Totalförsvarets budget för 1999

Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1998

Beslut

Anslag till totalförsvaret (FöU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för totalförsvaret på drygt 44,1 miljarder kronor. Av dessa medel får Försvarsmakten ca 39,8 miljarder kronor, varav ca 20 miljarder går till investeringar och knappt 400 miljoner kronor till fredsfrämjande truppinsatser. Försvarsbeslutet 1996 (se 1996/97:FöU1 ) - med de ambitionssänkningar som riksdagen beslutade våren 1998 (se 1997/98:FöU11 ) - kan därmed fullföljas under 1999. Riksdagen konstaterar att regeringen skyndsamt måste ge Försvarsmakten i uppdrag att inom ramen för den föreslagna anslagsnivån prioritera de mest angelägna kompetenser som erfordras för det militära försvaret, aktuella samarbetsprojekt och materielprojekt. Om behov uppstår kan regeringen pröva att övergångsvis utöka anslagskrediten upp till 10 %.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-24
Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:FöU1

Alla beredningar i utskottet

1998-11-24, 1998-11-19, 1998-11-17, 1998-11-12, 1998-11-10

Budgetförslag för totalförsvaret (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för totalförsvaret på drygt 44,1 miljarder kronor. Av dessa medel får Försvarsmakten ca 39,8 miljarder kronor, varav ca 20 miljarder går till investeringar och knappt 400 miljoner kronor till fredsfrämjande truppinsatser. Försvarsbeslutet 1996 (se 1996/97:FöU1) - med de ambitionssänkningar som riksdagen beslutade våren 1998 (se 1997/98:FöU10) - kan därmed fullföljas under 1999. Utskottet anser att regeringen skyndsamt måste ge Försvarsmakten i uppdrag att inom ramen för den föreslagna anslagsnivån prioritera de mest angelägna kompetenser som erfordras för det militära försvaret, aktuella samarbetsprojekt och materielprojekt. Om behov uppstår kan regeringen pröva att övergångsvis utöka anslagskrediten upp till 10 %. (Se även även 1997/98:FöU11.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-10
4

Beslut

Beslut: 1998-12-11

Protokoll med beslut