Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Skatteutskottets bet 2013/14:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2013

Beslut

Tydligare regler vid undantag från kravet på kassaregister (SkU14)

De flesta företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Om försäljningen sker i obetydlig omfattning behövs inget sådant kassaregister. Lagen ska bli tydligare när det gäller bedömningen av vad som ska räknas som obetydlig omfattning. Ändringen innebär ingen förändring av kravet på kassaregister utan ska endast förtydliga den bestämmelse som redan gäller.

Ändringarna börjar gälla den 2 januari 2014 men ska tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-25
Trycklov: 2013-11-25
bet 2013/14:SkU14

Tydligare regler vid undantag från kravet på kassaregister (SkU14)

De flesta företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Om försäljningen sker i obetydlig omfattning behövs inget sådant kassaregister. Regeringen föreslår ett förtydligande i lagen när det gäller bedömningen av vad som ska räknas som obetydlig omfattning. Ändringen innebär ingen förändring av kravet på kassaregister utan ska endast förtydliga den bestämmelse som redan gäller.

Ändringarna ska börja gälla den 2 januari 2014 men ska tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:22.