Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU47

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2018

Beslut

Utökad rätt att meddela föreskrifter om kreditinstitutens kreditprocesser (FiU47)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sparbankernas säkerhetskassa löses upp vid 2018 års slut genom likvidation.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om en utökad rätt för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om kreditinstitutens kreditprocesser och jävskrediter. Vissa ändringar i regelverket för krishantering görs också.

Innan en myndighet beslutar föreskrifter ska den som huvudregel ta fram en konsekvensutredning som belyser effekterna av föreskrifterna. Riksdagen förutsätter att detta säkerställer att föreskrifterna som beslutas om kreditinstituts kreditprocesser och jävskrediter inte försämrar kreditförsörjningen i ekonomin.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-17
Betänkande 2017/18:FiU47

Alla beredningar i utskottet

2018-04-24

Utökad rätt att meddela föreskrifter om kreditinstitutens kreditprocesser (FiU47)

Regeringen föreslår att Sparbankernas säkerhetskassa löses upp vid 2018 års slut genom likvidation.

Regeringen föreslår också en utökad rätt för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om kreditinstitutens kreditprocesser och jävskrediter. Vissa ändringar i regelverket för krishantering görs också.

Innan en myndighet beslutar föreskrifter ska den som huvudregel ta fram en konsekvensutredning som belyser effekterna av föreskrifterna. Finansutskottet förutsätter att detta säkerställer att föreskrifterna som beslutas om kreditinstituts kreditprocesser och jävskrediter inte försämrar kreditförsörjningen i ekonomin.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa,
2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
3. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
4. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
9. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
10. lag om ändring i lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar med den ändringen att "15 §" ska bytas ut mot "16 §".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:137 punkterna 1-10.

2. Den utökade föreskriftsrättens effekter på kreditförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4035 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD, L).