Utgiftsområde 17 Kultur, medier,trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2003

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 8,66 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2004. Fri entré på de statliga museerna börjar införas under 2004. För detta får Moderna museet 13 miljoner kronor, Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och Östasiatiska museet, som ingår i Statens museer för världskultur, 1 miljon kronor. Bidraget till kulturmiljövården ökar med 15 miljoner kronor, och samtidigt minskar anslaget till Riksantikvarieämbetet med 5 miljoner kronor. Konstnärsstödet omfördelas så att bidraget till bild- och formkonstnärer ökar med 4 miljoner kronor och den individuella visningsersättningen ökar med 5 miljoner kronor. Dansområdet får nya resurser. För att det fria danslivet ska få bättre möjligheter att turnera ökar det nya turné- och arrangörsstödet med 2 miljoner kronor. Bidraget till Dansens hus ökar med 1 miljon kronor. Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern får vardera 1 miljon kronor i tillfälligt stöd även för år 2004. Drottningholms slottsteater får också ett ordinarie anslag. De nio befintliga nationella uppdragen inom kulturområdet får totalt 9 miljoner kronor. Nationella uppdrag ges till institutioner eller verksamheter som står för utveckling och förnyelse inom en konstriktning eller verksamhetsform. Riksdagen beslutar om ämnesområdena, medan regeringen utser innehavarna. Vid två tillfällen har regeringen lämnat förslag om anslag till nya ämnesområden utan att komma med särskilda förslag om inrättande av uppdragen. Riksdagen tycker att det inte är bra. Regeringen fick i uppdrag att alltid lämna förslag om ett nytt ämnesområde separat. Regeringen fick också i uppdrag att utvärdera de nationella uppdragen efter varje treårsperiod och rapportera till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om Beslutsordning för och utvärdering av nationella uppdrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-18
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-12-04
Trycklov: 2003-12-01
Reservationer 33
Betänkande 2003/04:KRU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-18, 2003-11-11

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 8,66 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2004. Fri entré på de statliga museerna börjar införas under 2004. För detta får Moderna museet 13 miljoner kronor, Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och Östasiatiska museet, som ingår i Statens museer för världskultur, 1 miljon kronor. Bidraget till kulturmiljövården ökar med 15 miljoner kronor, och samtidigt minskar anslaget till Riksantikvarieämbetet med 5 miljoner kronor. Konstnärsstödet omfördelas så att bidraget till bild- och formkonstnärer ökar med 4 miljoner kronor och den individuella visningsersättningen ökar med 5 miljoner kronor. Dansområdet får nya resurser. För att det fria danslivet ska få bättre möjligheter att turnera ökar det nya turné- och arrangörsstödet med 2 miljoner kronor. Bidraget till Dansens hus ökar med 1 miljon kronor. Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern får vardera 1 miljon kronor i tillfälligt stöd även för år 2004. Drottningholms slottsteater får också ett ordinarie anslag. De nio befintliga nationella uppdragen inom kulturområdet får totalt 9 miljoner kronor. Nationella uppdrag ges till institutioner eller verksamheter som står för utveckling och förnyelse inom en konstriktning eller verksamhetsform. Riksdagen beslutar om ämnesområdena, medan regeringen utser innehavarna. Vid två tillfällen har regeringen lämnat förslag om anslag till nya ämnesområden utan att komma med särskilda förslag om inrättande av uppdragen. Kulturutskottet tycker att det inte är bra. Regeringen föreslås få i uppdrag att alltid lämna förslag om ett nytt ämnesområde separat. Regeringen föreslås också få i uppdrag att utvärdera de nationella uppdragen efter varje treårsperiod och rapportera till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-08
4

Beslut

Beslut: 2003-12-09
57 förslagspunkter, 48 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar av grunden för kulturpolitiken och de gällande kulturpolitiska målen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 1 och 2003/04:Kr327 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04807
c19003
fp00426
kd27006
v25005
mp15002
-0000
Totalt215484244

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beslutsordning för och utvärdering av nationella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om beslutsordningen för nationella uppdrag samt om utvärdering av sådana uppdrag.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om beslutsordningen för nationella uppdrag samt om utvärdering av sådana uppdrag.
Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:Kr290 yrkandena 1 och 2.

3. Ett nationellt uppdrag till folkbiblioteken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr366.

4. Ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr214, 2003/04:Kr249 och 2003/04:Kr257.

5. Ett nationellt uppdrag till Säters film- och biografmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr248.

6. Regioners inflytande över medelsfördelningen mellan kulturinstitutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr236 yrkande 16.

7. Styrningen av de kulturpolitiska medlen till Region Skåne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr253 yrkande 2.

Reservation 3 (c, fp)

8. Finansieringen av Malmö Opera och Musikteater m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr201.

9. Ökat stöd till de skånska kulturinstitutionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr291.

10. Orkesterfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr295, 2002/03:Kr342, 2002/03:Kr370 yrkande 5, 2003/04:Kr333, 2003/04:Kr334 och 2003/04:Kr390 yrkande 5.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

11. Försöksverksamheten med alternativa former av fonogramstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att de ändrade riktlinjerna för statens stöd till produktion och utgivning av fonogram skall fortsätta att gälla, dock längst till utgången av 2004.
Riksdagen godkänner regeringens förslag om att de ändrade riktlinjerna för statens stöd till produktion och utgivning av fonogram skall fortsätta att gälla, dock längst till utgången av 2004.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 2.

12. Utvärderingen av litteraturstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr275 och 2003/04:Kr293.

13. Mångfalden i den statligt stödda litteraturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr272 yrkandena 1-4.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd26007
v02406
mp14012
-0000
Totalt27924145

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Finansieringen av svenska Akademiens ordbok

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr210.

15. Bemyndigande för regeringen att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2005.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 3.

16. Statens konstråds rutiner för förvärv av konst, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr372 yrkande 26, 2003/04:Kr326 yrkande 26 och 2003/04:Kr327 yrkandena 18 och 19.

Reservation 6 (c, fp, kd)

17. Bemyndigande för regeringen att beställa konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2005-2007.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2005-2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 4.

18. Pensionsvillkoren för konstnärerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr373 yrkande 21, 2003/04:Kr254 yrkande 10, 2003/04:Kr347 yrkande 9 och 2003/04:Kr390 yrkande 15.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m14707
c01903
fp04206
kd02706
v25005
mp15002
-0000
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Begäran om en proposition grundad på Arkivutredningens betänkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr387 yrkande 6.

Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd02706
v25005
mp15002
-0000
Totalt27927043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 28:26 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2005-2007.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 28:26 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2005-2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 5.

21. Den kyrkoantikvariska ersättningen efter år 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr206, 2003/04:Kr269 och 2003/04:Kr387 yrkande 4.

Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01903
fp42006
kd10266
v25005
mp15002
-0000
Totalt261192643

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Finansieringsmodell för vård och underhåll av kyrkliga kulturvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K363 yrkande 5.

Reservation 11 (fp)

23. En plan för vård av museisamlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr327 yrkande 10.

Reservation 12 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01903
fp04206
kd02616
v25005
mp15002
-0000
Totalt21887143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Avveckling av myndigheten Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr255 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd27006
v02505
mp8072
-0000
Totalt27425743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Utvidgning av uppdraget för Forum för levande historia m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk284 yrkande 2, 2003/04:Kr212, 2003/04:Kr213 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr240 yrkande 1, 2003/04:Kr281 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr348, 2003/04:Kr375 och 2003/04:Kr388 yrkande 1.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (fp)

26. Instiftande av en Raoul Wallenberg-dag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr305.

27. Parlamentarisk referensgrupp inför kommande filmavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr390 yrkande 11.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

28. Medelstilldelningen till regionala resurscentrum för film och video i kommande filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr370 yrkande 12 och 2003/04:Kr390 yrkande 10.

Reservation 17 (kd)

29. Mål för svensk film och för Svenska Filminstitutets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 18 (kd)

30. Mindre detaljreglering av kommande filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 19 (m, kd)

31. Videobranschens deltagande i kommande filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr270 yrkande 4.

Reservation 20 (c, v)

32. Det publikrelaterade efterhandsstöd i kommande filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr270 yrkande 3.

Reservation 21 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01903
fp42006
kd27006
v02505
mp15002
-0000
Totalt26244043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Särskilda stödkategorier i kommande filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr270 yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (c, v)

34. Utbyggande av e-bio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 23 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m48007
c01903
fp42006
kd27006
v02505
mp15002
-0000
Totalt26144044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Offentlighetsprincipens tillämpning på Svenska Filminstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 24 (fp, kd)

36. Kostnad för hantering av avgiftshjälp till trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

37. Stödet till sjukhuskyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

38. Stöd till Islamic center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

39. Förhandsgranskning av vuxenfilm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 26 (m, fp)

40. Ändring i lagen om TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift med den ändringen att ordet "jämt" skall ändras till "jämnt".
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift med den ändringen att ordet "jämt" skall ändras till "jämnt".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 1 och avslår motion 2003/04:Kr362 yrkande 9.

Reservation 27 (m, fp)

41. Medelsberäkning för 2004 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB (inkl. Dövas TV), Sveriges Radio AB (inkl. Radio Sweden) och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag.
Riksdagen godkänner regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 6.

42. Medelstilldelning för 2004 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag.
Riksdagen godkänner regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 7.

43. Bemyndigande för regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distribution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2004 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av av kostnader för TV-distribution intill ett belopp av 1 059 000 000 kronor.
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2004 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av av kostnader för TV-distribution intill ett belopp av 1 059 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 8.

44. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och förslag om överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och förslag om överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 9.

45. Bemyndigande för regeringen att tillhandahålla en kredit hos Riksgäldskontoret i syfte att täcka eventuella tillfälliga likviditetsbehov på rundradiokontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2004 på marknadsmässiga villkor tillhandahålla en kredit hos Riksgäldskontoret i syfte att täcka eventuella tillfälliga likviditetsbehov på rundradiokontot intill ett belopp av 100 000 000 kronor.
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2004 på marknadsmässiga villkor tillhandahålla en kredit hos Riksgäldskontoret i syfte att täcka eventuella tillfälliga likviditetsbehov på rundradiokontot intill ett belopp av 100 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 10.

46. Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2004 dels verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels verkar för att stämman beslutar om ett bidrag på 200 000 000 kronor att fördelas till idrotten enligt de närmare anvisningar för bidraget som kan komma att beslutas av regeringen.
Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2004 dels verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels verkar för att stämman beslutar om ett bidrag på 200 000 000 kronor att fördelas till idrotten enligt de närmare anvisningar för bidraget som kan komma att beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 11.

47. Utredning om lokaliseringen av ett riksidrottsmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 28 (m, c, fp)

48. Samarbete mellan ett riksidrottsmuseum och regionala och lokala idrottsmuseer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 29 (v)

49. Prioritering av barn och unga i miljonprogramsområden vid kommande satsningar på idrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So268 yrkande 2.

50. Fortsatt statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

51. Bidrag till organisationer som bedriver friluftsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 30 (kd)

52. Översyn av fördelningsprinciperna för bidragen till studieförbunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 31 (fp)

53. Bemyndigande för regeringen att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för funktionshindrade vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 11 000 000 kronor efter 2004.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för funktionshindrade vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 11 000 000 kronor efter 2004.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkt 12.

54. Behovet av utbildade tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

55. Vinstdelningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 32 (kd)

56. Vinstandelstak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 33 (kd)

57. Medelsanvisningen för år 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Anvisade av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid år 2004
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17 punkt 13 och avslår de i bilaga 5 upptagna motionsyrkandena.
Anvisade av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid år 2004
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17 punkt 13 och avslår de i bilaga 5 upptagna motionsyrkandena.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 17 punkterna 13;1, 13;2, 13;3, 13;4, 13;5, 13;6, 13;7, 13;8, 13;9, 13;10, 13;11, 13;12, 13;13, 13;14, 13;15, 13;16, 13;17, 13;18, 13;19, 13;20, 13;21, 13;22, 13;23, 13;24, 13;25, 13;26, 13;27, 13;28, 13;29, 13;30, 13;31, 13;32, 13;33, 13;34, 13;35, 13;36, 13;37, 13;38, 13;39, 13;40, 13;41, 13;42, 13;43, 13;44, 13;45, 13;46, 13;47, 13;48, 13;49, 13;50, 13;51, 13;52, 13;53 och 13;54 och avslår motionerna 2002/03:Kr290, 2003/04:Fi240 yrkandena 23;1, 23;2, 23;3, 23;4, 23;5, 23;6, 23;7, 23;8, 23;9, 23;10, 23;11, 23;12, 23;13 och 23;14, 2003/04:Kr207, 2003/04:Kr232 yrkande 13, 2003/04:Kr236, 2003/04:Kr247, 2003/04:Kr263, 2003/04:Kr279 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Kr284 yrkandena 7 och 8, 2003/04:Kr296, 2003/04:Kr304, 2003/04:Kr318, 2003/04:Kr326 yrkandena 15, 23, 32, 39 och 41, 2003/04:Kr327 yrkandena 9, 11, 13-17, 21, 22, 25;1, 25;2, 25;3, 25;4, 25;5, 25;6, 25;7, 25;8, 25;9, 25;10, 25;11, 25;12, 25;13 och 25;14, 2003/04:Kr329 yrkandena 11-13, 2003/04:Kr335, 2003/04:Kr341, 2003/04:Kr347 yrkandena 1-6, 8 och 10, 2003/04:Kr350, 2003/04:Kr362 yrkandena 1-8 och 10-13, 2003/04:Kr363 delyrkandena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14, 2003/04:Kr367 yrkandena 2-4, 2003/04:Kr368, 2003/04:Kr371, 2003/04:Kr387 yrkandena 2, 3, 7, 9 och 11, 2003/04:Kr390 yrkandena 3 och 7, 2003/04:Kr391 yrkandena 8;1, 8;2, 8;3, 8;4, 8;5, 8;6, 8;7, 8;8, 8;9, 8;10, 8;11, 8;12, 8;13, 8;14, 8;15 och 8;16, 2003/04:N330 yrkande 7 och 2003/04:N332 yrkande 4.