Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2005. Det införs ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Skollagen ändras så att det individuella programmet på gymnasiet från den 1 juli 2006 ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltid. Fristående skolor ska kunna få ersättning enligt en så kallad riksprislista när en elev där läser ett program som elevens hemkommun inte anordnar. Försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta. Åtta universitet och högskolor återfår en del av de resurser som tillfälligt drogs bort från dem 2002 när de hade svårigheter att rekrytera studenter. Mitthögskolan blir universitet och får 10 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning. Regeringen ska få godkänna ett nytt avtal mellan staten och två landsting om tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Riksdagen vill att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för studenter från Sverige och övriga EES-området ska ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds inom Regeringskansliet. Detta ställningstagande gjorde riksdagen med anledning av några motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. I anslutning till motioner om att högskoleutbildningen skall vara avgiftsfri för svenska studenter föreslår utskottet ett uttalande av riksdagen om att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för svenska studenter skall ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds i Regeringskansliet. I övrigt avstyrker utskottet samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2005. Det införs ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Skollagen ändras så att det individuella programmet på gymnasiet från den 1 juli 2006 ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltid. Fristående skolor ska kunna få ersättning enligt en så kallad riksprislista när en elev där läser ett program som elevens hemkommun inte anordnar. Försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta. Åtta universitet och högskolor återfår en del av de resurser som tillfälligt drogs bort från dem 2002 när de hade svårigheter att rekrytera studenter. Mitthögskolan blir universitet och får 10 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning. Regeringen ska få godkänna ett nytt avtal mellan staten och två landsting om tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Utskottet vill att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för studenter från Sverige och övriga EES-området ska ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds inom Regeringskansliet. Detta ställningstagande gjorde utskottet med anledning av några motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.