Tilläggsbudget 2 för 2007

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2007

Beslut

Tilläggsbudget 2 för 2007 (FiU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att skjuta till totalt 11 218 miljoner kronor till statsbudgeten för innevarande år. Pengarna ska bland annat gå till följande: Försäkringskassan får 700 miljoner kronor. Pengarna behövs i arbetet med att minska sjukfrånvaron i samhället och underlätta återgången i arbete. Försäkringskassans insatser för att minska felaktiga utbetalningar ska också förstärkas. 250 miljoner kronor avsätts för att göra det möjligt för arbetslöshetskassorna att fullfölja förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen. Antalet förordnanden av offentliga försvarare har ökat och därför avsätts 135 miljoner kronor för rättsliga biträden. 80 miljoner kronor används för att täcka ökade kostnader med anledning av att antalet asylsökande och utredningar i asylärenden har ökat. 10 miljarder kronor går till att betala av på lån i Riksgäldskontoret som avser investeringar i vägar och järnvägar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Finansplanen punkterna 17-27 samt bifall till propositionen Finansplanen riksdagsstyrelsens förslag punkt 1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-10-25
Justering: 2007-11-01
Betänkande publicerat: 2007-11-06
Trycklov: 2007-11-06
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2007-10-25, 2007-09-27

Elva miljarder extra i tilläggsbudget 2 för 2007 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skjuta till totalt 11 218 miljoner kronor till statsbudgeten för innevarande år. Pengarna ska bland annat gå till följande:

  • Försäkringskassan får 700 miljoner kronor. Pengarna behövs i arbetet med att minska sjukfrånvaron i samhället och underlätta återgången i arbete. Försäkringskassans insatser för att minska felaktiga utbetalningar ska också förstärkas..
  • 250 miljoner kronor avsätts för att göra det möjligt för arbetslöshetskassorna att fullfölja förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen.
  • Antalet förordnanden av offentliga försvarare har ökat och därför avsätts 135 miljoner kronor för rättsliga biträden.
  • 80 miljoner kronor används för att täcka ökade kostnader med anledning av att antalet asylsökande och utredningar i asylärenden har ökat.
  • 10 miljarder kronor ska gå till att betala av på lån i Riksgäldskontoret som avser investeringar i vägar och järnvägar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-14
4

Beslut

Beslut: 2007-11-15
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Investeringsplan för riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner en ny investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2007-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen riksdagsstyrelsens förslag punkt 1.

2. Bemyndigande för anslaget 1:14 Bidragsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 1:14 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll på bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kr under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 18.

3. Bemyndigande för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 64 200 000 000 kr under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 19.

4. Bemyndigande för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 20.

5. Bemyndigande för anslaget 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 162 500 000 kr under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 21.

6. Bemyndigande för anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 38 550 000 kr under 2008-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 22.

7. Bemyndigande för anslaget 35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 35:10 Stöd till energiinvesteringar i offentliga lokaler besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kr under 2008 och 300 000 000 kr under 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 23.

8. Bemyndigande för anslaget 35:13 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 35:15 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 24.

9. Låneram för civila flygutvecklingsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att uppdra åt Riksgäldskontoret att träffa avtal med Saab AB och Volvo Aero Corporation om delfinansiering av civila flygutvecklingsprojekt inom en ram som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till högst 1 110 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 26.

10. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
dels att Ekonomiska rådet avvecklas fr.o.m. den 1 november 2007,
dels att det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. får användas i enlighet med regeringens förslag samt
godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i enlighet med bifogad specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkterna 17, 25 och 27 samt avslår motionerna
2007/08:Fi251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1,
2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 8 och
2007/08:T493 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s091039
m810016
c20009
fp19009
kd140010
v00175
mp00154
Totalt134913292

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag