Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor

BoUs bet 2005/06:BoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2005

Beslut

Lagtekniska frågor om tredimensionell fastighetsindelning (BoU2)

Ett antal lagar ändras för att bättre stämma överens med riksdagens tidigare beslut om tredimensionell fastighetsindelning (se 2003/04:BoU2 ). Genom ändringarna blir det tydligt att sådana bestämmelser i lagarna som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans mark även ska tillämpas på förfoganden som avser sådana utrymmen som inte omfattar någon del av markytan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-20
Justering: 2005-11-10
Betänkande publicerat: 2005-11-17
Trycklov: 2005-11-16
bet 2005/06:BoU2

Lagtekniska frågor om tredimensionell fastighetsindelning (BoU2)

Ett antal lagar ändras för att bättre stämma överens med riksdagens tidigare beslut om tredimensionell fastighetsindelning (se 2003/04:BoU2). Genom ändringarna blir det tydligt att sådana bestämmelser i lagarna som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans mark även ska tillämpas på förfoganden som avser sådana utrymmen som inte omfattar någon del av markytan. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-24
4

Beslut

Beslut: 2005-11-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i väglagen (1971:948),
3. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),
4. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
5. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
6. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:169.