Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång

Utbildningsutskottets bet 2014/15:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2015

Beslut

Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras (UbU6)

Särskilda regler som gäller nyanlända elever införs. Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt två år.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-12
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-14
Reservationer 6
bet 2014/15:UbU6

Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras (UbU6)

Särskilda regler som gäller nyanlända elever införs. Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt två år.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-23
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).


2. Definitionen av nyanländ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3030 av Carina Herrstedt m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 0 38 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 18 0 0 3
KD 12 0 0 4
Totalt 235 38 0 76


3. Bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3031 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 1 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 21.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 88 0 0 25
M 0 66 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
KD 0 12 0 4
Totalt 165 109 0 75


4. Förberedelseklass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3031 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 22.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 88 0 0 25
M 0 66 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
KD 0 12 0 4
Totalt 165 109 0 75


5. Uppdrag till Skolverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3031 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

6. Uppföljning av de föreslagna lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3018 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 65 1 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 19 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 254 20 0 75


7. Kvaliteten i gymnasieskolans introduktionsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)