Titel saknas

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Regeringen ska skynda på lagändring om människohandel (JuU20)

Brottet människohandel utvidgas och ska kunna syfta till fler former av utnyttjande än sexuellt. Det kan vara till exempel tvångsarbete, krigstjänst eller organhandel. Kravet på att människohandeln ska ha varit gränsöverskridande tas bort. Straffet för människohandel ska vara fängelse i lägst två och högst tio år. Mindre grovt brott ska ge fängelse i högst fyra år. Försök, förberedelse och stämpling till människohandel kriminaliseras, liksom underlåtenhet att avslöja ett sådant brott. Den nya bestämmelsen om människohandel börjar gälla den 1 juli 2004. Riksdagen uppmanar också regeringen att skynda på en planerad utredning om att ta bort kravet på att gärningsmannen ska ha använt otillbörliga medel. Syftet är att underlätta för domstolarna. Kravet innebär att gärningsmannen ska ha använt olaga tvång, vilseledande information eller liknande när hon eller han rekryterade, transporterade eller på andra sätt fick med sig offret.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion om otillbörliga medel. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-01
Justering: 2004-05-11
Betänkande publicerat: 2004-05-14
Trycklov: 2004-05-13
Reservationer 11
Betänkande 2003/04:JUU20

Alla beredningar i utskottet

2004-04-01

Regeringen ska skynda på lagändring om människohandel (JuU20)

Brottet människohandel utvidgas och ska kunna syfta till fler former av utnyttjande än sexuellt. Det kan vara till exempel tvångsarbete, krigstjänst eller organhandel. Kravet på att människohandeln ska ha varit gränsöverskridande tas bort. Straffet för människohandel ska vara fängelse i lägst två och högst tio år. Mindre grovt brott ska ge fängelse i högst fyra år. Försök, förberedelse och stämpling till människohandel kriminaliseras, liksom underlåtenhet att avslöja ett sådant brott. Den nya bestämmelsen om människohandel föreslås börja gälla den 1 juli 2004. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet uppmanar också regeringen att skynda på en planerad utredning om att ta bort kravet på att gärningsmannen ska ha använt otillbörliga medel. Syftet är att underlätta för domstolarna. Kravet innebär att gärningsmannen ska ha använt olaga tvång, vilseledande information eller liknande när hon eller han rekryterade, transporterade eller på andra sätt fick med sig offret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-24
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av FN-protokollet om människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det i bilaga 4 intagna tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.
Riksdagen godkänner det i bilaga 4 intagna tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:111 punkt 1.

2. Otillbörliga medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om otillbörliga medel.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om otillbörliga medel.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2003/04:Ju21 yrkande 1.

3. Betydelsen av samtycke

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om betydelsen av samtycke.
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om betydelsen av samtycke.
Därmed avslår riksdagen motion 2003/04:Ju21 yrkande 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c17005
fp43104
kd27006
v25005
mp15002
-0000
Totalt25749043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kontroll över offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om kontroll över offer för människohandel.
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om kontroll över offer för människohandel.
Därmed avslår riksdagen motion 2003/04:Ju23 yrkande 3.

Reservation 2 (kd)

5. Särreglering av människohandel rörande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om särreglering av människohandel rörande barn.
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om särreglering av människohandel rörande barn.
Därmed avslår riksdagen motion 2003/04:Ju20 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (c)

6. Lagregleringen av människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:111 punkt 2.

7. Följdändring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.

8. Permanent uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju22 yrkande 1 och 2003/04:Ju23 yrkande 1.

Reservation 4 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01705
fp04503
kd02706
v25005
mp14102
-0000
Totalt21790042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Återvändande till hemlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju22 yrkande 2 och 2003/04:Ju290 yrkande 2.

Reservation 5 (m, c, fp)

10. Övriga frågor om stöd till offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju23 yrkandena 2, 4 och 6.

Reservation 6 (kd)

11. Myndighetssamverkan inom Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju22 yrkande 3.

Reservation 7 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04609
c01705
fp04503
kd27006
v25005
mp15002
-0000
Totalt197108044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Internationellt samarbete mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju290 yrkande 1.

Reservation 8 (m, c, fp)

13. Specialutbildade poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju20 yrkande 4.

Reservation 9 (c)

14. Förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju20 yrkande 3 och 2003/04:Ju23 yrkande 5.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01705
fp45003
kd00276
v25005
mp14003
-0000
Totalt262172743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Överförande av straffverkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju448 yrkande 8.

16. Övriga motioner om människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 29, 2003/04:K419 yrkande 12, 2003/04:Ju205, 2003/04:Ju317 yrkande 5, 2003/04:Ju390 yrkande 1, 2003/04:Ju447 yrkandena 2, 7 och 8, 2003/04:Ju448 yrkandena 1, 5, 6 och 10, 2003/04:Ju452 yrkande 4, 2003/04:Ju459, 2003/04:Ju465 yrkande 13, 2003/04:U255 yrkande 13, 2003/04:Sf403 yrkande 31 och 2003/04:A371 yrkande 30.