Utbildningsutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbildning av bibliotekspersonal m. m. jämte motioner

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU19

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut