Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2002/03:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Trafiksäkerhet och alkolås (TU4)

Försöksverksamheten med alkolås förlängs och utvidgas till att omfatta flera förarbehörigheter och även yrkesmässig trafik. Försöksverksamheten ska kunna bedrivas i hela landet. Riksdagen vill att den som deltar i försöksverksamheten inte ska ha körkort under tiden, utan bara ett intyg som ger behörighet att köra ett fordon utrustat med alkolås. Riksdagen vill också att det ska bli lättare att identifiera fortkörare med automatisk kameraövervakning även om det inte går att se vem som körde. Regeringen fick därför i uppdrag att utreda hur ett förändrat ägaransvar vid hastighetsöverträdelser kan införas. Regeringen fick också i uppdrag att undersöka om förarbevis för EU-mopeder och terrängskoter ska kunna tas tillbaka om innehavaren bryter mot trafikreglerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner dels om körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås, dels om ägaransvar vid hastighetsöverträdelse. Delvis bifall till motioner dels om återkallelse av förarbevis, dels om rätten att köra terrängskoter efter återkallelse av körkort. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-04-01, 2003-02-18

Trafiksäkerhet och alkolås (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om trafiksäkerhet och alkolås. Försöksverksamheten med alkolås förlängs och utvidgas till att omfatta flera förarbehörigheter och även yrkesmässig trafik. Försöksverksamheten ska kunna bedrivas i hela landet. Utskottet vill att den som deltar i försöksverksamheten inte ska ha körkort under tiden, utan bara ett intyg som ger behörighet att köra ett fordon utrustat med alkolås. Utskottet vill också att det ska bli lättare att identifiera fortkörare med automatisk kameraövervakning även om det inte går att se vem som körde. Regeringen föreslås därför få i uppdrag att utreda hur ett förändrat ägaransvar vid hastighetsöverträdelser kan införas. Utskottet föreslår också att regeringen får i uppdrag att undersöka om förarbevis för EU-mopeder och terrängskoter ska kunna tas tillbaka om innehavaren bryter mot trafikreglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.