Trafikpolitikens inriktning

Trafikutskottets betänkande 1996/97:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 1997

Beslut

Trafikpolitikens inriktning (TU7)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om inriktningen av åtgärder i trafikens infrastruktur 1998-2007. 190 miljarder kronor ska användas för att förverkliga inriktningen. Av dessa medel ska 98,5 miljarder användas för nyinvesteringar och förbättringar av befintlig infrastruktur, främst vägar och järnvägar. 83 miljarder ska användas för drift- och underhållsåtgärder. Resterande 8,5 miljarder ska användas för kompletterande åtgärder som minskar vägtrafikens miljöpåverkan och ökar dess säkerhet. Riksdagen godkände även en ny form av länsbaserad regional planering för samtliga trafikslag. Fler beslut förs därmed ner till regional nivå. Vidare beslutades att som en första etapp av Botniabanan ska den anslutande sträckan mellan Sundsvall och Nyland rustas upp. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens förslag till finansiering av Citytunneln i Malmö och av ytterligare spårkapacitet i Stockholm.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.