Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.

Näringsutskottets bet 2010/11:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Gemensamma lagar och standarder för el och naturgas i EU (NU21)

EU arbetar med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Därför har EU tagit fram ett tredje inremarknadspaket för el och naturgas. Där finns nya och mer detaljerade åtgärder som ska underlätta för gemensamma lagar och standarder. För att anpassa den svenska lagstiftningen till paketet har riksdagen beslutat om ändringar i ellagen och naturgaslagen. Av samma skäl har riksdagen sagt ja till två nya lagar som gäller certifiering av stamnätsföretag för el respektive vissa naturgasföretag. Lagändringarna börjar i huvudsak gälla den 1 augusti 2011. Riksdagen har samtidigt sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om elmarknadspolitik. Motionerna handlar bland annat om smarta elnät, elmätning och elmarknadens funktion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-17
Betänkande publicerat: 2011-05-24
Trycklov: 2011-05-24
Reservationer 3
bet 2010/11:NU21

Gemensamma lagar och standarder för el och naturgas i EU (NU21)

EU arbetar med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Därför har EU tagit fram ett tredje inremarknadspaket för el och naturgas. Där finns nya och mer detaljerade åtgärder som ska underlätta för gemensamma lagar och standarder. För att anpassa den svenska lagstiftningen till paketet föreslår regeringen ändringar i ellagen och naturgaslagen. Av samma skäl föreslår regeringen två nya lagar som gäller certifiering av stamnätsföretag för el respektive vissa naturgasföretag.

Lagändringarna föreslås i huvudsak börja gälla den 1 augusti 2011.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om elmarknadspolitik. Motionerna handlar bland annat om smarta elnät, elmätning och elmarknadens funktion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-01
4

Beslut

Beslut: 2011-06-01
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beslutande myndighet vid förhandsprövning av nättariffer för stamnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring av ellagen (1997:857) såvitt avser 5 kap. 3 och 10-17 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:70 punkt 3 i denna del och avslår motion 2010/11:N6 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V)

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om certifiering av stamnätsföretag för el,
b) lag om certifiering av vissa naturgasföretag,
c) lag om ändring i ellagen (1997:857) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet har föreslagit under punkt 1,
d) lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:70 punkterna 1, 2, 3 i denna del och 4 samt avslår motion 2010/11:N6 yrkande 3.

3. Smarta elnät samt mätning och debitering av el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N218, 2010/11:N237, 2010/11:N254, 2010/11:N309, 2010/11:N329 yrkandena 1-4, 2010/11:N369 yrkandena 2 och 5 samt 2010/11:N437 yrkandena 5 och 6.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M920015
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Elmarknadens funktion och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N6 yrkande 4, 2010/11:N304, 2010/11:N313, 2010/11:N331, 2010/11:N351 och 2010/11:N385.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt185107057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Vissa övriga elmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N236, 2010/11:N284 och 2010/11:N294.