av fördelningen för att den bättre ska motsvara institutionernas verkliga kostnader. Regeringen aviserar att bidragen för tjänstepensioner och kompletterande ålderspensioner i fortsättningen kommer att ingå i de ordinarie verksamhetsbidragen.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att anslaget 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater ökas med 4 026 000 kr. Vidare föreslås att anslaget 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner ökas med 6 808 000 kr. Finansiering sker genom att anslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 1 141 000 kr och anslaget 28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel minskas med 9 693 000 kr.

Motionen

Vänsterpartiet framhåller i motion Fi13 att de budgetmedel som hittills tilldelats för kulturändamål är för små för att medge några omprioriteringar inom anslagen 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel. Därför avvisar motionärerna regeringens förslag att minska dessa anslag (yrkande 1 i denna del).

Kulturutskottets yttrande

Kulturutskottet tillstyrker i sitt yttrande (KrU2y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Vänsterpartiet biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med kulturutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkande 1 i denna del.

Bemyndigande för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag. Därmed bifaller riksdagen punkt 10 i propositionen. Förslagen i motionen avslås.

Jämför reservation 1 (v).

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 148 703 000 kr. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringen konstaterar att Statens kulturråd har behov av att under hösten fatta beslut inför kommande budgetår om bidrag till verksamheter som kräver en långsiktig planering och ekonomisk framförhållning. Det gäller främst fria teater-, dans- och musikgrupper som behöver anställa och planera för sina produktioner. Därför föreslår man i propositionen att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 miljoner kronor under 2009.

Motionen

Vänsterpartiet anser i motion Fi13 att minst treåriga avtal om bidrag bör slutas med den fria scenkonstens utövare. På så sätt ska konstnärerna få möjlighet att kunna ägna sig åt den skapande processen i stället för åt tidsödande arbete med årliga ansökningar om bidrag till grundläggande verksamhet. Mot den bakgrunden föreslår motionärerna att regeringens förslag till bemyndigande för Statens kulturråd utökas så att myndigheten under 2008 får besluta om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2009 (yrkande 2). Regeringen bör enligt motionärerna också återkomma till riksdagen med en begäran om ett motsvarande bemyndigande som förlängs för att omfatta avtalens budgeteffekter under perioden 2010–2011 (yrkande 3).

Kulturutskottets yttrande

Kulturutskottet tillstyrker i sitt yttrande (KrU2y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionen.

Företrädaren för Vänsterpartiet biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med kulturutskottet, regeringens förslag (punkt 10) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkandena 2 och 3.

Bemyndigande för anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag. Därmed bifaller riksdagen punkt 11 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 305 231 000 kr. Något bemyndigande att besluta om ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Beslut om stipendier eller bidrag till konstnärer kan fattas av Konstnärsnämnden för en period på upp till tio år enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer. Varje stipendium innebär ekonomiska åtaganden för en motsvarande period. Regeringen anser att det är lämpligt att dessa stipendier stöds av ett bemyndigande att besluta om ekonomiska åtaganden. Man föreslår därför att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 miljoner kronor under 2009–2018.

Kulturutskottets yttrande

Kulturutskottet tillstyrker i sitt yttrande (KrU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med kulturutskottet, regeringens förslag (punkt 11).

Kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner att Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tillförs 1 miljon kronor från rundradiokontots resultatkonto. Därmed bifaller riksdagen punkt 12 i propositionen.

Propositionen

Verksamheten i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB finansieras genom avkastningen på ett kapital på 20 miljoner kronor som tillskjutits från rundradiokontots resultatkonto (rundradiokontot). Regeringen konstaterar att Förvaltningsstiftelsens verksamhetskostnader har ökat och det finns behov av att stärka de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen. Därför föreslår regeringen att Förvaltningsstiftelsen tillförs 1 miljon kronor från rundradiokontot.

Kulturutskottets yttrande

Enligt vad kulturutskottet har inhämtat är det regeringens avsikt att medlen från rundradiokontot ska betalas ut till Förvaltningsstiftelsen under 2008, så snart ett riksdagsbeslut i frågan föreligger. Kulturutskottet erinrar vidare om att en särskild utredare har i uppdrag att se över gällande villkor för radio och tv i allmänhetens tjänst för nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2010 (dir. 2007:71). Det är tänkbart att den framtida finansieringen av ägarstiftelsens verksamhet kommer att behandlas i det sammanhanget.

Mot denna bakgrund tillstyrker kulturutskottet i sitt yttrande (KrU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner för egen del inte anledning att göra en annan bedömning än kulturutskottet. Därmed tillstyrker finansutskottet, i likhet med kulturutskottet, regeringens förslag (punkt 12).

3.13 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3 Transportbidrag

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 448 864 000 kr.

Regeringen bedömer att det finns ett ökat behov av utbetalningar från anslaget 33:3 Transportbidrag eftersom Europeiska kommissionen under hösten 2007 godkände regeringens förslag till nya regler för transportbidrag. Därför föreslår man att anslaget ökas med 50 miljoner kronor.

Motionen

Miljöpartiet de gröna anser i motion Fi12 (yrkande 3) att transportbidraget bör utvärderas och ses över i relation till klimatmålen. Miljöstyrningen i transportbidragen bör därutöver öka. Motionärerna konstaterar vidare att regeringens förslag om att öka anslaget till transportbidrag beror på ett ändrat regelverk. Utformningen av det nya regelverket gör att motionärerna inte motsätter sig anslagsökningen.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som yttrar sig i form av protokollsutdrag, tillstyrker regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Miljöpartiet de gröna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med näringsutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstryker motion Fi12 (mp) yrkande 3.

3.14 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 913 297 000 kr.

Bevarandet av den biologiska mångfalden är en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Regeringen föreslår därför att anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald ökas med 50 miljoner kronor. Finansiering sker genom att anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med motsvarande belopp.

Motionerna

Socialdemokraterna välkomnar i motion Fi14 regeringens satsning på åtgärder för biologisk mångfald. Finansieringen av denna satsning bör dock enligt motionärerna ske på ett annat sätt eftersom anslaget för sanering och återställning av förorenade områden är i stort behov av de resurser som hittills tilldelats anslaget. Bristen på ren mark och bristen på pengar för sanering av förorenad mark begränsar den kommunala tillväxten. Därför föreslår motionärerna att regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden avslås (yrkande 3 i denna del).

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi13 (yrkande 1 i denna del) regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden eftersom en sådan minskning hotar miljömålet om en giftfri miljö.

Miljöpartiet de gröna anser i motion Fi12 att den ryckighet med vilken regeringen omfördelar medel från och till anslagen 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald respektive 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden leder till att miljömålen blir svårare att nå. Regeringens politik på området orsakar enligt motionärerna även stora problem för myndigheter, kommuner och andra aktörer som är verksamma på området. Motionärerna avvisar samtidigt förslaget att finansiera ökningen av anslaget till åtgärder för biologisk mångfald med medel från anslaget för sanering och återställning av förorenade områden eftersom behoven av pengar till förorenad mark ökar (yrkande 1 i denna del).

Motsvarande förslag presenterar Miljöpartiet i motion Fi15 (yrkande 1). I detta sammanhang framhåller motionärerna även att regeringens upprepade neddragningar av anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden skickar en signal till berörda aktörer att saneringsarbetet inte prioriteras och ambitionsnivån på området sänks. Detta riskerar att förvärra redan kända problem med bl.a. förseningar i saneringsarbetet samt uteblivna satsningar på kunskapsuppbyggnad kring miljösanering (yrkande 2).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna biträder i var sin avvikande mening sina partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi14 (s) yrkade 3 i denna del, Fi13 (v) yrkande 1 i denna del, Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del samt Fi15 (mp) yrkandena 1 och 2.

Bemyndigande för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen utökar bemyndigandet för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald. Därmed bifaller riksdagen punkt 13 i propositionen.

Propositionen

Regeringen har ett bemyndigande att för detta ändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 180 miljoner kronor efter 2008.

Anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald används bl.a. för medfinansiering av EU-projekt. Projekten är oftast fleråriga, varför det krävs bemyndigande för att ingå åtagande om medfinansiering. Regeringen bedömer att bemyndigandet att besluta om bidrag behöver ökas med 100 miljoner kronor under 2008 för att skapa goda förutsättningar för områdesskydd och förvaltning av naturområden, fleråriga naturvårdsprojekt samt medfinansiering av fleråriga EU-projekt. Därför föreslår man i propositionen att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 miljoner kronor efter 2008.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 13).

34:11 Miljöbilspremie

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 100 miljoner kronor.

Regeringen konstaterar att försäljningen av miljöbilar har varit högre än beräknat. Därför föreslår man att anslaget 34:11 Miljöbilspremie ökas med 240 miljoner kronor.

Motionen

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi13 (yrkande 1 i denna del) regeringens förslag att öka anslaget eftersom klimatnyttan med satsningen på en miljöbilspremie inte är klarlagd.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Vänsterpartiet biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkande 1 i denna del.

Användning av anslaget 34:12 Havsmiljö

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 34:12 Havsmiljö. Beslutet innebär att ändamålet för anslaget förtydligas så att det klart framgår att det omfattar finansiering av åtgärder för att förbättra och skydda havsmiljön. Därmed bifaller riksdagen denna del av punkt 14 i propositionen.

Propositionen

Regeringen bedömer att ändamålet för anslaget 34:12 Havsmiljö behöver förtydligas så att det klart framgår att det omfattar finansiering av åtgärder för att förbättra och skydda havsmiljön. Därför föreslår regeringen att anslaget även får användas för sådana åtgärder.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 14 i denna del).

Bemyndigande för anslaget 34:12 Havsmiljö

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 34:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag. Därmed bifaller riksdagen denna del av punkt 14 i propositionen.

Propositionen

Något bemyndigande att för detta ändamål ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

För att skapa goda förutsättningar för planering och genomförande av havsmiljöarbetet är det enligt regeringen nödvändigt att kunna fatta beslut som medför behov av anslag för kommande år. Därför föreslår man att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 34:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2009–2010.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 14 i denna del).

3.15 Utgiftsområde 21 Energi

Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner den av regeringen föreslagna användningen av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. Beslutet innebär att anslaget även kan användas för utbetalning av stöd som beslutats för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus utan tidsmässig begränsning. Därmed bifaller riksdagen punkt 15 i propositionen. Förslaget i motionen avslås.

Jämför reservation 2 (s).

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 330 miljoner kronor.

Anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. får användas för utbetalningar av stöd för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus som beslutats före den 1 mars 2007, dvs. enligt äldre föreskrifter. Regeringen konstaterar att det även efter detta datum har meddelats beslut om stöd, enligt äldre föreskrifter, som kommer att utbetalas under innevarande år. Kostnaden för dessa beslut beräknas uppgå till sammantaget 3,5 miljoner kronor. Regeringen föreslår därför att anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. får användas för att, enligt meddelade beslut, betala ut stöd som beslutats för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus utan tidsmässig begränsning.

Motionen

Socialdemokraterna avvisar i motion Fi14 (yrkande 1) den av regeringen föreslagna användningen av anslaget.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som yttrar sig i form av protokollsutdrag, tillstyrker regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädarna för Socialdemokraterna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med näringsutskottet, regeringens förslag (punkt 15) och avstyrker motion Fi14 (s) yrkande 1.

Bemyndigande att förvärva aktier i Nordpool Spot AS

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde. Beslutet innebär att Affärsverket svenska kraftnät kan förvärva aktier i Nordpool Spot AS. Därmed bifaller riksdagen punkt 16 i propositionen.

Propositionen

Regeringen får för 2008 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 miljoner kronor. Regeringen har delegerat denna rätt till Affärsverket svenska kraftnät. Affärsverket svenska kraftnät äger i dag Nordpool ASA (nordisk derivathandel för el) till 50 %. I december 2007 avtalade Nordpool ASA om att under 2008 avyttra sitt 20-procentiga aktieinnehav i Nordpool Spot AS (den nordiska spotmarknaden för el). Affärsverket svenska kraftnät har begärt ett utökat bemyndigande för att kunna förvärva 10 % av aktiekapitalet i Nordpool Spot AS, i vilket affärsverket sedan tidigare innehar 20 % av aktiekapitalet. Svenska kraftnät bedömer att köpeskillingen för ovanstående aktiepost kommer att uppgå till maximalt 20 miljoner kronor. Förvärvet innebär en omstrukturering av ägandet i Nordpool Spot AS så att Svenska kraftnät övergår från att ha varit indirekt ägare av 10 % av aktiekapitalet i Nordpool Spot AS, via Nordpool ASA, till att bli direkt ägare av detta aktiekapital. För att möjliggöra dessa åtgärder föreslår man att regeringen bemyndigas att under 2008 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 miljoner kronor.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som yttrar sig i form av protokollsutdrag, tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med näringsutskottet, regeringens förslag (punkt 16).

3.16 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:2 Väghållning och statsbidrag

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 700 663 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 20 miljoner kronor med anledning av att nya regler om beslut och betalning av trängselskatt m.m. träder i kraft den 1 juli 2008. Bland annat ska expeditionsavgiften slopas och tilläggsavgiften höjas till 500 kr. Bruttointäkterna från trängselskatten blir därmed ca 40 miljoner kronor högre per år än vad som tidigare beräknats. Överskottet av trängselskatten ska användas till investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen.

Därutöver föreslår man att anslaget ökas med 120 miljoner kronor för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt investeringar i en nationell plan. Finansiering sker genom att anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter minskas med motsvarande belopp.

Regeringen erinrar också om att 135 miljoner kronor ingår i anslaget 36:1 Vägverket: Administration för att balansera uppkomna underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Medel som avser detta ändamål ska dock utbetalas från anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag. Mot denna bakgrund föreslås att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 135 miljoner kronor och att anslaget 36:1 Vägverket: Administration minskas med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 275 miljoner kronor.

Motionerna

Socialdemokraterna motsätter sig i motion Fi14 (yrkande 3 i denna del) regeringens förslag att utöka Vägverkets anslag till väghållning på bekostnad av Banverkets anslag. Motionärerna framhåller att den omfattande klimatutmaning som vi nu står inför bl.a. kräver en omflyttning av transporter från väg till järnväg. Banverket behöver därför alla resurser för att förbättra möjligheterna till fler tågtransporter. Vidare vidhåller motionärerna sin uppfattning att intäkterna från trängselskatten ska gå till investeringar i kollektivtrafik och vägar i Stockholms stad och län.

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi13 (yrkande 1 i denna del) regeringens förslag att öka anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag och finansiera detta med medel från anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter.

Miljöpartiet de gröna anser i motion Fi12 att regeringens förslag att skära ned Banverkets anslag och öka anslaget till investeringar, drift och underhåll av vägar ökar den negativa klimatpåverkan. Därför motsätter sig motionärerna denna omdisponering av Banverkets medel. Motionärerna avvisar också förslaget att medel från trängselskatten ska användas till investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen (yrkande 1 i denna del). I stället anser man att överskottet från trängselskatten bör användas till investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen för att minska utsläppen av växthusgaser (yrkande 4).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet tillstyrker i sitt yttrande (TU3y) regeringens förslag och avstyrker förslagen i motionerna.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna biträder i en gemensam avvikande mening sina partiers förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med trafikutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motionerna Fi14 (s) yrkande 3 i denna del, Fi13 (v) yrkande 1 i denna del och Fi12 (mp) yrkandena 1 i denna del och 4.

37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 280 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att anslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. minskas med 25 miljoner kronor för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 7:5 Krisberedskap. Finansieringen möjliggörs genom den av riksdagen beslutade betaltjänstereformen och den effektivare och mer behovsanpassade resursanvändning inom anslaget som följer av denna reform.

Motionen

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi13 (yrkande 1 i denna del) regeringens förslag att minska anslaget.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet tillstyrker i sitt yttrande (TU3y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädaren för Vänsterpartiet biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med trafikutskottet, regeringens förslag (punkt 24 i denna del) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkande 1 i denna del.

Nedläggning av Luftfartsstyrelsen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen läggs ned den 1 januari 2009. Därmed bifaller riksdagen punkt 17 i propositionen. Förslaget i motionen avslås.

Jämför reservation 3 (s).

Propositionen

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, Transportstyrelsen. Utredarens arbete genomförs i två etapper. Den första etappen har redovisats i ett delbetänkande, vari man bl.a. föreslår att Luftfartsstyrelsen läggs ned och att verksamheten överförs till den nya myndigheten. Regeringens bedömning är att den nya myndigheten bör inrättas den 1 januari 2009. Efter remittering av delbetänkandet avser regeringen att fatta beslut om tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen under våren 2008, vilket omvandlar utredningen till en organisationskommitté. För att möjliggöra bildandet av den nya myndigheten redan den 1 januari 2009 föreslår regeringen att riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen läggs ned i samband med att den nya myndigheten bildas.

Motionen

Socialdemokraterna avvisar i motion Fi14 (yrkande 2) regeringens förslag om att lägga ned Luftfartsstyrelsen.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet tillstyrker i sitt yttrande (TU3y) regeringens förslag och avstyrker förslaget i motionen.

Företrädarna för Socialdemokraterna biträder i en avvikande mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med trafikutskottet, regeringens förslag (punkt 17) och avstyrker motion Fi14 (s) yrkande 2.

3.17 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Bemyndigande för anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen utökar bemyndigandet för anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning. Därmed bifaller riksdagen punkt 18 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 321 709 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 miljoner kronor.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) tecknar under 2008 nya fyraåriga avtal med näringen för den samfinansierade forskningen. Forskningsstöd till doktorander och forskarassistentanställningar beviljas numera för hela anställningstiden om tre eller fyra år i stället för tvåårsperioder. Tilldelningen till treåriga projekt, vilka utgör merparten av forskningsstöden, fördelas relativt jämnt under de tre åren. Detta innebär en jämnare fördelning av medlen än vad som sker i dag. Regeringen bedömer att bemyndiganderamen av denna anledning behöver ökas med 160 miljoner kronor. Därför föreslår man att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 miljoner kronor under 2009, högst 300 miljoner kronor under 2010 samt högst 310 miljoner kronor under 2011–2013.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 18).

Användning av anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket. Beslutet innebär att anslaget även kan användas för insatser för jordbrukets roll för klimatet. Därmed bifaller riksdagen punkt 19 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 379 873 000 kr.

Regeringen anser att såväl skogsbruket som jordbruket har betydelse för arbetet med att minska klimatpåverkan. Därför föreslår man att ändamål för anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket vidgas så att även insatser för jordbrukets roll för klimatet innefattas.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 19).

Bemyndigande för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen utökar bemyndigandet för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter. Därmed bifaller riksdagen punkt 20 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 007 504 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 miljoner kronor under 2009, högst 44 miljoner kronor under 2010 och högst 16 miljoner kronor under 2011.

Jordbruks- och fiskerådet har fattat beslut om förändringar i omstruktureringsprogrammet för sockersektorn, vilket inte var känt när budgetpropositionen för 2008 utformades. Med anledning av förändringarna har Danisco AB valt att mot stöd avsäga sig ytterligare en del av sin produktionskvot. I samband med det ges även Sverige rätt att ge ytterligare stöd för diversifiering i de områden som påverkas av den minskade produktionskvoten.

Regeringen bedömer att bemyndiganderamen för ändamålet sammantaget behöver ökas med 90 miljoner kronor för att beslut om stöd för sockeromstrukturering ska kunna fattas under 2008. Därför föreslår man att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 131 miljoner kronor under 2009, högst 98 miljoner kronor under 2010 och högst 16 miljoner kronor under 2011.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 20).

Bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag. Därmed bifaller riksdagen punkt 21 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 28 miljoner kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Det nationella programmet för Europeiska fiskerifonden (EFF) beslutades under hösten 2007. Programmet gäller för perioden 2007–2013. Ett bemyndigande krävs för att Fiskeriverket ska kunna fatta beslut om utbetalningar inom programmet som faller ut under kommande budgetår. Man föreslår därför att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 miljoner kronor under 2009 och högst 16 miljoner kronor under 2010.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 21).

Bemyndigande för anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag. Därmed bifaller riksdagen punkt 22 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för 2008 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 70 miljoner kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringen bedömer att ett bemyndigande krävs för att Fiskeriverket ska kunna fatta beslut om utbetalningar som motsvarar EU:s medfinansiering inom den Europeiska fiskerifonden (EFF), vilka faller ut under kommande budgetår. Man föreslår därför att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 miljoner kronor under 2009 och högst 35 miljoner kronor under 2010.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 22).

Slopande av Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner att Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel slopas fr.o.m. den 1 juli 2008. Därmed bifaller riksdagen punkt 23 i propositionen.

Propositionen

Statens jordbruksverket har i dag ett särskilt räntekonto för EU-medel. För att nå en mer enhetlig hantering av EU-medel t.ex. i fråga om strukturfonderna och fiskefonden bedömer regeringen att även Statens jordbruksverk liksom övriga myndigheter bör hantera sina betalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Därför föreslår man att Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel slopas fr.o.m. den 1 juli 2008.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (MJU2y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag (punkt 23).

4 Finansutskottets sammanställning av anslag och utgiftsområden på tilläggsbudget

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden. Vidare anvisar riksdagen ändrade och nya anslag i enlighet med vad regeringen föreslagit. Riksdagen bemyndigar dessutom regeringen att för de nya anslagen 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten respektive 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag.

Därmed bifaller riksdagen punkterna 3, 9 och 24 i propositionen. Förslagen i motionerna avslås.

Jämför reservationerna 4 (s), 5 (v) och 6 (mp).

Propositionen

Regeringens förslag till ändrade och nya anslag har redovisats i de föregående delarna av betänkandet. Förslagen innebär att anvisade medel ökar med 1 883 234 000 kr netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3 469 227 000 kr och de föreslagna minskningarna uppgår till 1 585 993 000 kr.

Motionerna

De alternativa förslagen om ändringar på tilläggsbudget har redovisats i anslutning till de olika förslagen ovan. En sammanställning av motionärernas förslag till ändrade anslag presenteras i bilaga 2 till detta betänkande.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har i det föregående tagit ställning till de föreslagna anslagsförändringarna samt till andra förslag med anslagspåverkande effekt. Utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag och avstyrkt motionerna.

Utskottet tillstyrker således att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med regeringens förslag. Därmed tillstyrker utskottet punkterna 3, 9 och 24 i propositionen och avstyrker motionerna Fi14 (s) yrkandena 3 och 4, Fi13 (v) yrkande 1, Fi12 (mp) yrkandena 1–4 samt Fi15 (mp) yrkandena 1 och 2.

Finansutskottets förslag framgår av punkt 23 i utskottets förslag till riksdagsbeslut jämte den där efterföljande specifikationen över ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Bemyndigande för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, punkt 8 (v)

 

av Ulla Andersson (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen

bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009 och

tillkännager för regeringen vad som anförs i reservationen om att hos riksdagen begära bemyndigande för regeringen att under 2008 för samma anslag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr för 2010 och högst 100 000 000 kr för 2011. Därmed bifaller riksdagen motion

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 3 samt

avslår proposition 2007/08:99 punkt 10.

Ställningstagande

Jag anser att det är angeläget att de fria grupperna på scenkonstens område får förbättrade möjligheter att ägna sig åt skaparprocessen genom att slippa det årligen återkommande och tidsödande arbetet att skriva bidragsansökningar till Statens kulturråd. Det bör därför finnas möjlighet för Statens kulturråd att träffa avtal med de fria grupperna om treåriga bidrag. Med hänsyn till detta behöver det av regeringen föreslagna bemyndigandet för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål enligt min mening utvidgas belopps- och tidsmässigt. Under 2008 bör regeringen således för anslaget få fatta beslut om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2009. Dessutom bör regeringen bemyndigas att fatta beslut om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor per år under perioden 2010–2011.

Det som jag har anfört om ett utvidgat och förlängt bemyndigande för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Därmed tillstyrker jag motion Fi13 (v) yrkandena 2 och 3 och avstyrker propositionens förslag i punkt 10.

2.

Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m., punkt 14 (s)

 

av Thomas Östros (s), Sonia Karlsson (s), Monica Green (s), Agneta Gille (s), Tommy Ternemar (s) och Christina Zedell (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 14 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår den av regeringen föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. Därmed bifaller riksdagen motion

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1 och

avslår proposition 2007/08:99 punkt 15.

Ställningstagande

Vi anser att Sveriges oljeberoende måste brytas till år 2020 för att värna vårt klimat och säkerställa den svenska energiförsörjningen. Arbetet med att bryta oljeberoendet behöver inriktas på åtgärder för att öka energieffektiviseringen inom bostads-, trafik- och industrisektorerna. I bostadssektorn ska det handla om att ta till vara stora möjligheter till såväl energieffektivisering som konvertering från olja och direktverkande el till förnybara alternativ. Vi är därför kritiska till att det oljekonverteringsstöd som den tidigare socialdemokratiska regeringen införde har avbrutits i förtid. Dessa insatser bör enligt vår mening finansieras via anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m., vilket vi också framförde i våra motioner hösten 2007.

Mot den bakgrunden ser vi inget behov av att utöka användningen av anslaget i enlighet med vad regeringen anför. Regeringens förslag bör således avslås. Därmed tillstyrker vi motion Fi14 (s) yrkande 1 och avstyrker förslaget i propositionen (punkt 15).

3.

Nedläggning av Luftfartsstyrelsen, punkt 16 (s)

 

av Thomas Östros (s), Sonia Karlsson (s), Monica Green (s), Agneta Gille (s), Tommy Ternemar (s) och Christina Zedell (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 16 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen får läggas ned. Därmed bifaller riksdagen motion

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2 och

avslår proposition 2007/08:99 punkt 17.

Ställningstagande

Vi vill erinra om att Socialdemokraterna hösten 2004, i samband med riksdagens tillkännagivande till regeringen om en ny organisation av trafikinspektionen (bet. 2004/05:TU4, rskr. 2004/05:64), anförde att tillsyn – eller inspektion – är en oundgänglig del av statsmakternas styrning. Genom tillsyn kan man garantera att den lagstiftning och den politik som riksdag och regering har beslutat om också verkligen tillämpas på avsett sätt. Särskilt sådan inspektionsverksamhet som går ut på att rädda liv är i högsta grad angelägen.

Det bör samtidigt framhållas att inspektionsverksamheten inom transportsektorn genom åren har genomgått omfattande förändringar i riktning mot ökad eller total självständighet. Vi anser att det finns skäl till ytterligare utveckling av denna verksamhet.

Emellertid kan vi konstatera att omorganisationen av trafikverken har drivits långt utöver det som var den ursprungliga avsikten när riksdagen gjorde sitt tillkännagivande. Den inriktning som regeringen nu anger när det gäller den nya myndigheten för trafikinspektion bör enligt vår uppfattning bli föremål för ett mer ingående beredningsarbete. Utredningsarbetet har dock hittills bedrivits utan den eftertanke som Socialdemokraterna särskilt betonat vikten av. Inte heller har oppositionen i tillräcklig omfattning beretts möjligheter till inflytande i processen. En bred samsyn är avgörande för att förtroendet för en ny sådan myndighet i sig – och transportpolitiken i stort – ska kunna upprätthållas och utvecklas.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser vi att riksdagen bör avslå regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen får läggas ned. Därmed tillstyrker vi motion Fi14 (s) yrkande 2 och avstyrker förslaget i propositionen (punkt 17).

4.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag, punkt 23 (s)

 

av Thomas Östros (s), Sonia Karlsson (s), Monica Green (s), Agneta Gille (s), Tommy Ternemar (s) och Christina Zedell (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 23 borde ha följande lydelse:

Riksdagen

godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med vad som anförs i spalten "Fi14 s" samt i övrigt enligt spalten "Regeringens nivå" i specifikationen i bilaga 2 till betänkandet,

tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om ytterligare besparingar på anslaget för Regeringskansliet och

bemyndigar regeringen att under 2008

dels för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kr under 2009–2011,

dels för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kr under 2009–2010.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkterna 3 och 9 samt motion

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 3 och 4,

bifaller delvis proposition 2007/08:99 punkt 24 och avslår motionerna

2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1–4,

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och

2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Regeringskansliet visade i samband med budgetpropositionen för 2008 ett anslagssparande på 800 miljoner kronor. Detta anslagssparande kan täcka de av regeringen föreslagna utökningarna på anslaget 90:5 Regeringskansliet och bidra till finansieringen av andra förslag i tilläggsbudgeten. Mot den bakgrunden är det enligt vår mening orimligt att utöka anslaget, varför vi avvisar regeringens förslag. Vi anser vidare att det finns utrymme för en ytterligare besparing på 50 miljoner kronor på anslaget för Regeringskansliet. Regeringen bör därför på tilläggsbudget 2 för 2008 återkomma med ett förslag att minska anslaget med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Det är bra att regeringen nu fullföljer den satsning på att utbilda fler poliser som inleddes av den socialdemokratiska regeringen. Däremot oroar det oss att regeringen under de två senaste åren minskat polisens resurser med 300 miljoner kronor. Det är också oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd att antalet civilanställda inom polisen minskar. Det innebär att fler poliser kommer att få ägna sig åt skrivbordsarbete i stället för att vara synliga ute i samhället och bekämpa brott. I detta läge föreslår regeringen fler besparingar inom anslaget 4:1 Polisorganisationen. Vi motsätter oss detta och anser att besparingarna bör begränsas genom att anslaget tillförs 25 miljoner kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Vi anser att det är oacceptabelt att flytta medel från hälso- och sjukvård till administration på Regeringskansliet. Därför avvisar vi regeringens förslag att minska anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård med 1 miljon kronor. Vi kan inte heller acceptera förslaget att minska anslaget 13:9 Bidrag till psykiatrin eftersom det principiellt är en felaktig prioritering från regeringens sida.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Vi värnar välfärds- och trygghetssystem som har hög legitimitet och omfattar alla. Vi anser samtidigt att fusk och överutnyttjande av bidrag och förmåner i trygghetssystemen aldrig kan och får accepteras. Fusk och missbruk ska stävjas och beivras. Åtgärder mot missbruk måste till när det behövs, men de måste vara träffsäkra. Vi ser inte fördelen med att förskolor och skolor m.fl. ska få den generella uppgiften att administrera intyg för rätt till ersättning från Försäkringskassan. Att lägga ekonomiska resurser och kraft på intygsutfärdande när fokus bör ligga på barnen, pedagogiken och lärandet är enligt vår mening inte optimalt. Därför avvisar vi regeringens förslag att öka anslaget 19:6 Försäkringskassan med 15 miljoner kronor för administration av åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. Vi anser i stället att det är av yttersta vikt att stickprovskontroller och en kontinuerlig upplysningsverksamhet fortsätter.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Vi avvisar regeringens förslag att minska anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Vi välkomnar regeringens förslag att återföra 50 miljoner kronor till anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald. Vi anser dock att finansieringen bör ske på annat sätt eftersom anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden är i stort behov av de resurser som hittills tilldelats anslaget. Bristen på ren mark och bristen på pengar för sanering av förorenad mark begränsar den kommunala tillväxten. Därför avvisar vi förslaget att minska saneringsanslaget.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Sverige står nu inför en omfattande klimatutmaning som bl.a. kräver en omflyttning av transporten från väg till järnväg. Banverket behöver enligt vår mening alla resurser för att förbättra möjligheterna till fler transporter av gods och människor med tåg. Vi kan därför inte acceptera regeringens förslag att finansiera en ökning av anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag med medel från anslaget 36:4 Banhållning och sektorsuppgifter. Vi vill också erinra om vårt ställningstagande att intäkterna från trängselskatten ska gå till investeringar i kollektivtrafik och vägar i Stockholms stad och län.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Vi har i denna reservation ställt oss bakom Socialdemokraternas förslag till ändring av ett antal anslag i regeringens förslag till tilläggsbudget. Vi anser också att riksdagen som sin mening bör tillkännage för regeringen vad vi har anfört om ytterligare besparingar på anslaget för Regeringskansliet. Därmed tillstyrker vi motion Fi14 (s) yrkandena 3 och 4.

Vi uppmärksammar samtidigt de alltmer oroande signaler om en sämre utveckling i den svenska ekonomin som under den senaste tiden kommit från flera håll. Alltfler kvalificerade bedömningar pekar på en nära förestående konjunkturavmattning som förväntas leda till mer allvarliga konsekvenser för bl.a. sysselsättningen än tidigare beräknat. För att möta dessa förändringar krävs att det redan vid halvårsskiftet påbörjas fler långsiktiga insatser än de som regeringen aktualiserar i årets första tilläggsbudget. Vi vill därför omgående tillsätta en kompetenskommission, investera i fler och växande företag, jobb åt unga, bristutbildningar och fler jobb åt nyanlända flyktingar. Dessa förslag beskrivs närmare i vår motion 2007/08:Fi11 samt vår reservation till finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

5.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag, punkt 23 (v)

 

av Ulla Andersson (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 23 borde ha följande lydelse:

Riksdagen

godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med vad som anförs i spalten "Fi13 v" samt i övrigt enligt spalten "Regeringens nivå" i specifikationen i bilaga 2 till betänkandet och

bemyndigar regeringen att under 2008

dels för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 34:4 Stålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kr under 2009–2011,

dels för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kr under 2009–2010.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkterna 3 och 9 samt motion

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,

bifaller delvis proposition 2007/08:99 punkt 24 och avslår motionerna

2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1–4,

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 3 och 4 samt

2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Säkerhetspolisen har fått stora resursökningar de senaste åren. Till stor del har detta skett för att finansiera bekämpningen av terrorism. Jag är mycket tveksam till såväl de metoder som används som den lagstiftning som ligger till grund för terrorismbekämpningen. Samtidigt är jag mycket kritisk till bristen på insyn i användningen av resurserna i Säkerhetspolisens verksamhet. Därför avvisar jag regeringens förslag att öka anslaget 4:2 Säkerhetspolisen med 100 miljoner kronor. Dessa medel bör i stället hittas inom ramen för Säkerhetspolisens nuvarande budget för 2008.

Utgiftsområde 8 Migration

Jag välkomnar regeringens förslag att genom en förstärkning av anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden möta det ökade behov av resurser som följer ett ökat antal asylsökande. Däremot avvisar jag att förstärkningen finansieras genom en motsvarande minskning av anslaget 12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

De föreslagna minskningarna av anslagen 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård respektive 13:9 Bidrag till psykiatrin visar enligt min mening tydligt att regeringen inte har någon insikt i den situation som svensk hälso- och sjukvård respektive psykiatri befinner sig i. Anslaget till bidrag till hälso- och sjukvård minskas till förmån för satsningarna på Regeringskansliet. Det är en mycket märklig prioritering, särskilt när regeringen säger sig vilja satsa på vården och minska på byråkratin. Det är också anmärkningsvärt att regeringen vill minska anslaget till psykiatrin samtidigt som man i vårpropositionen aviserar nya satsningar på just psykiatrin. Jag anser att regeringen i stället borde öka de två anslagen på det sätt som Vänsterpartiet hösten 2007 visade i sitt budgetalternativ. Därför avvisar jag regeringens förslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Jag ställer mig bakom förslaget att öka anslaget 19:6 Försäkringskassan med 24 miljoner kronor. Dessa medel ska dock inte användas för att administrera jämställdhetsbonusen och åtgärderna mot missbruk av tillfällig föräldrapenning utan i stället gå till Försäkringskassans ordinarie verksamhet.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Behovet av ersättning till kommunerna för deras arbete med flyktingmottagandet är och förblir stort. Ersättningen bör enligt min mening inte minskas. Därför avvisar jag regeringens förslag att minska anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Jag motsätter mig regeringens satsning på nationella prov i svenskundervisning för invandrare eftersom den finansieras genom att minska anslaget till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Därför avvisar jag regeringens förslag att öka anslaget 25:1 Statens skolverk med 4 miljoner kronor.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Enligt min mening är kulturbudgeten alltför snävt tilltagen för att medge omprioriteringar inom anslagen 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel. Jag avvisar därför regeringens förslag att minska dessa anslag.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Jag avvisar regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden. Enligt min uppfattning hotar en sådan minskning miljömålet om giftfri miljö. Dessutom motsätter jag mig förslaget att öka anslaget 34:11 Miljöbilspremie eftersom den eventuella klimatnyttan med satsningen på miljöbilspremie inte är klarlagd.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

För en ansvarsfull politik krävs att miljövänliga transportslag som järnvägen inte drabbas av minskade anslag. Järnvägen behöver alltså mer medel, inte mindre, som regeringen föreslår. Jag avvisar därför regeringens förslag att omfördela medel mellan anslagen 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter och 36:2 Väghållning och statsbidrag.

Samtidigt motsätter jag mig en ytterligare minskning av anslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. Dessa resurser behövs för att staten – som ägare såväl som arbetsgivare – ska kunna genomföra en omstrukturering och eventuell avveckling av kassaservice på ett sätt som är ansvarsfullt gentemot personalen. Detta är särskilt angeläget eftersom det i stor utsträckning är kvinnor som arbetar inom kassaservice. Dessa kvinnor har redan fått se sina heltidstjänster omvandlas till halvtidstjänster, vilket i sin tur ger dem ett sämre utgångsläge inför eventuell arbetslöshet och när de går i pension.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Jag har i denna reservation ställt mig bakom Vänsterpartiets förslag till ändring av ett antal anslag i regeringens förslag till tilläggsbudget. Därmed tillstyrker jag motion Fi13 (v) yrkande 1.

6.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag, punkt 23 (mp)

 

av Mikaela Valtersson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 23 borde ha följande lydelse:

Riksdagen

tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om

a) att offentliga biträden i utlänningsäreden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket,

b) att transportbidraget ska ses över och utvärderas i förhållande till Sveriges klimatmål,

c) att upprepade budgetneddragningar riskerar att skicka en signal till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer om att sanering av förorenade områden inte är en prioriterad fråga samt

d) att överskottet från trängselskatten ska användas för investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen,

godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med vad som anförs i spalten"Fi12, Fi15 mp" samt i övrigt enligt spalten "Regeringens nivå" i specifikationen i bilaga 2 till betänkandet och

bemyndigar regeringen att under 2008

dels för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kr under 2009–2011,

dels för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kr under 2009–2010.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkterna 3 och 9 samt motionerna

2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1–4 och

2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2,

bifaller delvis proposition 2007/08:99 punkt 24 och avslår motionerna

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 3 och 4.

Ställningstagande

Utgiftsområde 8 Migration

Jag anser att det är fel att offentliga biträden enligt utlänningslagen utses av Migrationsverket. Ett sådant förfaringssätt avviker från hur offentliga biträden utses enligt exempelvis lagar om rättspsykiatrisk vård eller vård av unga. Enligt dessa lagar utses det offentliga biträdet av domstolen. Detsamma gäller offentliga försvarare i brottmål. Skälet till denna ordning är att det annars finns en risk att myndigheten inte hanterar utnämningsärendet helt objektivt. Därför anser jag att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av migrationsdomstolarna och inte av Migrationsverket. Jag accepterar emellertid regeringens förslag att öka anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden eftersom det utgör ett tillägg till regeringens budgetproposition från hösten 2007.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Jag avvisar regeringens förslag att minska anslaget 13:9 Bidrag till psykiatrin för att öka anslagen för studiemedel och studiemedelsräntor. Enligt min mening behövs resurserna för insatser inom psykiatrin. Jag ser det alltså som ologiskt att regeringen föreslår en minskning av anslaget och samtidigt i vårpropositionen aviserar ökade satsningar på psykiatrin.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Jag kan konstatera att många kommuner fortfarande har stora problem med flyktingmottagandet, och mer resurser behövs för att på ett bra sätt slussa människor in i det svenska samhället. Därför avvisar jag regeringens förslag att finansiera nationella prov i svenskundervisning för invandrare genom en neddragning av anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Jag anser att Myndigheten för skolutveckling har gjort ett viktigt arbete med att sprida kunskap om olika pedagogiska metoder mellan olika kommuner. Detta arbete bör enligt min mening fortsätta. Därför avvisar jag förslaget att inrätta anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. De medel som regeringen anvisar till anslaget bör återföras till Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk och Nationellt centrum för flexibelt lärande med den fördelning som framgår av spalten ”Fi12, Fi15 mp” i specifikationen i bilaga 2 till betänkandet.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Jag anser att transportbidraget bör utvärderas och ses över i relation till klimatmålen. Miljöstyrningen i transportbidraget bör dessutom öka. Jag kan dock konstatera att regeringens förslag om att öka anslaget 33:3 Transportbidrag beror på ett ändrat regelverk. Så länge regelverket ser ut som det gör motsäger jag mig inte ökningen av anslaget.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Jag avvisar regeringens förslag att finansiera ökningen av anslaget 34:3 Åtgärder till biologisk mångfald med medel från anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden. Den ryckighet med vilken regeringen omfördelar medel från och till dessa två anslag leder enligt min mening till att miljömålen blir svårare att nå. Myndigheters, kommuners och andra aktörers arbete med biologisk mångfald och sanering av förorenade områden blir lidande då planeringsförutsättningarna försämras samtidigt som resursbehoven ökar. Dessutom skickar regeringens neddragningar på saneringsanslaget en signal att saneringsarbetet inte prioriteras och ambitionsnivån på området sänks. Detta riskerar att förvärra redan kända problem med bl.a. förseningar i saneringsarbetet och uteblivna satsningar på kunskapsuppbyggnad.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Det behövs betydligt mer klimatsmarta investeringar. Regeringens förslag att skära ned anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter och höja anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökar emellertid den negativa klimatpåverkan. Jag motsätter mig därför denna omdisponering av Banverkets medel. Jag avvisar också förslaget att medel från trängselskatten ska användas till investeringar i vägnätet, sannolikt för att påskynda arbetet med att bygga Förbifart Stockholm. Överskottet från trängselskatten bör i stället användas till investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen. På det sättet minskar utsläppen av växthusgaser.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Jag har i denna reservation ställt mig bakom Miljöpartiets förslag till ändring av ett antal anslag i regeringens förslag till tilläggsbudget. Jag anser också att riksdagen som sin mening bör tillkännage för regeringen vad jag har anfört om val av offentliga biträden i utlänningsärenden, översyn och utvärdering av transportbidraget, neddragningar av budgeten för sanering av förorenade områden respektive användning av överskottet från trängselskatten. Därmed tillstyrker jag motionerna Fi12 (mp) yrkandena 1–4 och Fi15 (mp) yrkandena 1 och 2.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (avsnitt 2.1 och 3.2.9).

2.

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 6 500 000 000 kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 3.2.2).

3.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kronor under 2009–2011 (avsnitt 3.2.6).

4.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2009–2015 (avsnitt 3.2.10).

5.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till forskning om kvinnors hälsa som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.2.11).

6.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. (avsnitt 3.2.12).

7.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:1 Statens skolverk (avsnitt 3.2.13).

8.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:11 Fortbildning av lärare besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kronor under 2009–2010 (avsnitt 3.2.13).

9.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kronor under 2009–2010 (avsnitt 3.2.13).

10.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 3.2.14).

11.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor under 2009–2018 (avsnitt 3.2.14).

12.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 3.2.14).

13.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.2.16).

14.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:12 Havsmiljö samt bemyndigar regeringen att under 2008 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2009–2010 (avsnitt 3.2.16).

15.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (avsnitt 3.2.17).

16.

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kronor (avsnitt 3.2.17).

17.

Riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen får läggas ned (avsnitt 3.2.18).

18.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor under 2009, högst 300 000 000 kronor under 2010 och högst 310 000 000 kronor under 2011–2013 (avsnitt 3.2.19).

19.

Riksdagen godkänner den förslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket (avsnitt 3.2.19).

20.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 131 000 000 kronor under 2009, högst 98 000 000 kronor under 2010 och högst 16 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.2.19).

21.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kronor under 2009 och högst 16 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 3.2.19).

22.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor under 2009 och högst 35 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 3.2.19).

23.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om slopandet av Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel (avsnitt 3.2.19).

24.

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt följande specifikation.

Följdmotionerna

2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp):

1.

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:

Utgiftsområde

Anslag

 

Avvikelse från

regeringens förslag

(tusental kronor)

9

13:9

Bidrag till psykiatrin

1 530

13

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 000

16

25:1

Statens skolverk

44 082

 

25:2

Myndigheten för skolutveckling

24 558

 

25:12

Nationellt centrum för flexibelt lärande

58 820

 

25:84

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

–127 214

20

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

50 000

22

36:2

Väghållning och statsbidrag

–140 000

 

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

120 000

Summa anslagsförändringar i förhållande till

regeringens förslag

35 776

 

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att transportbidraget ska ses över och utvärderas i förhållande till Sveriges klimatmål.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottet från trängselskatten ska användas för investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v):

1.

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande till regeringens förslag enligt uppställning i tabell 1.

Tabell 1. Förändringar i anslag, tilläggsbudget för 2008

Anslag

Regeringens förslag, kr

Vänsterpartiets förslag, diff., kr

4:2

Säkerhetspolisen

101 240 000

–100 000 000

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

–4 000 000

4 000 000

12:5

Kostnader vid domstolsprövning

–50 000 000

50 000 000

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

–600 000

1 000 000

13:9

Bidrag till psykiatri

–1 530 000

1 530 000

25:1

Statens skolverk

–129 811 000

–4 000 000

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet m.m.

–1 141 000

1 141 000

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

–9 693 000

9 693 000

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

–50 000 000

50 000 000

34:11

Miljöbilspremie

240 000 000

–240 000 000

36:2

Väghållning och statsbidrag

275 000 000

–120 000 000

36:4

Minskat anslag till järnvägar

–120 000 000

120 000 000

37:3

Minskat anslag till Kassaservice

–25 000 000

25 000 000

 

Totalt

 

–201 636 000

 

2.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om att hos riksdagen begära bemyndigande för regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr för år 2010 och högst 100 000 000 kr för år 2011.

2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s):

1.

Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (avsnitt 3.2.17).

2.

Riksdagen avslår regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen får läggas ned (avsnitt 3.2.18).

3.

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen i tilläggsbudgeten enligt uppställning:

Utgiftsområde

Anslag

 

Avvikelse från regeringens förslag (miljoner kronor)

1

90:5

Regeringskansliet

–51

4

4:1

Polisorganisationen

25

9

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

1

 

13:9

Bidrag till psykiatri

1,5

10

19:6

Försäkringskassan

–15

13

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4

20

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

50

22

36:2

Väghållning och statsbidrag

–120

 

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

120

Summa anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag

–15,5

 

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare besparingar på anslaget för Regeringskansliet.

2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp):

1.

Riksdagen avslår regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 miljoner kronor.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprepade budgetneddragningar riskerar att skicka en signal till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer om att sanering av förorenade områden inte är en prioriterad fråga.

Bilaga 2

Sammanställning över regeringens förslag och alternativa förslag till ändrade och nya anslag

Utskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag. Oppositionspartiernas förslag redovisas i jämförelse med propositionens förslag.

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag)

Budget hittills

Regeringens förslag

Regeringens nivå

Fi14

s

Fi13

v

Fi12, Fi15

mp

 1

Rikets styrelse

10 937 659

44 860

10 982 519

-51 460

 

 

32:1

Länsstyrelserna m.m.

2 372 268

-6 600

2 365 668

 

 

 

90:5

Regeringskansliet m.m.

5 933 787

51 460

5 985 247

-51 460

 

 

 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

11 105 694

328 300

11 433 994

 

 

 

1:2

Ekonomistyrningsverket

103 915

3 500

107 415

 

 

 

1:3

Statskontoret

56 579

500

57 079

 

 

 

1:5

Statistiska centralbyrån

476 901

500

477 401

 

 

 

1:10

Statliga tjänstepensioner m.m.

9 226 000

319 000

9 545 000

 

 

 

2:1

Finansinspektionen

208 632

4 800

213 432

 

 

 

 3

Skatt, tull och exekution

9 175 600

58 000

9 233 600

 

 

 

3:2

Kronofogdemyndigheten

1 598 472

8 000

1 606 472

 

 

 

3:3

Tullverket

1 476 285

50 000

1 526 285

 

 

 

Rättsväsendet

31 380 237

300 391

31 680 628

+25 000

-100 000

 

4:1

Polisorganisationen

17 286 829

-100 849

17 185 980

+25 000

 

 

4:2

Säkerhetspolisen

789 663

101 240

890 903

 

-100 000

 

4:12

Rättsliga biträden m.m.

1 225 657

300 000

1 525 657

 

 

 

Internationell samverkan

1 654 966

135 000

1 789 966

 

 

 

5:1

Bidrag till vissa internationella organisationer

1 110 654

135 000

1 245 654

 

 

 

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

43 880 510

26 293

43 906 803

 

 

 

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

20 413 323

170 500

20 583 823

 

 

 

6:2

Materiel och anläggningar

17 222 697

-170 500

17 052 197

 

 

 

7:5

Krisberedskap

1 636 687

25 000

1 661 687

 

 

 

7:6

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

147 000

-5 400

141 600

 

 

 

7:9

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

178 000

5 400

183 400

 

 

 

34:1

Statens strålskyddsinstitut

122 624

-67 312

55 312

 

 

 

34:2

Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

102 780

-53 390

49 390

 

 

 

34:3

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

74 125

-47 062

27 063

 

 

 

34:4

Strålsäkerhetsmyndigheten

0

161 464

161 464

 

 

 

34:5

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI

0

7 000

7 000

 

 

 

38:1

Elsäkerhetsverket

42 585

593

43 178

 

 

 

 8

Migration

6 145 413

0

6 145 413

 

+50 000

 

12:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

198 800

-50 000

148 800

 

+50 000

 

12:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

143 255

50 000

193 255

 

 

 

 9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

50 754 889

573 463

51 328 352

+2 530

+2 530

+1 530

13:1

Tandvårdsförmåner m.m.

5 328 000

-44 800

5 283 200

 

 

 

13:2

Bidrag för läkemedelsförmånerna

21 000 000

584 000

21 584 000

 

 

 

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

360 505

-600

359 905

+1 000

+1 000

 

13:6

Socialstyrelsen

549 288

28 993

578 281

 

 

 

13:7

Läkemedelsförmånsnämnden

59 053

7 400

66 453

 

 

 

13:9

Bidrag till psykiatri

500 000

-1 530

498 470

+1 530

+1 530

+1 530

10 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

117 999 388

24 000

118 023 388

-15 000

 

 

19:6

Försäkringskassan

6 669 376

24 000

6 693 376

-15 000

 

 

 13

Arbetsmarknad

61 760 699

-4 000

61 756 699

+4 000

+4 000

+4 000

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

5 743 103

-4 000

5 739 103

+4 000

+4 000

+4 000

 15

Studiestöd

20 297 353

29 379

20 326 732

 

 

 

25:2

Studiemedel m.m.

11 224 595

28 540

11 253 135

 

 

 

25:3

Studiemedelsräntor m.m.

4 948 680

839

4 949 519

 

 

 

16 

Utbildning och universitetsforskning

46 373 839

8 148

46 381 987

 

-4 000

+246

25:1

Statens skolverk

510 448

-129 811

380 637

 

-4 000

+44 082

25:2

Myndigheten för skolutveckling

98 227

-24 558

73 669

 

 

+24 558

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

779 338

-141 500

637 838

 

 

 

25:4

Specialpedagogiska institutet

369 892

-184 946

184 946

 

 

 

25:5

Specialskolemyndigheten

268 269

-134 134

134 135

 

 

 

25:12

Nationellt centrum för flexibelt lärande

101 605

-62 735

38 870

 

 

+58 820

25:24

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

1 167 963

1 641

1 169 604

 

 

 

25:68

Försvarshögskolan: Grundutbildning

11 800

2 093

13 893

 

 

 

25:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

488 463

-4 093

484 370

 

 

 

25:75

Centrala studiestödsnämnden m.m.

399 127

-389

398 738

 

 

 

25:77

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

50 587

516

51 103

 

 

 

25:81

Statens skolinspektion

0

83 457

83 457

 

 

 

25:82

Specialpedagogiska skolmyndigheten

0

325 393

325 393

 

 

 

25:83

Förstärkning av basfärdigheter

0

150 000

150 000

 

 

 

25:84

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

0

127 214

127 214

 

 

-127 214

17 

Kultur, medier, trossamfund och fritid

10 109 728

0

10 109 728

 

+10 834

 

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

208 588

-1 141

207 447

 

+1 141

 

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

158 353

-9 693

148 660

 

+9 693

 

28:5

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater

926 071

4 026

930 097

 

 

 

28:6

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

755 586

6 808

762 394

 

 

 

19 

Regional utveckling

3 350 174

43 000

3 393 174

 

 

 

33:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 495 837

-6 300

1 489 537

 

 

 

33:3

Transportbidrag

448 864

50 000

498 864

 

 

 

33:4

Glesbygdsverket

26 723

-700

26 023

 

 

 

 20

Allmän miljö- och naturvård

4 721 620

239 300

4 960 920

+50 000

-190 000

+50 000

34:3

Åtgärder för biologisk mångfald

1 913 297

50 000

1 963 297

 

 

 

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

455 023

-50 000

405 023

+50 000

+50 000

+50 000

34:11

Miljöbilspremie

100 000

240 000

340 000

 

-240 000

 

34:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

60 000

-700

59 300

 

 

 

 22

Kommunikationer

35 760 092

-5 000

35 755 092

+/-0

+25 000

-20 000

36:1

Vägverket: Administration

1 005 895

-135 000

870 895

 

 

 

36:2

Väghållning och statsbidrag

17 700 663

275 000

17 975 663

-120 000

-120 000

-140 000

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

13 670 557

-120 000

13 550 557

+120 000

+120 000

+120 000

37:3

Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m.

280 000

-25 000

255 000

 

+25 000

 

23 

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

17 432 385

70 000

17 502 385

 

 

 

43:1

Statens jordbruksverk

415 988

70 000

485 988

 

 

 

43:15

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

36 866

2 500

39 366

 

 

 

44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 018 431

-2 500

3 015 931

 

 

 

24 

Näringsliv

4 848 563

12 100

4 860 663

 

 

 

38:1

Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

334 323

12 850

347 173

 

 

 

38:21

Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

199 000

-750

198 250

 

 

 

 

Summa anslagsförändring på tilläggsbudget

1 883 234

-15 070

-201 636

+35 776

Anm. Summa anslagsförändringar på tilläggsbudget i Socialdemokraternas alternativ skiljer sig från det belopp som anges i motion Fi14 (s) på grund av avrundningsfel.

Bilaga 3

Regeringens lagförslag

Bilaga 4

Konstitutionsutskottets betänkande

2007/08:KU4

Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över tilläggsbudget 1 för 2008 (prop. 2007/08:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet yttrar sig över förslaget i propositionen om ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet samt partimotion 2007/08:Fi14 (s) yrkandena 3 i motsvarande del och 4.

Yttrandet innehåller en avvikande mening (s).

Utskottets överväganden

Propositionen

Utgiftsram och anslag

I propositionen föreslås att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2008 ska uppgå till 10 982 519 000 kr (prop. 2007/08:99 s. 11). I förhållande till beslutet om statsbudget för 2008 innebär det en ökning av ramen med 44 860 000 kr.

Inom utgiftsområdet föreslås ändringar av två anslag.

Anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m. minskas med 6 600 000 kr. Som skäl för minskningen anför regeringen finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader och av ökningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:2 Ekonomistyrningsverket.

Anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. ökas med 51 460 000 kr. Regeringen anför flera skäl till ökningen. Förändringen av den svenska kronans värde, framför allt mot euron, har för utrikesrepresentationen medfört en valutakursförlust (5 300 000 kr). Ny skattelagstiftning för statligt anställda under utlandsstationering innebär ökade kostnader för Regeringskansliet (18 400 000 kr). I enlighet med tidigare aviserade beslut i budgetpropositionen för 2008 har regeringen nu inrättat en krishanteringsenhet i Statsrådsberedningen (25 000 000 kr). Den särskilda genomförandeorganisation som regeringen inrättat inom Regeringskansliet med uppdrag att vidta åtgärder som är centrala för genomförandet av tandvårdsreformen kommer enligt förslag från regeringen att fortsätta sitt arbete även under 2008 (3 000 000 kr). Inom ramen för Utredningen om en nationell cancerstrategi för framtiden (dir. 2007:110) ingår att utreda möjligheten att initiera en eller flera försöksverksamheter utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier, i syfte att åstadkomma en mer patientanpassad organisation för vården av cancersjuka. Regeringen bedömer det som angeläget att försöken påbörjas redan under 2008 (1 000 000 kr). Vidare anför regeringen att Säkerhetspolisen fr.o.m. den 1 januari 2009 kommer att ta över ansvaret för de transporter av statsråden som i dag sker med Regeringskansliets statsrådschaufförer. Under uppbyggnaden av verksamheten uppstår engångsvisa kostnader 2008. Finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:2 Säkerhetspolisen innebär en viss minskning av anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. (1 240 000 kr).

Motionen

Mona Sahlin m.fl. (s) yrkar i motion 2007/08:Fi14 dels att riksdagen beslutar att anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. minskas med 51 460 000 kr jämfört med regeringens förslag (yrkande 3 i denna del), dels att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare besparingar på anslaget för Regeringskansliet (yrkande 4). Motionärerna, som sålunda motsätter sig hela den av regeringen föreslagna anslagsökningen, anför att Regeringskansliet i samband med budgetpropositionen för 2008 visade ett anslagssparande på nästan 800 miljoner kronor och att detta anslagssparande kan täcka de av regeringen föreslagna utökningarna på anslaget för Regeringskansliet och bidra till finansieringen av andra förslag i tilläggsbudgeten. Motionärerna anför vidare att det finns utrymme för en ytterligare besparing på 50 000 000 kr på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. på tilläggsbudget 2 för 2008.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet. Därmed avstyrks partimotion 2007/08:Fi14 (s) yrkandena 3 i denna del och 4.

Stockholm den 20 maj 2008

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Morgan Johansson (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Mauricio Rojas (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Ingvar Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp), Karl Sigfrid (m) och Sinikka Bohlin (s).

Avvikande mening

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (s)

Berit Andnor (s), Morgan Johansson (s), Yilmaz Kerimo (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Phia Andersson (s) och Sinikka Bohlin (s) anför:

Regeringen har på tilläggsbudget föreslagit att anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse ska tillföras ytterligare medel. Regeringskansliet visade i samband med budgetpropositionen för 2008 ett anslagssparande på nästan 800 miljoner kronor. Detta anslagssparande kan täcka de av regeringen föreslagna utökningarna på anslaget för Regeringskansliet och bidra till finansieringen av andra förslag i tilläggsbudgeten.

Mot denna bakgrund anser vi att den föreslagna anslagsökningen bör avstyrkas. Vidare anser vi att det finns utrymme för en ytterligare besparing på 50 000 000 kr på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. på tilläggsbudget 2 för 2008, vilket riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna. Därmed bör riksdagen tillstyrka motion 2007/08:Fi14 yrkandena 3 i denna del och 4.

Bilaga 5

Skatteutskottets betänkande

2007/08:SkU7

Tilläggsbudget 1 för 2008

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Skatteutskottet yttrar sig över regeringens förslag om ökade anslag till Kronofogdemyndigheten och Tullverket och ändrad ram för utgiftsområde 3.

I två motioner tar motionärerna upp Skatteverkets behov av anslag. Eftersom frågor om Skatteverkets anslag ligger utanför ramen för detta ärende yttrar sig utskottet inte i denna del.

Utskottets s- och v-ledamöter har avlämnat särskilda yttranden.

Propositionen

Kronofogdemyndigheten

Regeringen föreslår att riksdagen ökar anslaget till Kronofogdemyndigheten med 8 miljoner kronor och gör motsvarande justering i ramen för utgiftsområde 3. Den nya skuldsaneringslagen har medfört ett högre ärendeinflöde till Kronofogdemyndigheten än förväntat. För att klara den ökade arbetsbelastningen samt för att förhindra att balanser byggs upp behöver anslaget ökas med 8 miljoner kronor budgetåret 2008.

Tullverket

Regeringen föreslår att riksdagen ökar anslaget till Tullverket med 50 miljoner kronor och gör motsvarande justering i ramen för utgiftsområde 3. Regeringen anför att Tullverket behöver tillföras mer resurser för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nya och effektivare arbetsmetoder för verkets båda huvudprocesser Effektiv handel respektive Brottsbekämpning. Tullverket måste utveckla sin styrning och samordning både inom och mellan dessa huvudprocesser. Vidare måste Tullverket utveckla effektivare metoder för att bekämpa smuggling av narkotika, alkohol och tobak liksom annan gränsöverskridande brottslighet. Lika viktigt är det att effektivisera tullhanteringen för att förbättra servicen till de företag som verkar i det legitima handelsflödet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte någon invändning mot regeringens förslag om en höjning av anslaget till Kronofogdemyndigheten och tillstyrker att det bifalls.

När det gäller frågan om ytterligare resurser till Tullverket vill utskottet påminna om den rapport som en arbetsgrupp inom Tullverket avlämnat den 29 januari 2008, Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans. Arbetsgruppen föreslår bl.a. att en ny enhet inrättas med funktioner för nationell styrning och samordning av brottsbekämpningens operativa verksamhet. Detta föreslås i syfte att uppnå en mer effektiv styrning och samordning av Tullverkets kontrollerande och brottsbekämpande verksamhet. Vidare föreslås att Brottsbekämpning och Effektiv handel i samverkan ska integrera underrättelse- och riskanalysverksamheten för att möjliggöra gemensamt stöd och styrning av Tullverkets förebyggande, brottsbekämpande och kontrollerande verksamhet. I rapporten konstateras att Tullverket har ett strukturellt underskott och arbetsgruppen föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Med arbetsgruppens förslag kommer antalet anställda att minska med ca 300 personer.

Tullverket har genom ett pressmeddelande den 28 april 2008 klargjort att förutsättningarna för arbetsgruppens förslag numera förändrats. Regeringens förslag om ett tilläggsanslag om 50 miljoner kronor för 2008, det faktum att fler medarbetare än beräknat tackat ja till erbjudandet om pensionsersättning och den återhållsamhet med externa rekryteringar, resor, övertid m.m. som iakttagits, har gjort att Tullverket numera bedömer att det fortsatta förändringsarbetet i största möjliga utsträckning ska kunna ske utan uppsägningar. Arbetet med att utveckla och styra om verksamheten går vidare och man tillsätter fyra interna arbetsgrupper, som under en gemensam samordningsgrupp ska utarbeta formerna för nästa steg i förändringsarbetet. Avsikten är att de förslag som läggs fram av arbetsgrupperna ska vara genomförda senast den 1 januari 2009.

Enligt utskottets mening är det viktigt att Tullverket har tillräckliga resurser för den fortsatta utvecklingen av nya och effektivare arbetsmetoder inom processerna Effektiv handel och Brottsbekämpning. Tullhanteringen effektiviseras för att förbättra servicen till de företag som verkar i det legitima handelsflödet och styrning och samordning inom och mellan dessa huvudprocesser fortsätter att utvecklas. Vidare måste Tullverket utveckla effektivare metoder för att bekämpa smuggling av narkotika, alkohol och tobak liksom annan gränsöverskridande brottslighet.

Utskottet har vid sin beredning av Tullverkets anslag för 2008, i anslutning till de förändringar på alkoholskatteområdet som då aviserades, framhållit att förändringarna bör följas upp och vid behov aktualisera en resursförstärkning till bl.a. Tullverket. Utskottet anser att det är angeläget att Tullverket har resurser att förhindra storskalig och frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. En sådan införsel innebär en omfattande kriminell vidareförsäljning med utlöpare också till annan brottslig verksamhet via mer eller mindre organiserade ligor. Det är mot denna bakgrund också angeläget att samarbetet mellan Tullverket, Kustbevakningen, polis och åklagarväsen är organiserat på ett sätt som gör att gjorda iakttagelser kan följas upp på ett effektivt sätt. Utskottet har ansett att samarbetet är så viktigt att det finns anledning att granska effektiviteten närmare och har därför tagit upp frågan om en sådan granskning med riksrevisorerna. Av riksrevisorernas verksamhetsplan framgår att en effektivitetsgranskning av myndigheternas samverkan mot illegal införsel av alkohol kommer att genomföras under år 2008.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en höjning av Tullverkets anslag för 2008 med 50 miljoner kronor.

Stockholm den 15 maj 2008

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c) och Helena Leander (mp).

Särskilda yttranden

1.

Tullverket (s, v)

 

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v) och Britta Rådström (s) anför:

Vi har ingen invändning mot regeringens förslag om att Tullverket ska tillföras 50 miljoner kronor i tilläggsbudgeten för 2008 men anser att regeringen för länge sedan borde ha insett att Tullverket behöver mer resurser. Då hade mycket av den oro som den nu uppkomna situationen orsakat kunnat undvikas.

Den borgerliga majoriteten har tidigare avslagit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkande om ökade resurser till Tullverket i samband med höstbudgeten.

Tullverkets planer på drastiska förändringar har lett till att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 11 mars 2008 ställt sig bakom ett förslag om att skatteutskottet ska ta ett initiativ som klargör att Tullverket måste tillföras medel i tilläggsbudgeten om verket ska kunna fullfölja sitt uppdrag att kontrollera varuflödet, säkerställa konkurrensneutral handel och bidra till ett säkert samhälle. Den borgerliga majoriteten gick emot detta förslag.

Den nu uppkomna situationen, med hot om nedskärningar i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, har sin bakgrund i att den nuvarande regeringen inte fullföljt den satsning som föregående regering gjorde och som resulterade i nyanställning av 50 personer vid Tullverket 2006. Finansieringen av denna satsning har uteblivit. Tullverket har inte heller i övrigt kompenserats för de ökade krav som riksdag och regering ställt på verket.

Det är bra att regeringen till sist har kommit till insikt om problemen och lagt fram ett förslag om en ökning av Tullverkets anslag med 50 miljoner kronor. Vi tillstyrker detta förslag. Nu kan internrapporten läggas åt sidan, en grundlig översyn göras och Tullverket fortsätta att ha tullenheter spridda över hela Sverige.

Vi kommer noga att följa frågan om Tullverkets resursbehov och är beredda att agera till hösten i våra budgetmotioner om så krävs.

2.

Skatteverket (s, v)

 

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v) och Britta Rådström (s) anför:

Skatteverket har fått en rad nytillkomna arbetsuppgifter och en ökad arbetsbeslastning. Det är också viktigt att det många gånger tidskrävande och dyra arbetet med att utreda t.ex. skattefusk med internationella förgreningar kan upprätthållas och att verket har tillräckliga resurser för att möta en ökad ekonomisk brottslighet. Vi anser att Skatteverket borde ha tillförts mer resurser redan i denna tilläggsbudget.

Eftersom frågor om Skatteverkets anslag ligger utanför ramen för detta ärende har vi inte haft någon möjlighet att framställa något yrkande i denna del.

Vi avser att återkomma till frågan vid behandlingen av den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2007/08:100) och i våra budgetmotioner i höst.

Bilaga 6

Justitieutskottets betänkande

2007/08:JuU1

Tilläggsbudget för år 2008 – utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Inledning

Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Justitieutskottet yttrar sig över regeringens förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2008 avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet (punkt 24). Utskottet yttrar sig vidare över motionerna 2007/08:Fi14 (s) yrkande 3 (del) och 2007/08:Fi13 (v) yrkande 1 (del).

Utskottets överväganden

Anslaget 4:1 Polisorganisationen

I propositionen redogör regeringen för att antalet platser på polisutbildningen ska öka för att det långsiktiga målet om 20 000 poliser år 2010 ska uppnås. Eftersom polisprogrammet på Polishögskolan berättigar till studiemedel medför utökningen av antalet platser en ökning av utgifterna för studiemedel och studiemedelsräntor. För att bidra till finansieringen härav förs knappt 26 miljoner kronor från anslaget 4:1 Polisorganisationen till anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och 25:3 Studiemedelsräntor m.m. Vidare minskas anslaget till polisorganisationen med 75 miljoner kronor för att bidra till finansieringen av ökningen av anslaget 4:2 Säkerhetspolisen. Sammantaget minskas anslaget 4:1 Polisorganisationen med knappt 101 miljoner kronor.

I motion Fi14 (s) anför motionärerna att anslaget till polisorganisationen, i förhållande till regeringens ändringsförslag, bör tillföras 25 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att anslaget minskas med knappt 76 miljoner kronor.

Utskottet vill inledningsvis lyfta fram att rättsväsendet fr.o.m. år 2007 fått ett tillskott om drygt 1,5 miljarder kronor. Från och med år 2008 får polisen ytterligare 415 miljoner kronor, vilket innebär ett betydande resurstillskott. Resurstillskottet möjliggör ett stort antal fler poliser och utskottet välkomnar att antalet platser på polisutbildningen ökar för att uppnå det långsiktiga målet om 20 000 poliser år 2010. Utskottet delar mot den bakgrunden regeringens bedömning att det bör föras över medel till anslagen för studiemedel och studiemedelsräntor. Också när det gäller överföringen till säkerhetspolisen delar utskottet regeringens bedömning.

Anslaget 4:2 Säkerhetspolisen

I propositionen anför regeringen att säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning – men också för annan verksamhet såsom personskydd och kontraspionage – ökat under år 2008. Det är främst utgifter för personal och teknikstöd som har ökat. Mot den bakgrunden anser regeringen att anslaget bör ökas med 100 miljoner kronor. Delfinansiering föreslås genom en överföring från anslag 4:1 Polisorganisationen med 75 miljoner kronor. Vidare kommer säkerhetspolisen att från den 1 januari 2009 ta över ansvaret för de transporter av statsråden som i dag sker med Regeringskansliets chaufförer. Under uppbyggnaden av verksamheten uppstår engångsvisa kostnader under år 2008 varför regeringen föreslår att anslaget tillförs drygt 1 miljon kronor genom en överföring från anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

I motion Fi13 (v) anför motionärerna att säkerhetspolisen inte bör tillföras de 100 miljoner kronor som avser att täcka utgifterna för terrorismbekämpning m.m.

Enligt utskottets mening måste stor kraft ägnas åt att, med bibehållen respekt för mänskliga rättigheter och frågor om personlig integritet, undanröja risker för terroristhandlingar och andra brott mot rikets säkerhet. Utskottet delar regeringens uppfattning att säkerhetspolisen bör tillföras ytterligare 100 miljoner kronor på tilläggsbudget för att möta dessa krav. Också i övrigt delar utskottet regeringens bedömning vad gäller anslaget till säkerhetspolisen.

Stockholm den 15 maj 2008

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Ulrika Karlsson i Uppsala (m), Cecilia Wigström i Göteborg (fp), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s), Mehmet Kaplan (mp), Anders Hansson (m), Maryam Yazdanfar (s), Karin Nilsson (c), Jeppe Johnsson (m), Kjell Eldensjö (kd) och Désirée Pethrus Engström (kd).

Avvikande meningar

1.

Anslaget 4:1 Polisorganisationen (s)

 

anför:

Det är bra att regeringen nu fullföljer den satsning på att utbilda fler poliser som inleddes av den socialdemokratiska regeringen. Däremot oroar det oss att regeringen under de två senaste åren minskat polisens resurser med 300 miljoner kronor. Det är också oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd att antalet civilanställda inom polisen minskar. Det innebär att fler poliser kommer att få ägna sig åt skrivbordsarbete i stället för att vara synliga ute i samhället och bekämpa brott.

Vid behandlingen av budgeten i höstas föreslog vi att anslaget till polisen för år 2008 skulle höjas med 110 miljoner kronor. Om vi hade varit i regeringsställning skulle polisen således redan ha haft 110 miljoner kronor mer än i dag. Nu går regeringen vidare med nya besparingar. Därför anser vi att polisorganisationen på tilläggsbudgeten bör tillföras 25 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Det anförda innebär att vi anser att finansutskottet bör tillstyrka motion Fi14 yrkande 3 i denna del och därmed avstyrka propositionen i nu behandlad del.

2.

Anslaget 4:2 Säkerhetspolisen (v)

 

anför:

Säkerhetspolisen har fått stora resursökningar de senaste åren. Till stor del har detta skett för att finansiera bekämpningen av terrorism. Jag är mycket tveksam till såväl de metoder som används som den lagstiftning som ligger till grund för terrorismbekämpningen. Mot denna bakgrund och då riksdagen inte har någon insyn i Säkerhetspolisens verksamhet är jag inte beredd att ställa mig bakom den ökning av anslaget med 100 miljoner kronor som regeringen föreslagit.

Det anförda innebär att jag anser att finansutskottet bör tillstyrka motion Fi13 yrkande 1 i denna del och därmed avstyrka propositionen i nu behandlad del.

Bilaga 7

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2007/08:SfU3

Tilläggsbudget 1 för 2008

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 samt motioner som berör socialförsäkringsutskottets beredningsområde. Med anledning härav yttrar sig socialförsäkringsutskottet över regeringens förslag till tilläggsbudget avseende utgiftsområdena 8 Migration och 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (punkt 24). Utskottet yttrar sig också över förslaget till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (punkt 1).

Utskottet yttrar sig vidare i motsvarande delar över följande motioner:

Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 2

Fi13 av Lars Ohly m.fl. (s) yrkande 1

Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3.

Utskottets överväganden

Utgiftsområdena 8 och 10

Propositionen

För utgiftsområde 8 Migration föreslår regeringen att ytterligare 50 miljoner kronor anvisas till anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden och att detta finansieras genom att anslaget 12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med samma belopp. Som skäl anförs att utgifterna för offentligt biträde ökar beroende på att antalet asylsökande ökat under senare år samt att offentligt biträde förordnas i en större andel av ärendena än tidigare.

För utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp föreslås att anslaget 19:6 Försäkringskassan ökas med 24 miljoner kronor samt att ramen för utgiftsområdet ökas med lika mycket. Ökningen motiveras av administrativa kostnader för Försäkringskassan för tandvårdsförmåner (3 miljoner kronor), jämställdhetsbonus (6 miljoner kronor) och åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning (15 miljoner kronor).

Vidare föreslår regeringen en ändring av reglerna för rätt till ålderspension för personer med aktivitets- eller sjukersättning. Pensionsrätten ska åter utgöra 93 % av den antagandeinkomst som ligger till grund för beräkningen av den inkomstrelaterade aktivitets- eller sjukersättningen. Ändringen ska tillämpas för tid fr.o.m. den 1 januari 2008.

Motioner

I motion Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 föreslås att 15 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit anvisas till anslaget 19:6 Försäkringskassan. Motionärerna motsätter sig extra resurser för administration av den tillfälliga föräldrapenningen.

I motion Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 biträder motionärerna förstärkningen av anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden men motsätter sig att det finansieras genom minskning av anslaget 12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden. Motionärerna tillstyrker även satsningen på 24 miljoner till Försäkringskassan men medlen ska inte få användas för administration av jämställdhetsbonusen och åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning.

I motion Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till tilläggsbudget med ändrade anslag under utgiftsområde 8 och ändrade anslag och ändrad utgiftsram för utgiftsområde 10. Därmed avstyrks motionerna Fi14 yrkande 3 och Fi13 yrkande 1. Utskottet tillstyrker också förändringen av pensionsrätt för aktivitets- eller sjukersättning.

Vad gäller motion Fi12 yrkande 2 vill utskottet nämna att kostnaderna för offentligt biträde som finansieras från anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden avser den del av processen då ärendet handläggs hos Migrationsverket eller Regeringskansliet medan anslaget 12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden bl.a. finansierar kostnaderna för offentliga biträden i processen i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Den föreslagna tilläggsbudgeten för utgiftsområde 8 påverkar således inte ordningen för biträdesförordnandet. En förändrad ordning för biträdesförordnandet påverkar inte heller fördelningen mellan anslagen. Liknande motionsyrkanden om ordningen för utseende av offentliga biträden har utskottet behandlat tidigare, och senast i betänkande 2007/08:SfU2. Utskottet har därvid bl.a. hänvisat till att regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att utvärdera den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden (dir. 2007:119) och att frågor som rör förordnande av offentligt biträde ska redovisas i ett delbetänkande senast den 30 juni 2008.

Utskottet anser, liksom i betänkande 2007/08:SfU2, att utredningens förslag bör avvaktas och avstyrker motion Fi12 yrkande 2.

Stockholm den 20 maj 2008

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica Palm (s), Helena Rivière (m), Ronny Olander (s), Lars-Arne Staxäng (m), Solveig Zander (c), Siw Wittgren-Ahl (s), Ulf Nilsson (fp), Kurt Kvarnström (s), Mats G Nilsson (m), Göte Wahlström (s), Lars Gustafsson (kd), Mikael Cederbratt (m), Kalle Larsson (v), Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c) och Gunvor G Ericson (mp).

Avvikande meningar

1.

Socialdemokraterna (s)

 

Veronica Palm (s), Ronny Olander (s), Siw Wittgren-Ahl (s), Kurt Kvarnström (s), Göte Wahlström (s) och Matilda Ernkrans (s) anför:

Under den senaste tiden har vi sett alltmer oroande signaler när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. I regeringens vårproposition justeras prognoserna för sysselsättningen ned och för arbetslösheten upp. Men trots att regeringen ser avmattningen på arbetsmarknaden föreslår man inga konkreta åtgärder för fler jobb i 2008 års tilläggsbudgetproposition. Risken är att 2008 blir ett förlorat år.

Vi socialdemokrater ser andra möjligheter. Det behövs konkreta investeringar för att lösa tudelningen på arbetsmarknaden: Vi måste möta företagens kompetensbehov, lösa långtidsarbetslösheten – inte minst bland ungdomar – och investera i framtidens jobb. Därför vill vi omgående tillsätta en kompetenskommission, investera i fler och växande företag, jobb åt unga, bristutbildning och fler jobb åt nyanlända flyktingar – och dessa förslag borde finnas med redan på tilläggsbudgeten för 2008 (se en beskrivning av dessa förslag i motion Fi11).

När det gäller de förslag regeringen lagt fram för utgiftsområdena 8 och 10 säger vi nej till extra resurser till Försäkringskassan för administration av den tillfälliga föräldrapenningen. Vi anser inte att resurser ska läggas på ett system som innebär att förskolor och skolor ska ägna tid och kraft åt att utfärda intyg när fokus bör ligga på barnen, pedagogiken och lärandet. Tilläggsbudgeten för anslaget 19:6 Försäkringskassan bör därför minskas med 15 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Vi tillstyrker således motion Fi14 yrkande 3 i denna del.

2.

Vänsterpartiet (v)

 

Kalle Larsson (v) anför:

Vi är för en förstärkning av anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden för att kunna möta det ökade behovet av offentliga biträden för asylsökande, men avvisar att det finansieras genom minskning av anslaget 12:5 Kostnader för domstolsprövning i utlänningsärenden.

Vi tillstyrker satsningen med 24 miljoner kronor till Försäkringskassan men motsätter oss att medlen används för att administrera jämställdhetsbonusen och åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. Medlen ska i stället få användas för Försäkringskassans ordinarie verksamhet.

Vi tillstyrker således motion Fi13 yrkande 1 i denna del.

3.

Miljöpartiet (mp)

 

Gunvor G Ericson (mp) anför:

I dag utses offentliga biträden i utlänningsärenden av Migrationsverket. Detta avviker från hur offentliga biträden utses enligt exempelvis lagar om rättspsykiatrisk vård eller vård av unga, där det offentliga biträdet utses av domstolen. Detsamma gäller utseende av offentliga försvarare i brottmål. Skälet till denna ordning är att det annars finns en risk att myndigheten inte hanterar frågan helt objektivt. Offentliga biträden i utlänningsärenden bör således utses av migrationsdomstolarna.

Vi tillstyrker därmed motion Fi12 yrkande 2.

Bilaga 8

Socialutskottets betänkande

2007/08:SoU2

Tilläggsbudget för budgetåret 2008

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 april 2008 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2008 års tilläggsbudgetproposition (prop. 2007/08:99) och de motioner som kan komma att väckas med anledning av den, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till förslagen som rör tilläggsbudget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt motionerna Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 (delvis), Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 (delvis) och Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 (delvis).

Utskottets överväganden

Propositionen

Ändrade anslag till följd av tandvårdsreformen

I propositionen Statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) föreslår regeringen att det införs ett allmänt tandvårdsbidrag samt ett skydd mot höga kostnader. I propositionen redovisar regeringen även de kostnader i form av ökade krav på uppföljning, administration och styrning som införandet av reformen medför.

Försäkringskassan föreslås sålunda få i uppdrag att samordna ett utvärderingsprogram kring tandvårdsstödet och Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer och att förbereda och inrätta ett särskilt tandhälsoregister. En ny nämnd avses fungera som ett självständigt beslutsorgan inom Läkemedelsförmånsnämnden. Statistiska centralbyrån föreslås få i uppdrag att genomföra en löpande uppföljning och utvärdering inom tandvårdsområdet. Vidare har man skapat en särskild organisation inom Regeringskansliet för att leda genomförandet av tandvårdsreformen. Slutligen föreslås Statskontoret få i uppdrag att följa upp landstingens redovisning av folktandvårdens olika verksamheter.

De nya uppgifter för olika myndigheter som tandvårdsreformen medför påverkar resursbehovet. En närmare redovisning av förändringarna finns i anslutning till respektive anslag under detta utgiftsområde, under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp.

13:1 Tandvårdsförmåner m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 328 000 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 44 800 000 kr.

För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. bör anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med 3 000 000 kr. För att finansiera ökningen av de under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslagen 1:3 Statskontoret och 1:5 Statistiska centralbyrån bör anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med 1 000 000 kr. För att finansiera ökningen av anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård, 13:6 Socialstyrelsen och 13:7 Läkemedelsförmånsnämnden bör anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med 37 800 000 kr. För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 19:6 Försäkringskassan bör anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med 3 000 000 kr. Sammantaget bör anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. därmed minskas med 44 800 000 kr.

13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 000 000 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 584 000 000 kr.

Staten har sedan 1998 ersatt landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna genom ett särskilt statsbidrag. Bidragets storlek har fastställts genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. För åren 2005–2007 tecknade parterna ett avtal som innebar att landstingen fick ersättning med 19 800 000 000 kr, 20 700 000 000 kr och 21 500 000 000 kr för respektive år. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade i januari 2008 en ny överenskommelse om statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna under 2008. Det nya avtalet medför att ersättningen för 2008 ska uppgå till 21 600 000 000 kr. Ersättningen utbetalas med en eftersläpning på två månader. Detta medför att utbetalningarna för 2008 uppgår till sammanlagt ca 21 584 000 000 kr. Anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna bör därför ökas med 584 000 000 kr.

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 360 505 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 600 000 kr.

Som ett led i den ovan beskrivna tandvårdsreformen föreslås att man genomför en förstudie för att klarlägga förutsättningarna för en samlad rådgivningstjänst för patienter inom tandvårdsområdet. Anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård behöver därför ökas med 400 000 kr. Finansiering sker genom att anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med motsvarande belopp. För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. bör anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård minskas med 1 000 000 kr. Sammantaget bör anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård därmed minskas med 600 000 kr.

13:6 Socialstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 549 288 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 28 993 000 kr.

Som ett led i den ovan beskrivna tandvårdsreformen har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer på tandvårdsområdet samt att förbereda inrättandet av ett tandhälsoregister. Socialstyrelsen avses även få i uppdrag att fördela medel till kvalitetsregister inom tandvårdsområdet. För dessa ändamål behöver anslaget 13:6 Socialstyrelsen ökas med 30 000 000 kr. Av detta belopp beräknas 22 000 000 kr för arbetet med nationella riktlinjer, 5 000 000 kr för inrättande och drift av ett tandhälsoregister och 3 000 000 kr för bidrag till kvalitetsregister. Finansiering sker genom att anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med motsvarande belopp.

Regeringen har i propositionen Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler (prop. 2007/08:96) föreslagit utökade ansvarsområden för berörda myndigheter. Socialstyrelsen ska utöva tillsyn över verksamhet som rör insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av vävnader och celler. Läkemedelsverket ska utöva tillsyn över verksamhet som rör insamling och kontroll av vävnader och celler för läkemedelstillverkning.

De utökade uppgifterna bedöms inte rymmas inom de anslag som anvisats för myndigheterna. För detta ändamål behöver Socialstyrelsen 2 500 000 kr och Läkemedelsverket 1 000 000 kr. I propositionen föreslår regeringen att tillsynen av verksamheten ska avgiftsbeläggas och att avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel. Anslaget 13:6 Socialstyrelsen bör därför ökas med 3 500 000 kr. Härav är 1 000 000 kr avsedda för Läkemedelsverket.

Verksamheten vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd ska enligt förslaget föras över till Specialpedagogiska skolmyndigheten den 1 juli 2008. Med anledning av detta bör det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten ökas med 4 507 000 kr. För att finansiera detta bör anslaget 13:6 Socialstyrelsen minskas med motsvarande belopp.

Sammantaget bör därmed anslaget 13:6 Socialstyrelsen ökas med 28 993 000 kr.

13:7 Läkemedelsförmånsnämnden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 59 053 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 7 400 000 kr.

Som ett led i den ovan beskrivna tandvårdsreformen föreslås att en nämnd för statligt tandvårdsstöd inrättas inom Läkemedelsförmånsnämnden. Nämndens uppgift är att besluta om ersättningsberättigande tandvård och referenspriser m.m. Anslaget 13:7 Läkemedelsförmånsnämnden bör därför ökas med 7 400 000 kr. Det ska finansieras genom att anslaget 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. minskas med motsvarande belopp.

13:9 Bidrag till psykiatri

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 500 000 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 1 530 000 kr.

För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. och anslaget 25:3 Studiemedelsräntor m.m. minskas anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri med 1 530 000 kr.

Motioner

I motion Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 (delvis) anvisas 1 000 000 kr mer än regeringens förslag under anslag 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård samt 1 500 000 kr mer än regeringens förslag under anslag 13:9 Bidrag till psykiatri.

I motion Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 (delvis) anvisas 1 000 000 kr mer än regeringens förslag under anslag 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård, samt 1 530 000 kr mer än regeringens förslag under anslag 13:9 Bidrag till psykiatri.

I motion Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 (delvis) anvisas 1 530 000 kr mer än regeringens förslag under anslag 13:9 Bidrag till psykiatri.

Socialutskottets ställningstagande

När det gäller regeringens förslag inom utgiftsområde 9 vill utskottet anföra följande.

I betänkande 2007/08:SoU9, som är godkänt av riksdagen, tillstyrktes regeringens förslag till nytt statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145). Genom det nya stödet införs ett allmänt tandvårdsbidrag samt ett skydd mot höga kostnader. Tandvårdsreformen medför kostnader i form av ökade krav på uppföljning, administration och styrning. De nya uppgifter för olika myndigheter som reformen medför påverkar resursbehovet. I tilläggsbudgeten för 2008 föreslår regeringen därför förändringar av vissa anslag under utgiftsområde 9. Utskottet har inget att invända mot dessa förändringar.

Av propositionen framgår att regeringen föreslår att det från anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård förs 1 000 000 kr till anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. för att finansiera en eller flera försöksverksamheter inom ramen för Utredningen om nationell cancerstrategi för framtiden (dir. 2007:110). Försöken syftar till att åstadkomma en mer patientanpassad organisation för vården av cancersjuka. Utskottet ser mycket positivt på dessa försöksverksamheter och anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag i denna del. Därmed bör motionerna Fi13 (v) yrkande 1 (delvis) och Fi14 (s) yrkande 3 (delvis) avstyrkas.

Vidare föreslår regeringen att anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri minskas med 1 530 000 kr för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. och anslaget 25:3 Studiemedelsräntor m.m. Som skäl för denna omdisponering anförs att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utvecklingen av en högskoleutbildning inom området psykisk hälsa med inriktning mot särskilt komplicerad problematik. Denna utbildning ger rätt till studiemedel och medför en ökning av utgifter för studiemedel och studiemedelsräntor. Utskottet välkomnar en sådan utbildning och anser därmed att regeringens förslag bör tillstyrkas i denna del. Därmed bör motionerna Fi12 (mp) yrkande 1 (delvis), Fi13 (v) yrkande 1 (delvis) och Fi14 (s) yrkande 3 (delvis) avstyrkas.

Utskottet anser att även regeringens övriga föreslagna medelsförändringar under utgiftsområde 9 bör tillstyrkas.

Stockholm den 20 maj 2008

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Cecilia Widegren (m), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Tobias Krantz (fp), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Thomas Nihlén (mp), Per Svedberg (s), Ann Arleklo (s) och Maria Kornevik Jakobsson (c).

Avvikande meningar

1.

Tilläggsbudget för budgetåret 2008 (s)

 

Ylva Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s), Per Svedberg (s) och Ann Arleklo (s) anför:

Regeringen föreslår en minskning av anslaget för bidrag till hälso- och sjukvård med 1 000 000 kr för att finansiera ökningen av anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. Vi stöder inte detta förfarande. Det är oacceptabelt att flytta medel från hälso- och sjukvård till administration på Regeringskansliet.

För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. och anslaget 25:3 Studiemedelsräntor m.m. minskas anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri med 1 530 000 kr. Att minska anslaget till psykiatri är också oacceptabelt och principiellt en felaktig prioritering från regeringens sida.

Vi anser att finansutskottet bör avstyrka förslagen och tillstyrka motion Fi14 (s) yrkande 3 i denna del.

2.

Tilläggsbudget för budgetåret 2008 (v)

 

Elina Linna (v) anför:

De föreslagna minskningarna av utgiftsområde 9 anslag 13:3 och 13:9 visar tydligt att regeringen inte har någon insikt i den situation som svensk hälso- och sjukvård respektive psykiatri befinner sig i. När det gäller anslag 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård minskas detta med 1 000 000 kr till förmån för anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. Det är en mycket märklig prioritering när man säger sig vilja satsa på vården och minska på byråkratin.

Anslaget 13:9 Bidrag till psykiatrin minskas med 1 530 000 kr till förmån för anslagen 25:2 Studiemedel m.m. 25:3 Studiemedelsräntor m.m. Regeringen påstår samtidigt att man vill satsa på just psykiatrin. Vänsterpartiet anser att regeringen i stället borde satsa på nämnda områden, något vi visar i vårt budgetalternativ.

Jag anser att finansutskottet bör avstyrka förslagen och tillstyrka motion Fi13 (v) yrkande 1 i denna del.

3.

Tilläggsbudget för budgetåret 2008 (mp)

 

Thomas Nihlén (mp) anför:

Regeringen föreslår att anslag 13:9 Bidrag till psykiatri minskas med 1 530 000 kr för att finansiera utgifter under anslagen 25:2 och 25:3. Miljöpartiet avvisar denna finansiering. Enligt min mening behövs pengarna för insatser inom psykiatrin. Det är ologiskt att regeringen gör en minskning när man samtidigt aviserar ökade satsningar på psykiatrin i vårpropositionen.

Jag anser att finansutskottet bör avstyrka förslaget och tillstyrka motion Fi12 (mp) yrkande 1 i denna del.

Bilaga 9

Kulturutskottets betänkande

2007/08:KrU2

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 – utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Till finansutskottet

Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 (prop. 2007/08:99) och de motioner som kan komma att väckas med anledning av den.

Av förslagspunkterna i propositionen är det fyra som knyter an till kulturutskottets beredningsområde. Det gäller dels två förslag att bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska förpliktelser för kommande år (förslagspunkterna 10 och 11), dels kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB från rundradiokontot (förslagspunkt 12), dels ändring av tidigare medelsanvisning på fyra anslag inom utgiftsområde 17 (förslagspunkt 24).

Förslag med anknytning till kulturutskottets beredningsområde har framförts i Vänsterpartiets motion 2007/08:Fi13 yrkandena 1, 2 och 3.

Föreslagna anslagsändringar

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att medelstilldelningen för innevarande år ska omfördelas på fyra av anslagen inom utgiftsområde 17.

Anslag 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater föreslås öka med drygt 4 miljoner kronor. Vidare föreslås att anslag 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner ökar med 6,8 miljoner. För att finansiera ökningarna föreslås minskningar dels med 1,1 miljoner kronor på anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, dels med 9,7 miljoner kronor på anslag 28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (förslagspunkt 24).

Omfördelningen mellan anslagen är budgetneutral, dvs. ramen för utgiftsområdet påverkas inte.

Som skäl för förslaget anger regeringen att det på statsbudgeten för 2008 ingår medel till institutioner inom teater-, dans- och musikområdet för tjänstepensioner och kompletterande ålderspensioner. Fördelningen grundar sig på uppgifter per den 31 augusti 2007. Därefter har nya uppgifter inkommit som föranleder justeringar av fördelningen för att den bättre ska motsvara institutionernas verkliga kostnader.

Motionen

Vänsterpartiet anser i sin motion Fi13 att kulturbudgeten är för liten för att medge några omfördelningar i enlighet med regeringens förslag. Därför motsätter sig partiet att anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 1,1 miljoner kronor och att anslag 28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel minskas med 9,7 miljoner kronor. De båda anslagen bör i stället vara oförändrade och således – i förhållande till regeringens förslag – ökas med 1,1 respektive 9,7 miljoner kronor (yrkande 1).

Kulturutskottets ställningstagande

Kulturutskottet har inte något att erinra mot de av regeringen föreslagna ändringarna. Kulturutskottet tillstyrker därför regeringens förslag (punkt 24) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkande 1.

Bemyndiganden för bidrag till den fria scenkonsten samt för bidrag och stipendier till konstnärer

Propositionen

I propositionen föreslås att regeringen ska bemyndigas att under 2008 för anslag 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 miljoner kronor under 2009 (förslagspunkt 10).

Som skäl för förslaget anger regeringen att Statens kulturråd har behov av att fatta beslut under hösten avseende kommande budgetår om bidrag till verksamheter som kräver en långsiktig planering och ekonomisk framförhållning. Det gäller främst fria teater-, dans- och musikgrupper som behöver anställa och planera för sina produktioner.

Vidare föreslår regeringen att den ska bemyndigas att under 2008 för anslag 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 miljoner kronor under tioårsperioden 2009–2018 (förslagspunkt 11).

Skälet för förslaget är att Konstnärsnämndens beslut om stipendier eller bidrag till konstnärer kan fattas för en period på upp till tio år enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer. Varje stipendium innebär ekonomiska åtaganden för en period upp till tio år. Regeringen anser att det är lämpligt att dessa stipendier stöds av ett bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Motionen

Vänsterpartiet anser att Kulturrådet bör få träffa avtal som sträcker sig över minst tre år med de fria grupperna på scenkonstområdet. Därmed skulle konstnärerna få möjlighet att ägna sig åt den skapande processen och slippa tidsödande arbete med att varje år ansöka om verksamhetsbidrag. I motion Fi13 föreslår partiet därför att regeringen för 2008 ska bemyndigas att fatta beslut om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2009, dvs. 20 miljoner kronor utöver regeringens förslag (yrkande 2). Vidare föreslår motionärerna ett tillkännagivande som innebär att regeringen för 2008 även bemyndigas att fatta beslut om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av högst 100 miljoner kronor för 2010 respektive 2011 (yrkande 3).

Kulturutskottets ställningstagande

Behovet av att knyta bemyndiganden till de båda anslagen aktualiserades inom kulturutskottet hösten 2007 och berördes i utskottets budgetbetänkande 2007/08:KrU1 (s. 80).

Såväl Kulturrådet som Konstnärsnämnden fattade tidigare beslut om bidrag för år till vilka anslag ännu inte tilldelats. I båda fallen fattades besluten under förbehåll av att riksdag och regering senare skulle komma att anvisa erforderliga medel. Denna ordning hade ifrågasatts av Riksrevisionen som framhållit att de båda myndigheterna borde begära att få särskilda bemyndiganden för sin bidragsgivning. Kulturutskottet fick under hösten 2007 från Kulturdepartementets ledning information om att Regeringskansliet avsåg att analysera konsekvenserna av alternativa lösningar med eller utan bemyndiganden. Analyserna skulle ligga till grund för regeringens budgetberedning under 2008.

Mot denna bakgrund är det glädjande att frågan redan nu får sin lösning. Bemyndigandet innebär för Kulturrådets del att de fria teater-, dans- och musikgrupperna får bättre planeringsförutsättningar i sin verksamhet. Kulturutskottet har erfarit att myndigheten avser att fatta beslut om bidrag för 2009 under oktober 2008. De fria grupperna kommer därmed att få förbättrade möjligheter att planera sina produktioner och rekrytera kulturutövare i god tid.

Kulturutskottet kan för sin del inte se att det finns skäl att utsträcka bemyndigandet beloppsmässigt från 80 till 100 miljoner kronor som föreslås i Vänsterpartiets motion Fi13 (yrkande 2). Inte heller finns det skäl att tidsmässigt sträcka ut bemyndigandet till att gälla ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag upp till 100 miljoner kronor för åren 2010 och 2011.

Kulturutskottet tillstyrker således regeringens förslag (punkt 10) och avstyrker motion Fi13 (v) yrkandena 2 och 3.

Det bemyndigande som föreslås bli knutet till anslag 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer avser fleråriga bidrag och långtidsstipendier (mestadels tioåriga) till konstnärer och författare. Medlen som anvisas för stipendier och bidrag under anslaget disponeras av Konstnärsnämnden och fördelas dels av nämnden, dels efter rekvisition av Författarfonden. Vissa av stipendierna och bidragen sträcker sig utbetalningsmässigt över flera år och innebär att de båda organisationernas framtida medelstilldelning delvis intecknas för flera år i förväg. Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 11).

Kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Propositionen

Regeringen föreslår att Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska tillföras 1 miljon kronor från rundradiokontots resultatkonto (förslagspunkt 12).

Verksamheten i stiftelsen finansieras genom avkastningen av ett stiftelsekapital på 20 miljoner kronor som tillskjutits från rundradiokontot. Som skäl för förslaget anger regeringen att stiftelsens verksamhetskostnader har ökat och att det finns behov av att stärka de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen.

Kulturutskottets ställningstagande

De tre programföretagen ägs av en för ändamålet bildad stiftelse som efter beslut av riksdagen tillförts 20 miljoner kronor från rundradiokontot. Det framgår av stiftelseförordnandet att endast avkastningen av kapitalet får användas för stiftelsens verksamhet. På grund av ränteläget har avkastningen av kapitalet varit mycket låg under senare år. Samtidigt har stiftelsens kostnader för löner och arvoden ökat. Antalet ledamöter i styrelsen har efter beslut av riksdagen våren 2006 utökats.

Enligt vad kulturutskottet har inhämtat är det regeringens avsikt att medlen ska betalas ut under 2008, så snart ett riksdagsbeslut i frågan föreligger. En särskild utredare har i uppdrag att se över gällande villkor för radio och tv i allmänhetens tjänst för nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2010 (dir. 2007:71). Det är tänkbart att den framtida finansieringen av ägarstiftelsens verksamhet kommer att behandlas i det sammanhanget.

Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 12).

Stockholm den 20 maj 2008

På kulturutskottets vägnar

Siv Holma

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Siv Holma (v), Cecilia Wikström i Uppsala (fp), Cecilia Magnusson (m), Anne Marie Brodén (m), Lars Wegendal (s), Mats Johansson (m), Anders Åkesson (c), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Dan Kihlström (kd), Olof Lavesson (m), Göran Persson i Simrishamn (s), Solveig Hellquist (fp), Esabelle Dingizian (mp), Göran Montan (m), Anneli Särnblad (s) och Leif Pettersson (s).

Avvikande mening

Utgiftsområde 17 (v)

Siv Holma (v) anför:

Vänsterpartiet har i motion Fi13 motsatt sig minskningar av anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och anslag 28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (förslagspunkt 24). Vi har tidigare under detta riksmöte starkt ifrågasatt regeringens ekonomiska politik och i stället presenterat ett budgetalternativ som – om det hade förverkligats – skulle ha inneburit en kraftig uppräkning av kulturbudgeten och av några av de nu aktuella anslagen. Enligt min och Vänsterpartiets mening är kulturbudgeten alltför snävt tilltagen för att medge sådana omprioriteringar som regeringen nu har föreslagit. Finansutskottet bör därför tillstyrka motion Fi13 (v) yrkande 1.

Vidare anser jag att det är angeläget att de fria grupperna på scenkonstens område får förbättrade möjligheter att ägna sig åt skaparprocessen genom att slippa det årligen återkommande och tidsödande arbetet att skriva bidragsansökningar till Kulturrådet. Det bör därför finnas möjlighet för Kulturrådet att träffa avtal med de fria grupperna om treåriga bidrag. Det av regeringen föreslagna bemyndigandet som avser anslag 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål bör i enlighet med förslaget i motion Fi13 (v) utvidgas både belopps- och tidsmässigt. Under 2008 bör sålunda regeringen för anslag 28:7 få fatta beslut om ekonomiska förpliktelser inklusive tidigare gjorda åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2009. Dessutom bör regeringen bemyndigas att fatta beslut om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av högst 100 miljoner kronor per år 2010 och 2011. Finansutskottet bör således tillstyrka motion Fi13 (v) yrkandena 2 och 3.

Bilaga 10

Utbildningsutskottets betänkande

2007/08:UbU2

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 samt motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

I yttrandet behandlas motionerna 2007/08:Fi13 (v) yrkande 1 och 2007/08:Fi12 (mp) yrkande 1.

Utskottets överväganden

Propositionen

I proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 föreslås i fråga om utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, i de delar som här är aktuella, förändringar av ramar och anslag enligt nedanstående tabell.

Tabell 1 Vissa ändrade och nya anslag under utgiftsområde 16

Tusental kronor

Anslag

Belopp enl. statsbudget 2008

Förändringar av ram/anslag

Ny ram/ny nivå

25:1 Statens skolverk

510 448

-129 811

380 637

25:2 Myndigheten för skolutveckling

98 227

-24 558

73 669

25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande

101 605

-62 735

38 870

25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

0

127 214

127 214

I tilläggsbudgetpropositionen konstaterar regeringen att det i proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter föreslås en förändrad myndighetsstruktur inom skolväsendet som bl.a. innebär att två nya myndigheter bildas. Statens skolinspektion tar över den tillsyn och kvalitetsgranskning som Statens skolverk bedriver. Specialpedagogiska skolmyndigheten tar över all verksamhet som i dag bedrivs av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) samt viss verksamhet från Nationellt centrum för flexibelt lärande. Fyra myndigheter upphör. Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten upphör när all verksamhet förs över till den nya Specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande upphör när delar av verksamheten flyttas till Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Av Myndigheten för skolutvecklings verksamhet upphör motsvarande 25 % och av Nationellt centrum för flexibelt lärandes verksamhet upphör motsvarande 83 %. Skolverket får ett delvis ändrat uppdrag i och med att vissa uppgifter i form av utvecklingsinsatser överförs från Myndigheten för Skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Ansvaret för tillsyn och kvalitetsgranskning förs över från Skolverket till Statens skolinspektion. Skolverket ska vara förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. De nya uppgifter för olika myndigheter som reformen medför påverkar resursbehovet (prop. s. 34–35).

När det gäller anslaget 25:1 Statens skolverk härleder regeringen anslagsminskningen genom att redovisa ett antal anslagsförändringar till följd av den ändrade myndighetsstrukturen och olika regeringsuppdrag som ålagts Skolverket. Bland dessa uppdrag återfinns uppdraget att utforma och fastställa nationella prov i svenskundervisning för invandrare (sfi). Anslaget 25:1 Statens skolverk föreslås till följd av uppdraget ökas med 4 000 000 kr. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande minskas med 4 000 000 kr (prop. s. 35).

Ytterligare en konsekvens av den förändrade myndighetsstrukturen inom skolväsendet är att det inrättas en tillfällig myndighet för uppgiften att avveckla Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sisus, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Ett nytt ramanslag 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. föreslås därför bli uppfört i statsbudgeten med 127 214 000 kr. Finansiering sker genom att anslaget 25:1 Statens skolverk minskas med 62 500 000 kr, anslaget 25:2 Myndigheten för skolutveckling minskas med 5 894 000 kr och anslaget 25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande minskas med 58 820 000 kr (prop. s. 39).

Motioner

Vänsterpartiet motsätter sig i motion 2007/08:Fi13 yrkande 1, i den del det berör, att anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande minskas med 4 000 000 kr och tillförs anslaget 25:1 Statens skolverk i syfte att finansiera Skolverkets uppdrag att utforma och fastställa nationella prov i sfi.

Också Miljöpartiet avvisar i motion 2007/08:Fi12 yrkande 1 det sätt på vilket Skolverkets uppdrag att utforma och fastställa nationella prov i sfi finansieras. Många kommuner har alltjämt stora problem med flyktingmottagandet och mer resurser behövs därför, enligt Miljöpartiet, för att på ett bra sätt slussa in människor i det svenska samhället. I samma yrkande avvisar också Miljöpartiet bl.a. inrättandet av det nya anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. till följd av den ändrade myndighetsstrukturen inom skolväsendet. De anvisade medlen till det nya ramanslaget bör i stället återföras till de myndigheter som finansierat det nya anslaget enligt följande fördelning: Statens skolverk 44 082 000 kr, Myndigheten för skolutveckling 24 558 000 kr och Nationellt centrum för flexibelt lärande 58 820 000 kr. Bakgrunden till den föreslagna fördelningen av medel är enligt Miljöpartiet att Myndigheten för skolutveckling har gjort ett viktigt arbete med att sprida kunskap om olika pedagogiska metoder mellan olika kommuner.

Utbildningsutskottets bedömning

Utbildningsutskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrade och nya anslag under utgiftsområde 16 med anledning av en förändrad myndighetsstruktur inom skolväsendet och myndighetsuppdrag m.m. och anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen och avstyrka motionsyrkandena i berörda delar.

När det gäller frågan om finansieringen av Skolverkets uppdrag att utforma och fastställa nationella prov i sfi vill utskottet anföra följande. Regeringen har inlett ett reformprogram för att förbättra sfi-undervisningen kallat sfi-lyftet. En del av detta reformprogram är att införa nationella prov på samtliga tre studievägar inom sfi. Skolverket har fått i uppdrag att utforma proven, som ska införas successivt från den 1 januari 2009 (U2008/1045/SV). Utskottet kan mot denna bakgrund inte annat än konstatera att det ter sig rimligt att tillföra medel till Skolverket för att utföra det aktuella regeringsuppdraget.

När det sedan gäller frågan om inrättandet av det nya anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. har riksdagen på förslag av utskottet nyligen bifallit proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter som innehöll förslag med anledning av en ändrad myndighetsstruktur inom skolväsendet och att s.k. riksdagsbindningar inom skolväsendet m.m. inte längre ska gälla (bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161). I tilläggsbudgetpropositionen redovisas att delar av verksamheten vid Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande upphör samt att Skolverket får ett delvis ändrat uppdrag och de budgetkonsekvenser dessa förändringar ger upphov till. Utskottet delar de bedömningar i tilläggsbudgetpropositionen som ligger till grund för inrättande av det nya anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. och dess finansiering via minskningar av andra anslag.

Stockholm den 20 maj 2008

På utbildningsutskottets vägnar

Sofia Larsen

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sofia Larsen (c), Marie Granlund (s), Margareta Pålsson (m), Mats Gerdau (m), Mikael Damberg (s), Betty Malmberg (m), Agneta Lundberg (s), Christer Nylander (fp), Louise Malmström (s), Peter Hultqvist (s), Gunilla Tjernberg (kd), Oskar Öholm (m), Thomas Strand (s), Ulrika Carlsson i Skövde (c), Mats Pertoft (mp), Göran Thingwall (m) och Peter Pedersen (v).

Avvikande meningar

1.

Avvikande mening (v)

 

Peter Pedersen (v) anför:

Anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande bör inte minskas med 4 000 000 kr och tillföras anslaget 25:1 Statens skolverk i syfte att finansiera Skolverkets uppdrag att utforma och fastställa nationella prov i sfi. Behovet av ersättning till kommunerna för deras arbete med flyktingmottagandet är och förblir stort och bör inte minskas.

2.

Avvikande mening (mp)

 

Mats Pertoft (mp) anför:

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ska minskas med 4 000 000 kr och tillföras anslaget 25:1 Statens skolverk i syfte att finansiera Skolverkets uppdrag att utforma och fastställa nationella prov i sfi. I Miljöpartiets budgetmotion i höstas föreslogs som en jämförelse att anslaget till kommunernas flyktingmottagande skulle tillföras 400 000 000 kr. Många kommuner har fortfarande stora problem med flyktingmottagandet och mer resurser behövs för att på ett bra sätt slussa in människor i det svenska samhället. Förslaget till finansiering av Skolverkets uppdrag genom neddragning av kommunernas ersättning vid flyktingmottagande avvisas därför.

Regeringen genomför ett antal förändringar i myndighetsstrukturen inom skolväsendet. I tilläggsbudgeten minskar som en följd av detta anslagen till Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Anslagen används bl.a. för att finansiera anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. Myndigheten för skolutveckling har gjort ett viktigt arbete med att sprida kunskap om olika pedagogiska metoder mellan olika kommuner. Detta arbete bör få fortsätta. Mot denna bakgrund avvisas inrättandet av det nya anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. på 127 214 000 kr och dessa medel bör återföras till Myndigheten för skolutveckling 24 558 000 kr, Statens skolverk 44 082 000 kr och Nationellt centrum för flexibelt lärande 58 820 000 kr.

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (s)

Marie Granlund (s), Mikael Damberg (s), Agneta Lundberg (s), Louise Malmström (s), Peter Hultqvist (s) och Thomas Strand (s) anför:

Under den senaste tiden har vi sett alltmer oroande signaler när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. I regeringens vårproposition justeras prognoserna för sysselsättningen ned och arbetslösheten upp. Men trots att regeringen ser avmattningen på arbetsmarknaden föreslår de inga konkreta åtgärder för fler jobb i 2008 års tilläggsbudgetproposition. Risken är därmed att 2008 blir ett förlorat år.

Vi socialdemokrater ser andra möjligheter. Det behövs konkreta investeringar för att lösa tudelningen på arbetsmarknaden. Vi behöver möta företagens kompetensbehov, lösa långtidsarbetslösheten – inte minst bland ungdomar – och investera i framtidens jobb. Därför vill vi omgående tillsätta en kompetenskommission, investera i fler och växande företag, jobb åt unga, bristutbildning och fler jobb åt nyanlända flyktingar – och dessa förslag borde finnas med redan på tilläggsbudgeten för 2008.

I motion 2007/08:Fi14 beskrivs vår satsning på utbildning och forskning. De medel vi avsätter till kompetenskommissionens förfogande räcker till motsvarande 10 000 utbildningsplatser. Vi vill även satsa kraftigt på den kommunala vuxenutbildningen och ge den en tydligare inriktning mot yrkesutbildning. Vi vill därtill öka antalet platser på både kvalificerad yrkesutbildning och högskola, med ett tydligt fokus på utbildningar som leder till arbete där det både för närvarande och för överskådlig tid framöver råder arbetskraftsbrist.

Bilaga 11

Trafikutskottets betänkande

2007/08:TU3

Tilläggsbudget 1 för 2008

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 8 april 2008 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 20 maj 2008 yttra sig över Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för 2008 (prop. 2007/08:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

I detta yttrande behandlar trafikutskottet propositionens yrkande 17 och yrkande 24 (delvis).

Vidare behandlas följande motionsförslag:

–     Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2 och yrkande 3 (delvis)

–     Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 (delvis)

–     Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 (delvis) och yrkande 4.

Utskottets överväganden

Ändrad ram och ändrade anslag

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen på tilläggsbudget 1 för budgetåret 2008 dels godkänner ändrade ramar för utgiftsområden, dels anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikationen i propositionen.

I fråga om utgiftsområde 22 Kommunikationer föreslår regeringen följande ändringar.

Anslagsnummer

 

Belopp enligt statsbudget 2008

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

 

22 Kommunikationer

35 760 092

-5 000

35 755 092

36:1

Vägverket: Administration

1 005 895

-135 000

870 895

36:2

Väghållning och statsbidrag

17 700 663

275 000

17 975 663

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

13 670 557

-120 000

13 550 557

37:3

Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m.

280 000

-25 000

255 000

Omfördelning mellan Vägverket och Banverket

I statsbudgeten för innevarande år finns på anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ett ramanslag på 17 700 663 000 kr. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 275 miljoner kronor.

Vidare föreslås att anslaget 36:1 Vägverket: Administration minskas med 135 miljoner kronor och att anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter minskas med 120 miljoner kronor.

Enligt vad som anförs i propositionen avses nya regler om beslut och betalning av trängselskatt m.m. träda i kraft den 1 juli 2008. Bland annat ska expeditionsavgiften slopas och tilläggsavgiften höjas till 500 kr. Bruttointäkterna från trängselskatten blir därmed ca 40 miljoner kronor högre per år än vad som tidigare beräknats. Överskottet av trängselskatten ska användas till investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen. Regeringen anser därför att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag bör ökas med 20 miljoner kronor.

Det sägs vidare att regeringen i budgetpropositionen för år 2008 bl.a. föreslog att anslagsmedel skulle frigöras för drift och underhåll av vägar och för investeringar i nationell plan. För att fullfölja denna satsning föreslår regeringen att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 120 miljoner kronor. Finansiering sker genom att anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter minskas med 120 miljoner kronor.

För att balansera uppkomna underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten ingår 135 miljoner kronor i anslaget 36:1 Vägverket: Administration. Medel som avser detta ändamål ska dock utbetalas från anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag. Mot denna bakgrund föreslås att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 135 miljoner kronor och att anslaget 36:1 Vägverket: Administration minskas med 135 miljoner kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 275 miljoner kronor.

Ersättning till Posten AB (publ). för grundläggande kassaservice m.m.

I statbudgeten för innevarande år finns på anslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. uppfört ett ramanslag på 280 miljoner kronor. För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 7:5 Krisberedskap föreslår regeringen att anslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. minskas med 25 miljoner kronor. Finansieringen möjliggörs genom den av riksdagen beslutade betaltjänstreformen och den effektivare och mer behovsanpassade resursanvändning inom anslaget som följer av denna reform.

Motionerna

I motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) framhålls att Socialdemokraterna – liksom tidigare – anser att intäkterna från trängselskatten ska gå till investeringar i kollektivtrafik och vägar i Stockholms stad och län; något formellt yrkande framställs dock inte.

Vidare kritiserar motionärerna regeringens förslag om att Vägverkets övriga utökning av anslaget till väghållning genomförs på Banverkets bekostnad; motionärerna kan inte acceptera omfördelningen. De anser att den omfattande klimatutmaningen bl.a. kräver en omflyttning av transporter från väg till järnväg. Banverket behöver alla resurser för att förbättra möjligheterna till fler transporter av gods och människor med tåg. Motionärerna föreslår således – jämfört med regeringens förslag – att anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag minskas med 120 miljoner kronor och anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ökas med 120 miljoner kronor (yrkande 3 delvis).

Även Vänsterpartiet motsätter sig i motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. att regeringen minskar anslaget till järnvägar för att finansiera ett ökat anslag till vägar; anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag bör således minskas med 120 miljoner kronor och anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ökas med 120 miljoner kronor (yrkande 1 delvis).

När det härefter gäller kassaservice påminner Vänsterpartiet om att anslaget minskades redan hösten 2007; nu avvisas regeringens förslag om den ytterligare minskningen om 25 miljoner kronor (yrkande 1 delvis).

I motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. hävdar Miljöpartiet de gröna att det behövs betydligt mer av klimatsmarta investeringar. Trots utfästelser på klimatområdet fortsätter regeringen att lägga skattepengar på att i stället öka klimatpåverkan, anförs det vidare. Miljöpartiet motsätter sig således den av regeringen föreslagna omdisponeringen; anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag bör minskas med 120 miljoner kronor och anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter bör ökas med 120 miljoner kronor jämfört med förslaget i propositionen (yrkande 1 delvis).

Härutöver motsätter sig Miljöpartiet regeringens förslag om 20 miljoner kronor extra för vägar i Stockholmsregionen; enligt motionärernas mening har satsningen sannolikt till syfte att påskynda arbetet med att bygga Förbifart Stockholm. För att minska utsläppen av växthusgaser bör medlen från trängselskatten i stället gå till investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen, anser motionärerna och begär ett tillkännagivande av denna innebörd (yrkande 4).

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet finner regeringens förslag till omfördelningar m.m. väl avvägda. Med anledning av de motionsförslag som väckts vill utskottet särskilt lyfta fram följande frågor.

Omfördelning mellan Vägverket och Banverket m.m.

Med anledning av regeringens förslag till omfördelning av medel mellan Banverket och Vägverket vill utskottet klargöra följande. Genom budgetbetänkandet som utskottet behandlade hösten 2007 tillfördes på regeringens förslag Banverket ökade reala resurser med 330 miljoner kronor. Det motsvarade en ökning med ca 8 % av Banverkets medel för drift och underhåll. Med tanke på det tidigare regeringsunderlagets anslagstilldelning till Banverket, som resulterat i ett omfattande och för såväl resenärer som godskunder besvärande underhållsberg med driftstörningar, var denna resursökning särskilt angelägen.

I samband med årets budgetbeslut förekom en felskrivning så att sifferunderlaget i tabellverket och anslagsberäkningen kom att bli olika med avseende på budgetposten för Banverkets anslag för Banhållning och sektorsuppgifter. Det är nu detta som rättas till i regeringens budgetförslag. Detta betyder att den tidigare omnämnda reala medelsförstärkningen till Banverket ligger fast.

Utskottet vill samtidigt erinra om att regeringen för ett år sedan på tilläggsbudget I för budgetåret 2007 tilldelade Banverket en särskild satsning på 125 miljoner kronor, speciellt riktad till Mälardalen för att komma till rätta med de värsta förseningarna i tågtrafiken som den tidigare förda järnvägspolitiken resulterat i.

Vidare förutsätter utskottet att regeringen i den till hösten aviserade propositionen om trafikens infrastruktur presenterar förslag till långsiktiga riktlinjer om medelsramar för underhåll och investeringar i vägar och järnvägar. Dessa medelsramar förväntas, till skillnad mot de som tidigare regeringsunderlag har lagt fram, vara realistiska och därmed på ett ansvarsfullt sätt möjliggöra ett vidmakthållande och en utveckling av vår gemensamma infrastruktur för hållbar tillväxt och regional utveckling i landets olika delar.

I sammanhanget bör också erinras om att regeringen den 15 maj 2008 genom beslut givit Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) m.fl. uppdraget att kartlägga potentialen för överflyttning av person- och godstransporter mellan trafikslag.

Utskottet ställer sig således bakom regeringens förslag till omfördelning av medel mellan Vägverket och Banverket.

Vidare finner utskottet det väl motiverat att intäkterna från trängselskatten används till investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen. Även för kollektivtrafiken är ett väl fungerande vägtrafiksystem av strategisk betydelse. Som har framkommit i olika sammanhang genomför Vägverket – tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL) en utredning om hur Förbifart Stockholm effektivt kan trafikeras med kollektivtrafik. Även när det gäller förslaget om användningen av intäkterna från trängselskatten ansluter sig trafikutskottet således till regeringens förslag.

Ersättning till Posten AB (publ.) för grundläggande kassaservice m.m.

I likhet med regeringen anser utskottet att det är rimligt att minska ersättningen till Posten med det föreslagna beloppet. Som regeringen anför möjliggörs denna minskning genom den av riksdagen beslutade betaltjänstreformen och den effektivare och mer behovsanpassade resursanvändning inom anslaget som följer av denna reform.

Utskottets förslag i sammanfattning

Trafikutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag om ändrad ram och ändrade anslag för budgetåret 2008 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (yrkande 24 delvis). Motionerna 2007/08:Fi14 (s) yrkande 3 delvis, 2007/08:Fi13 (v) yrkande 1 delvis samt 2007/08:Fi12 (mp) yrkande 1 delvis och yrkande 4 avstyrks följaktligen.

Luftfartsstyrelsen

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen får läggas ned (yrkande 17 [avsnitt 3.2.18]). Som skäl anförs att regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, Transportstyrelsen. I budgetpropositionen för år 2008 beskrev regeringen utgångspunkten för inrättandet av denna myndighet.

Utredarens arbete genomförs i två etapper. Den första etappen har redovisats i ett delbetänkande vari bl.a. föreslås att Luftfartsstyrelsen läggs ned och att verksamheten överförs till den nya myndigheten. Regeringens bedömning är att den nya myndigheten bör inrättas den 1 januari 2009. Efter remittering av delbetänkandet avser regeringen att fatta beslut om tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen under våren 2008, vilket omvandlar utredningen till en organisationskommitté. Inrättandet av Luftfartsstyrelsen är beslutat av riksdagen. För att möjliggöra bildandet av den nya myndigheten redan den 1 januari 2009 behöver riksdagen därför godkänna att Luftfartsstyrelsen får läggas ned vid bildandet av den nya myndigheten.

Motionen

I motion 2007/08:Fi12 av Mona Sahlin m.fl. (s) begärs att riksdagen avslår regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen får läggas ned (yrkande 2).

Trafikutskottets ställningstagande

Inledningsvis vill trafikutskottet påminna om att riksdagen hösten 2004 antog vissa lagförslag med anledning av att dåvarande Luftfartsverket delades upp i två myndigheter, Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen (prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40). Samma höst gjorde riksdagen ett tillkännagivande av innebörden att regeringen skulle undersöka hur en ny myndighet för trafikinspektion skulle organiseras; denna nya myndighet förutsattes ersätta inspektionerna för sjöfarten, väg-, järnvägs- och flygtrafiken Avsikten var att trafikinspektionsverksamheten skulle bli självständigare och att resurserna skulle kunna utnyttjas bättre. (bet. 2004/05:TU4, rskr. 2004/05:64).

I sammanhanget kan utskottet hänvisa till regeringens beslut den 29 april 2008 om att en ny myndighet, Transportstyrelsen, ska inrättas den 1 januari 2009. Det samtidigt beslutade tilläggsdirektivet till Transportstyrelseutredningen innebär att utredningen övergår till en operativ organisationskommitté som ska förbereda inrättandet av den nya myndigheten. Till Transportstyrelsen förs verksamheten vid Luftfartsstyrelsen respektive Järnvägsstyrelsen i sin helhet, delar av Sjöfartsverket (Sjöfartsinspektionen, Sjöfartsregistret och kustfartstillståndsfrågor) och Vägverket (Vägtrafikinspektionen, Trafikregistret och tillsyn). Även viss verksamhet vid Banverket, Boverket och Tullverket förs över till Transportstyrelsen. Den 1 januari 2010 överflyttas också länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdena.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i yrkande 17 (avsnitt 3.2.18) om att Luftfartsstyrelsen får läggas ned; härigenom avstyrks förslaget i motion 2007/08:Fi12 (s) yrkande 2.

Stockholm den 20 maj 2008

På trafikutskottets vägnar

Ibrahim Baylan

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ibrahim Baylan (s), Jan-Evert Rådhström (m), Ulla Löfgren (m), Christina Axelsson (s), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Claes-Göran Brandin (s), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Karin Svensson Smith (mp), Mahmood Fahmi (m), Désirée Liljevall (s), Christer Winbäck (fp) och Irene Oskarsson (kd).

Avvikande meningar

1.

Omfördelning mellan Vägverket och Banverket, m.m. (s, v, mp)

 

Ibrahim Baylan (s), Christina Axelsson (s), Claes-Göran Brandin (s), Marie Nordén (s), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Karin Svensson Smith (mp) och Désirée Liljevall (s) anför:

För en framtidsinriktad och konkurrenskraftig järnvägstrafik krävs såväl ett tillfredställande banunderhåll som offensiva investeringar i ökad kapacitet och förbättrad standard på järnvägsområdet. Med tanke på det resursbehov som Banverket lyft fram för att trygga järnvägsnätet i landet får därför regeringens förslag att dra in 120 miljoner kronor, innan ens halva budgetåret förflutit, betraktas som både utmanande och verklighetsfrämmande. Med tanke på vad medlen avses omföras till, nämligen vägområdet, uppstår dock viss logik till vad ledande företrädare för regeringen i olika sammanhang uttalat om dels angelägenheten av att lägga en större medelsandel på vägområdet på bekostnad av järnvägsområdet, dels nedgörande kritik mot klimatberedningens förslag till omfattande järnvägssatsningar.

Enligt vår mening leder denna transportpolitik fel. För en ansvarsfull politik krävs att miljövänliga transportslag som järnvägen inte drabbas av minskade anslag. Järnvägen behöver alltså mer medel, inte mindre, som regeringen förordar. Finansutskottet bör därför avstyrka den förordade omfördelningen av medel mellan Banverket och Vägverket.

Vi vill vidare starkt betona vikten av att intäkterna från trängselskatten används till att finansiera kollektivtrafiken i Stockholms stad och län. Det är angeläget att arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser – inte minst från den omfattande trafiken i Stockholmsregionen – drivs vidare. Ett sätt att åstadkomma detta är att satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken, särskilt spårbunden sådan.

Mot bakgrund av vad vi nu har anfört tillstyrks motionerna 2007/08:Fi14 (s), 2007/08:Fi13 (v) och 2007/08:Fi12 (mp) i här berörda delar.

2.

Ersättning till Posten AB (publ.) för grundläggande kassaservice m.m. (v)

 

Peter Pedersen (v) anför:

När det gäller den del av regeringens förslag som avser ersättning till Posten AB för grundläggande kassaservice m.m. vill Vänsterpartiet påminna om att anslaget minskades redan i samband med behandlingen av regeringens budgetproposition hösten 2007, nämligen med 120 miljoner kronor. Nu vill regeringen minska anslaget med ytterligare 25 miljoner kronor för innevarande budgetår. Som vi anförde i höstas i Vänsterpartiets reservation (bet. 2007/08:TU1) anser vi att bankerna måste ta ett större ansvar. I stor utsträckning är det kvinnor som arbetar inom kassaservice, och de har fått se sina heltidstjänster omvandlas till halvtidstjänster. Detta ger dem i sin tur ett sämre utgångsläge inför eventuell arbetslöshet och när de går i pension. Det är angeläget att staten – som ägare såväl som arbetsgivare – genomför en omstrukturering och eventuell avveckling på ett ansvarsfullt sätt gentemot personalen. Mot den nu angivna bakgrunden motsätter vi oss även den ytterligare minskning av anslaget som regeringen har föreslagit i tilläggsbudgeten.

Med hänvisning till det sagda tillstyrks motion 2007/08:Fi13 (v) i nu aktuell del.

3.

Luftfartsstyrelsen (s)

 

Ibrahim Baylan (s), Christina Axelsson (s), Claes-Göran Brandin (s), Marie Nordén (s), Pia Nilsson (s) och Désirée Liljevall (s) anför:

Enligt vår mening har frågan om omorganisationen av trafikverken drivits långt utöver det som var den ursprungliga avsikten när riksdagen gjorde sitt tillkännagivande. Vid detta tillfälle, hösten 2004, anförde Socialdemokraterna att tillsyn – eller inspektion – är en oundgänglig del av statsmakternas styrning. Genom tillsyn kan man garantera att den lagstiftning och den politik som riksdag och regering har beslutat om också verkligen tillämpas på avsett sätt. Särskilt sådan inspektionsverksamhet som går ut på att rädda liv är i högsta grad angelägen. Detta är fallet inte minst inom transportsektorn.

Det bör samtidigt framhållas att inspektionsverksamheten inom transportsektorn genom åren har genomgått omfattande förändringar i riktning mot ökad eller total självständighet. Vi anser att det finns skäl till ytterligare utveckling av denna verksamhet. Det är emellertid vår uppfattning att den inriktning som regeringen nu anger när det gäller den nya myndighet som förutsätts ska inrättas vid årsskiftet 2008/09 bör bli föremål för ett mer ingående beredningsarbete.

Vi anser att utredningsarbetet hittills har bedrivits utan den eftertanke som Socialdemokraterna särskilt betonat vikten av och detta redan hösten 2004. Inte heller har oppositionen i tillräcklig omfattning beretts möjligheter till inflytande i processen. En bred samsyn är avgörande för att förtroendet för en ny sådan myndighet i sig – och transportpolitiken i stort – ska kunna upprätthållas och utvecklas. Mot bakgrund av vad vi nu har anfört avstyrker vi regeringens förslag och tillstyrker förslaget i motion 2007/08:Fi14 (s) i berört avseende.

Bilaga 12

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2007/08:MJU2

Tilläggsbudget för år 2008

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över Tilläggsbudget 1 för 2008 (prop. 2007/08:99) samt de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde. Miljö- och jordbruksutskottet behandlar i yttrandet de förslag i propositionen som avser tilläggsbudget för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. I anslutning till yttrandet behandlas 6 motionsyrkanden.

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen föreslås under utgiftsområde 20 att anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald ökas med 50 000 000 kr. Vidare föeslås att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kr efter 2008. Anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 50 000 000 kr.

Enligt regeringen har försäljningen av miljöbilar varit högre än beräknat. Därför föreslås att anslag 34:11 Miljöbilspremie ökas med 240 000 000 kr.

Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslag 34:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009–2010. Dessutom föreslås att ifrågavarande anslag även ska få användas för åtgärder för att förbättra och skydda havsmiljön.

För att bidra till finansieringen av det nya anslaget 34:5 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI föreslår regeringen att anslag 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland minskas med 700 000 kr.

I propositionen föreslås under utgiftsområde 23 att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslag 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kr under 2009, högst 300 000 000 kr under 2010 samt högst 310 000 000 kr under 2011–2013. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) tecknar under 2008 nya fyraåriga avtal med näringen för den samfinansierade forskningen. Forskningsstöd till doktorander och forskarassistentanställningar beviljas numera för hela anställningstiden om tre eller fyra år i stället för i tvåårsperioder. Tilldelningen till treåriga projekt, vilka utgör merparten av forskningsstöden, fördelas relativt jämnt under de tre åren. Detta innebär en jämnare fördelning av medlen än vad som sker i dag.

Regeringen föreslår vidare att anslag 41:2 Insatser för skogsbruket även får användas till insatser för jordbrukets roll för klimatet, inklusive förbättrade förutsättningar för en ökad produktion av och ett hållbart uttag av biomassa.

I samband med revision från Europeiska kommissionen har kritik riktats mot Sveriges hantering av den s.k. blockdatabasen. Kommissionen ser allvarligt på att informationen i den svenska blockdatabasen inte är korrekt vilket kan leda till att jordbrukare får felaktiga stöd. Det finns risk för högre sanktioner från kommissionen om arbetet med att åtgärda bristerna inte påbörjas snarast. Regeringen föreslår därför att anslag 43:1 Statens jordbruksverk ökas med 70 000 000 kr.

I propositionen föreslås vidare att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslag 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 131 000 000 kr under 2009, högst 98 000 000 kr under 2010 och högst 16 000 000 kr under 2011. Sammantaget innebär detta att bemyndiganderamen ökas med 90 000 000 kr. Enligt regeringen föranleds höjningen av att rådet fattat beslut om förändringar i omstruktureringsprogrammet för sockersektorn, vilket inte var känt när budgetpropositionen för 2008 utformades. Med anledning av förändringarna har Danisco AB valt att mot stöd avsäga sig ytterligare en del av sin produktionskvot. I samband med det ges även Sverige rätt att ge ytterligare stöd för diversifiering i de områden som påverkas av den minskade produktionskvoten.

När det gäller anslag 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. föreslås att regeringen bemyndigas att under 2008 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kr under 2009 och högst 16 000 000 kr under 2010. Enligt regeringen används detta anslag som nationell medfinansiering till Europeiska fiskerifonden (EFF). Det nationella programmet för EFF beslutades under hösten 2007. Programmet gäller för perioden 2007–2013. Ett bemyndigande krävs för att Fiskeriverket ska kunna fatta beslut om utbetalningar som faller ut under kommande budgetår. Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslag 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kr under 2009 och högst 35 000 000 kr under 2010. Ett bemyndigande krävs för att Fiskeriverket ska kunna fatta beslut om utbetalningar som faller ut under kommande budgetår.

Regeringen föreslår att anslag 43:15 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. ökas med 2 500 000 kr. På grund av att den svenska medlemsavgiften till Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation har ökat gör regeringen den bedömningen att de medel som tidigare anvisats under anslaget kommer att vara otillräckliga. Höjningen finansieras genom att anslag 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 2 500 000 kr.

Statens jordbruksverk har i dag ett särskilt räntekonto för EU-medel. För att nå en mer enhetlig hantering av EU-medel t.ex. i fråga om strukturfonderna och fiskefonden anser regeringen att även Statens jordbruksverk liksom övriga myndigheter bör hantera sina betalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel bör därför slopas fr.o.m. den 1 juli 2008.

Motionerna

Motionärerna i partimotion Fi12 (mp) yrkande 1 delvis motsätter sig att höjningen av anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald finansieras genom att anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 50 miljoner kronor. Behoven av pengar till förorenad mark ökar, vilket också regeringen själv påpekat. Anslag 34:3 har dragits ned med en tredjedel sedan regeringen tog makten. Samtidigt medges i höstbudgeten för 2008 att behoven är större än man trott och att det kan bidra till att man inte når målen. Regeringen räknar också med att höja anslaget längre fram under mandatperioden till ungefär samma nivå som tidigare. Denna ryckighet orsakar stora problem för branschen och för kommuner som är beroende av pengarna och av att arbetet blir utfört. Vi anser att regeringens politik på det här området gör att miljömålen blir svårare att nå. Anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden bör därför inte minskas med 50 000 000 kr.

Även i partimotion Fi13 (v) yrkande 1 delvis avisas förslaget att minska anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 000 000 kr. Enligt motionärerna hotar den föreslagna minskningen miljömålet för giftfri miljö. Vidare avisas förslaget att öka anslag 34:11 Miljöbilspremie med 240 000 000 kr. Enligt motionärerna är klimatnyttan inte klarlagd.

I partimotion Fi14 (s) yrkande 3 delvis välkomnas regeringens förslag att återföra 50 miljoner kronor till den biologiska mångfalden. Motionärerna anser dock att finansieringen bör ske på annat sätt. Anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden är i stort behov av de resurser som finns kvar. Den kommunala tillväxten begränsas av bristen på ren mark och bristen på pengar för sanering av förorenad mark. Anslaget bör därför inte minskas med 50 000 000 kr.

Även motionärerna i motion Fi15 (mp) motsätter sig en minskning av anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden (yrkande 1). I motionen framhålls att upprepade budgetneddragningar riskerar att skicka en signal till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer om att sanering av förorenade områden inte är en prioriterad fråga (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

När det gäller regeringens förslag inom utgiftsområde 20 vill utskottet anföra följande. I statsbudgeten för innevarande år finns under anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald uppfört ett ramanslag på 1 913 297 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 180 000 000 kr efter 2008. Som regeringen framhåller är bevarandet av den biologiska mångfalden en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Utskottet delar därför regeringens bedömning att anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald bör ökas med 50 000 000 kr. Som regeringen föreslår får finansiering ske genom att anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 50 000 000 kr. Regeringen bör vidare bemyndigas att under 2008 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kr efter 2008. Som framhålls i propositionen används ifrågavarande anslag bl.a. för medfinansiering av EU-projekt. Projekten är oftast fleråriga varför det krävs bemyndigande för att ingå åtagande om medfinansiering. För att skapa goda förutsättningar för områdesskydd och förvaltning av naturområden, fleråriga naturvårdsprojekt samt medfinansiering av fleråriga EU-projekt anser utskottet i likhet med regeringen att bemyndigandet att besluta om bidrag behöver ökas med 100 000 000 kr under 2008.

I statsbudgeten för innevarande år finns under anslag 34:11 Miljöbilspremie uppfört ett ramanslag på 100 000 000 kr. Som redovisas i propositionen har försäljningen av miljöbilar varit högre än beräknat, och utskottet ansluter sig därför till regeringens bedömning att anslaget bör ökas med 240 000 000 kr.

Under anslag 34:12 Havsmiljö finns i statsbudgeten för innevarande år uppfört ett ramanslag på 100 000 000 kr. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats. Som framhålls i propositionen är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför behov av anslag för kommande år för att skapa goda förutsättningar för planering och genomförande av havsmiljöarbetet. Utskottet anser därför, i likhet med vad som föreslås i propositionen, att regeringen bemyndigas att under 2008 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009–2010. Vidare gör utskottet samma bedömning som regeringen när det gäller att ändamålet för anslaget bör förtydligas så att det klart framgår att det omfattar finansiering av åtgärder för att förbättra och skydda havsmiljön.

I statsbudgeten för innevarande år finns under anslag 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland uppfört ett ramanslag på 60 000 000 kr. Som framgår av propositionen behöver det nya anslaget 34:5 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI finansieras. För att bidra till finansieringen av det nya anslaget bör, som regeringen föreslår, anslag 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland minskas med 700 000 kr.

Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens samtliga förslag under utgiftsområde 20. Därmed avstyrks motionerna Fi12 (mp) yrkande 1 delvis, Fi13 (v) yrkande 1 delvis, Fi14 (s) yrkande 3 delvis och Fi15 (mp) yrkandena 1 och 2.

När det gäller regeringens förslag inom utgiftsområde 23 vill utskottet anföra följande. I statsbudgeten för innevarande år finns under anslag 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning uppfört ett ramanslag på 321 709 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kr. Som framhålls i propositionen tecknar Formas under 2008 nya fyraåriga avtal med näringen för den samfinansierade forskningen. Forskningsstöd till doktorander och forskarassistentanställningar beviljas numera för hela anställningstiden om tre eller fyra år i stället för i tvåårsperioder. Tilldelningen till treåriga projekt, vilka utgör merparten av forskningsstöden, fördelas relativt jämnt under de tre åren. Detta innebär en jämnare fördelning av medlen än vad som sker i dag. Bemyndiganderamen behöver därför ökas med 160 000 000 kr i enlighet med regeringens förslag.

Under anslag 41:2 Insatser för skogsbruket finns i statsbudgeten för innevarande år uppfört ett ramanslag på 379 873 000 kr. Som framhålls i propositionen har såväl skogsbruket som jordbruket betydelse för arbetet med att minska klimatpåverkan. Utskottet anser därför, i likhet med regeringen, att ändamål för anslag 41:2 Insatser för skogsbruket bör vidgas så att även insatser för jordbrukets roll för klimatet innefattas.

I statsbudgeten för innevarande år finns under anslag 43:1 Statens jordbruksverk uppfört ett ramanslag på 415 988 000 kr. Utskottet ansluter sig till regeringens förslag att öka anslaget med 70 000 000 kr. Som regeringen anför har i samband med revision från Europeiska kommissionen kritik riktats mot Sveriges hantering av den s.k. blockdatabasen och att det finns risk för högre sanktioner från kommissionen om arbetet med att åtgärda bristerna inte påbörjas snarast.

Under anslag 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter finns i statsbudgeten för innevarande år uppfört ett ramanslag på 1 007 504 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 000 000 kr under 2009, högst 44 000 000 kr under 2010 och högst 16 000 000 kr under 2011. Som framhålls i propositionen har rådet fattat beslut om förändringar i omstruktureringsprogrammet för sockersektorn, vilket inte var känt när budgetpropositionen för 2008 utformades. Med anledning av förändringarna ges även Sverige rätt att ge ytterligare stöd för diversifiering i de områden som påverkas av den minskade produktionskvoten. Med anledning härav behöver bemyndiganderamen sammantaget ökas med 90 000 000 kr för att beslut om stöd för sockeromstrukturering ska kunna fattas under 2008. Regeringen bör därför bemyndigas att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 131 000 000 kr under 2009, högst 98 000 000 kr under 2010 och högst 16 000 000 kr under 2011.

I statsbudgeten för innevarande år finns under anslag 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. uppfört ett ramanslag på 28 000 000 kr. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats. Som framhålls i propositionen har ifrågavarande anslag använts som nationell medfinansiering till Europeiska fiskerifonden (EFF). Det nationella programmet för EFF beslutades under hösten 2007. Programmet gäller för perioden 2007–2013. Ett bemyndigande krävs för att Fiskeriverket ska kunna fatta beslut om utbetalningar som faller ut under kommande budgetår. Utskottet ansluter sig därmed till förslaget att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslag 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kr under 2009 och högst 16 000 000 kr under 2010.

Som framgår av propositionen finns under anslag 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. uppfört ett ramanslag på 70 000 000 kr. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats. Anslaget används för att finansiera de belopp som motsvarar EU:s medfinansiering inom Europeiska fiskerifonden (EFF). EU:s medfinansiering redovisas mot inkomsttitel. Ett bemyndigande krävs för att Fiskeriverket ska kunna fatta beslut om utbetalningar som faller ut under kommande budgetår. Som regeringen föreslår bör regeringen därför bemyndigas att under 2008 för anslaget ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kr under 2009 och högst 35 000 000 kr under 2010.

När det gäller anslag 43:15 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. finns i statsbudgeten för innevarande år uppfört ett ramanslag på 36 866 000 kr. Som framgår av propositionen bedöms att de medel som anvisats är otillräckliga. På grund av att den svenska medlemsavgiften till Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation har ökat bör, som regeringen föreslagit, anslaget därför ökas med 2 500 000 kr. Finansiering får ske genom att anslag 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med motsvarande belopp.

Utskottet anser i likhet med regeringen att Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel bör slopas fr.o.m. den 1 juli 2008.

Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens samtliga förslag under utgiftsområde 23.

Stockholm den 15 maj 2008

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (s), Claes Västerteg (c), Ola Sundell (m), Jeppe Johnsson (m), Carina Ohlsson (s), Bengt-Anders Johansson (m), Bo Bernhardsson (s), Anita Brodén (fp), Ann-Kristine Johansson (s), Sofia Arkelsten (m), Jan-Olof Larsson (s), Rune Wikström (m), Erik A Eriksson (c), Tina Ehn (mp), Aleksander Gabelic (s), Irene Oskarsson (kd) och Jacob Johnson (v).

Avvikande meningar

1.

Tilläggsbudget för år 2008 (s)

 

Anders Ygeman (s), Carina Ohlsson (s), Bo Bernhardsson (s), Ann-Kristine Johansson (s), Jan-Olof Larsson (s) och Aleksander Gabelic (s) anför:

Vi välkomnar regeringens förslag att återföra 50 miljoner kronor till den biologiska mångfalden. Vi anser dock att finansieringen bör ske på annat sätt. Anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden är i stort behov av de resurser som finns kvar. Den kommunala tillväxten begränsas av bristen på ren mark och bristen på pengar för sanering av förorenad mark. Anslaget bör därför inte minskas med 50 000 000 kr. Det anförda innebär att partimotion Fi14 (s) yrkande 3 bör bifallas i berörd del.

2.

Tilläggsbudget för år 2008 (v)

 

Jacob Johnson (v) anför:

Vänsterpartiet avvisar förslaget att minska anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 000 000 kr. Enligt vår mening hotar den föreslagna minskningen miljömålet för giftfri miljö. Vidare avvisar vi förslaget att öka anslag 34:11 Miljöbilspremie med 240 000 000 kr. Den eventuella klimatnyttan med detta anslag är inte klarlagd. Det anförda innebär att partimotion Fi13 (v) yrkande 1 bör bifallas i berörda delar.

3.

Tilläggsbudget för år 2008 (mp)

 

Tina Ehn (mp) anför:

Miljöpartiet motsätter sig att höjningen av anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald finansieras genom att anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 50 miljoner kronor. Behoven av pengar till förorenad mark ökar, vilket också regeringen själv påpekat. Anslag 34:3 har dragits ned med en tredjedel sedan regeringen tog makten. Samtidigt medges i höstbudgeten för 2008 att behoven är större än man trott och att det kan bidra till att man inte når målen. Regeringen räknar också med att höja anslaget längre fram under mandatperioden till ungefär samma nivå som tidigare. Denna ryckighet orsakar stora problem för branschen och för kommuner som är beroende av pengarna och av att arbetet blir utfört. Vi anser att regeringens politik på det här området gör att miljömålen blir svårare att nå. Anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden bör därför inte minskas med 50 000 000 kr. Vidare anser vi att upprepade budgetneddragningar riskerar att skicka en signal till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer om att sanering av förorenade områden inte är en prioriterad fråga. Det anförda innebär att partimotion Fi12 (mp) yrkande 1 delvis och motion Fi15 (mp) yrkandena 1 och 2 bör bifallas.

Bilaga 13

Näringsutskottets protokollsutdrag 2007/08:32

Bilaga 14

Arbetsmarknadsutskottets protokollsutdrag 2007/08:21