Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmålmellan EU:s medlemsstater

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2005

Beslut

Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länder (JuU33)

Riksdagen godkände 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen sa också ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna börjar med ett undantag gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-21
Justering: 2005-05-24
Betänkande publicerat: 2005-05-26
Trycklov: 2005-05-26
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:JUU33

Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länder (JuU33)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen föreslås också säga ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna ska med ett undantag börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-02
4

Beslut

Beslut: 2005-06-02
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater,
2. protokollet av den 16 oktober 2001 till konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater,
3. avtalet av den 19 december 2003 mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:144 punkterna 1-3.

2. Ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2004/05:142 till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) med den ändringen att 1 kap. 4 § ges den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2004/05:142 i denna del och 2004/05:144 punkt 4.

3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
2. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
3. lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
4. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
5. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
6. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
7. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
8. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
9. lag om ändring i lagen (2003:1174) om gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar,
10. lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
11. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
12. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:144 punkterna 5-16.

4. Förklaring angående politiska brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju50.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m450010
c20002
fp360012
kd30003
v02306
mp01502
-0001
Totalt25838053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lagstiftning om skyddsidentiteter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju51, 2004/05:Ju352 yrkande 20, 2004/05:Ju356, 2004/05:Ju391 och 2004/05:Ju412 yrkandena 12 och 13.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04609
c02002
fp036012
kd03003
v23006
mp13103
-0001
Totalt163133053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag