Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 september 2011

Beslut

Ny lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (FiU8)

En ny lag ska reglera upphandlingen av vissa varor och tjänster inom området försvar och säkerhet. Den nya lagen ska tillämpas vid upphandling av materiel och tjänster som är av så känslig natur att övriga lagar på området inte är lämpliga att använda. Lagen har samma struktur som lagen om offentlig upphandling. Bakgrunden till den nya lagen är ett EU-direktiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-08-30
Justering: 2011-09-22
Betänkande publicerat: 2011-09-22
Trycklov: 2011-09-22
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:FiU8

Alla beredningar i utskottet

2011-08-30

Ny lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (FiU8)

En ny lag ska reglera upphandlingen av vissa varor och tjänster inom området försvar och säkerhet. Den nya lagen ska tillämpas vid upphandling av materiel och tjänster som är av så känslig natur att övriga lagar på området inte är lämpliga att använda. Lagen ska ha samma struktur som lagen om offentlig upphandling. Bakgrunden till den nya lagen är ett EU-direktiv.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-09-28
4

Beslut

Beslut: 2011-09-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 september 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med den ändringen att ordet "andra" i 15 kap. 1 § ska bytas mot "tredje" och med den ändringen av bilaga 1 som utskottet föreslår i bilaga 3 till betänkandet samt att bilagorna 2 och 3 ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 till betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:150 i denna del och avslår motion 2010/11:Fi16 yrkandena 1-7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD01802
V16003
KD15004
Totalt29518036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övrig lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar med den ändringen att ordet "föraltningsrätten" i 18 § tredje stycket ska bytas mot "förvaltningsrätten",
2. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
3. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
4. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,
5. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling med den ändringen i bilaga 1 som utskottet föreslår i bilaga 3 till betänkandet samt att bilaga 3 ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 till betänkandet,
6. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster med de ändringar i bilaga 1 som utskottet föreslår i bilaga 3 till betänkandet och att bilaga 3 ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 till betänkandet,
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:150 i denna del.