Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor

Kulturutskottets bet 2010/11:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2011

Beslut

Kulturarvsfrågor (KrU10)

Sverige ska ansluta sig till den så kallade Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Konventionen innehåller allmänna minimiregler för i vilka situationer kulturföremål ska återlämnas till ursprungslandet. Ett ökat internationellt samarbete är nödvändigt om den illegala hanteringen av kulturföremål ska kunna hejdas, anser riksdagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen gav också regeringen ett uppdrag. Regeringen bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare och behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om kulturmiljöfrågor, museer och utställningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen om att godkänna Unidroitkonventionen om kulturföremål som sturlits eller förts ut olagligt. Bifall till punkt 14 om Stöd till länsmuseerna, motion Kr262. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-14
Justering: 2011-05-12
Betänkande publicerat: 2011-05-18
Trycklov: 2011-05-18
Reservationer 4
bet 2010/11:KrU10

Kulturarvsfrågor (KrU10)

Sverige ska ansluta sig till den så kallade Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Konventionen innehåller allmänna minimiregler för i vilka situationer kulturföremål ska återlämnas till ursprungslandet. Ett ökat internationellt samarbete är nödvändigt om den illegala hanteringen av kulturföremål ska kunna hejdas, anser utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen ett uppdrag. Regeringen bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare och behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet. Därmed säger utskottet ja till en motion från Socialdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om kulturmiljöfrågor, museer och utställningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-08
4

Beslut

Beslut: 2011-06-09
25 förslagspunkter, 23 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt,
b) en förklaring enligt artikel 13.3 i konventionen om att rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en medlemsstats territorium även fortsättningsvis ska tillämpas i förhållande till andra EES-stater i de fall direktivets och konventionens tillämpningsområden sammanfaller,
c) en förklaring enligt artiklarna 16.1 och 16.2 i konventionen dels om att en begäran om återlämnande av kulturföremål och därmed sammanhängande frågor kan framställas direkt vid allmän domstol, dels om att i fråga om stulna kulturföremål en sådan framställan kan göras även hos Kronofogdemyndigheten.
Riksdagen antar
d) lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
e) lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:83 punkterna 1-5.

2. Arkeologiska utgrävningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr231.

3. Fornlämningen Uppåkra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr243 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:Kr270 yrkandena 1 och 2.

4. Stöd till världsarven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr246 av Sven-Erik Bucht och Karin Åström (båda S).

5. Visby ringmur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr248.

6. Flyttning av Kiruna stad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr224.

7. Förvaltning av vissa byggnadsminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr229 av Finn Bengtsson (M),
2010/11:Kr241 av Annicka Engblom (M),
2010/11:Kr293 av Agneta Gille (S) och
2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh (M).

8. Byggnadsminnet Nääs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr212 av Henrik Ripa (M).

9. Österlens fiskelägen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr276 av Tuve Skånberg (KD).

10. Kinda kanal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr334 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M).

11. Sala silvergruva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr300 av Pia Nilsson (S).

12. Museijärnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (båda M).

13. Resursenhet för genusfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr210 av Esabelle Dingizian (MP).

14. Stöd till länsmuseerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna att denna bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare såväl som behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet.
Därmed bifaller riksdagen motion
2010/11:Kr262 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S).

15. Visning av museiföremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 5 och
2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01801
KD15004
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Etablerande av museifilialer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 2 (MP)

17. Statligt stöd till vissa museer och kulturcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr267 av Eliza Roszkowska Öberg och Sten Bergheden (båda M),
2010/11:Kr271 av Ulf Nilsson m.fl. (FP),
2010/11:Kr277 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2010/11:Kr290 av Carin Runeson och Olle Thorell (båda S),
2010/11:Kr308 av Sven-Erik Österberg (S) och
2010/11:Kr330 av Finn Bengtsson (M).

18. Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr211 av Gustav Nilsson (M) och
2010/11:Kr302 av Annelie Enochson och Fredrick Federley (KD, C) yrkandena 1-4.

19. Antisemitism och islamofobi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr228 av Hans Ekström (S).

Reservation 3 (S)

20. Departementsansvar för Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr219 av Hans Wallmark (M).

21. Den transatlantiska slavhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP).

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V00181
KD16003
Totalt262211848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Kirunasvenskarnas öde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr230 av Gunnar Andrén (FP) yrkandena 1 och 2.

23. Nobelmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr209 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (båda FP) yrkandena 1 och 2.

24. Nationellt uppdrag till Textilmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr235 av Ulrik Nilsson (M) och
2010/11:Kr253 av Hans Olsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S).

25. EWK-museets framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr319 av Louise Malmström m.fl. (S).