Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2004 (prop. 2004/05:1)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2004

Beslut

Tilläggsbudget 2 för 2004 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2004. Totalt sett ökar anvisade medel med 5 831 miljoner kronor netto. Av dessa medel går 5 492 miljoner kronor åt till att återbetala under 2003 utnyttjade krediter för anslagen till sjukförsäkring, föräldraförsäkring, läkemedelsförmåner och studiehjälp. Bland de poster som fått ökade anslag i tilläggsbudgeten kan nämnas följande. Sysselsättningsstödet till kommuner och landsting höjs med 1 500 miljoner kronor så att det uppgår till totalt 4 900 miljoner kronor. 8 miljoner kronor sätts av till att samordna och stimulera utvecklingen av offentliga e-tjänster. Säkerhetspolisen, domstolarna, kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten får höjda anslag. Anslagen till Migrationsverket och Utlänningsnämnden höjs också. Riksdagen har tidigare gett regeringen rätt till att göra insatser för järnvägsinvesteringar under 2004. Regeringens möjligheter att göra utfästelser under 2004 höjs nu från 14 500 miljoner kronor till 22 000 miljoner kronor. Utgiftstaket höjs tekniskt med 2 000 miljoner kronor till 858 000 miljoner kronor på grund av att ålderspensionssystemet justerats retroaktivt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets initiativ om utgiftstak för staten 2004.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-28
Justering: 2004-11-11
Betänkande publicerat: 2004-11-18
Trycklov: 2004-11-16
Betänkande 2004/05:FIU11

Alla beredningar i utskottet

2004-10-28, 2004-10-26, 2004-10-21, 2004-10-19, 2004-10-12

Tilläggsbudget 2 för 2004 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2004. Totalt sett ökar anvisade medel med 5 831 miljoner kronor netto. Av dessa medel går 5 492 miljoner kronor åt till att återbetala under 2003 utnyttjade krediter för anslagen till sjukförsäkring, föräldraförsäkring, läkemedelsförmåner och studiehjälp. Bland de poster som fått ökade anslag i tilläggsbudgeten kan nämnas följande. Sysselsättningsstödet till kommuner och landsting höjs med 1 500 miljoner kronor så att det uppgår till totalt 4 900 miljoner kronor. 8 miljoner kronor sätts av till att samordna och stimulera utvecklingen av offentliga e-tjänster. Säkerhetspolisen, domstolarna, kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten får höjda anslag. Anslagen till Migrationsverket och Utlänningsnämnden höjs också. Riksdagen har tidigare gett regeringen rätt till att göra insatser för järnvägsinvesteringar under 2004. Regeringens möjligheter att göra utfästelser under 2004 höjs nu från 14 500 miljoner kronor till 22 000 miljoner kronor. Utgiftstaket höjs tekniskt med 2 000 miljoner kronor till 858 000 miljoner kronor på grund av att ålderspensionssystemet justerats retroaktivt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-24
4

Beslut

Beslut: 2004-11-24
10 förslagspunkter, 10 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lån till Stiftelsen Nordiska museet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 18.

2. Bemyndigande för anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 19.

3. Användningen av ramanslaget 42:6 Djurskyddsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 20.

4. Bemyndigande för anslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 21.

5. Bemyndigande för anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 22.

6. Bemyndigande för anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 23.

7. Disposition av avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 24.

8. Förstärkt tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 25.

9. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkterna 26 och 37.

10. Utgiftstak för staten 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 858 miljarder kronor 2004.