Utbildningsutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:1 i vad avser anslag för budgetåret 1973/74 till pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet jämte motioner

Utbildningsutskottets bet 1973:Ubu3

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut