Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 september 2017

Beslut

Polisen får tydligare befogenheter när de genomför beslut om avvisning eller utvisning (SfU5)

Nu förtydligas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder när de genomför ett beslut om avvisning eller utvisning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidigare har det funnit oklarheter om vilka befogenheter polisen har när de omhändertar utlänningar som ska utvisas eller avvisas. Nu tydliggörs det att polisen har rätt att omhänderta en person om det är nödvändigt för att kunna genomföra en utvisning eller avvisning. I vissa fall ska Säkerhetspolisen kunna ta hand om en utlännings pass eller identitetshandlingar.

Dessutom får Polismyndigheten samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar när det finns ett beslut om avvisning som får genomföras även om det har överklagats. Det ska bara kunna ske i undantagsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-13
Justering: 2017-09-19
Trycklov: 2017-09-22
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SfU5

Polisen får tydligare befogenheter när de genomför beslut om avvisning eller utvisning (SfU5)

Nu förtydligas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder när de genomför ett beslut om avvisning eller utvisning. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Tidigare har det funnit oklarheter om vilka befogenheter polisen har när de omhändertar utlänningar som ska utvisas eller avvisas. Nu tydliggörs det att polisen har rätt att omhänderta en person om det är nödvändigt för att kunna genomföra en utvisning eller avvisning. I vissa fall ska Säkerhetspolisen kunna ta hand om en utlännings pass eller identitetshandlingar.

Dessutom får Polismyndigheten samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar när det finns ett beslut om avvisning som får genomföras även om det har överklagats. Det ska bara kunna ske i undantagsfall.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att lagändringarna börjar gälla den 1 november 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 september 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:191 punkterna 1 och 2.

2. Förvarstagande av barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3748 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 78 0 0 5
SD 40 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 3
Totalt 297 19 0 33