Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2001

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om anslag till kultur, medier, trossamfund, folkbildning, folkrörelser, ungdomsorganisationer och idrott för 2002. På följande punkter gick riksdagen emot regeringens förslag. Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 2,5 miljoner kronor. Bidraget till Riksteatern ökas med 1 miljon kronor. Anslaget för främjande av hemslöjden ökas med 0,5 miljoner kronor. Bidraget till kulturmiljövård ökas med 46 miljoner kronor i stället för 56 miljoner kronor, dvs. en minskning med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bidraget till Svenskt visarkiv ökas med 1 miljon kronor. Bidraget till allmänna samlingslokaler ökas med 10 miljoner kronor. Riksdagen gjorde vidare följande tillkännagivanden till regeringen. Ansvaret för finskspråkig teater ska flyttas över från Riksteatern till Statens kulturråd. Göteborgsoperan ska höra till de institutioner som får del av de ökade bidragen till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Regeringen bör göra en översyn av magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet med utgångspunkt i ett förslag som tagits fram av Statens fastighetsverk och museet. Frågan om det framtida huvudmannaskapet för filmvårdscentralen i Grängesberg ska analyseras ytterligare. Olika alternativ bör prövas, och Statens Filminstitut bör få ett tidsbegränsat uppdrag som huvudman för 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

93 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-11-13
Justering: 2001-11-15
Trycklov: 2001-11-23
Reservationer 47
Betänkande 2001/02:KRU1

Alla beredningar i utskottet

2001-11-13, 2001-11-01, 2001-10-25, 2001-10-23, 2001-10-18, 2001-10-16

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om anslag till kultur, medier, trossamfund, folkbildning, folkrörelser, ungdomsorganisationer och idrott för 2002. På följande punkter föreslår utskottet att riksdagen går emot regeringens förslag. Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 2,5 miljoner kronor. Bidraget till Riksteatern ökas med 1 miljon kronor. Anslaget för främjande av hemslöjden ökas med 0,5 miljoner kronor. Bidraget till kulturmiljövård ökas med 46 miljoner kronor i stället för 56 miljoner kronor, dvs. en minskning med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bidraget till Svenskt visarkiv ökas med 1 miljon kronor. Bidraget till allmänna samlingslokaler ökas med 10 miljoner kronor . Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör följande tillkännagivanden till regeringen. Ansvaret för finskspråkig teater ska flyttas över från Riksteatern till Statens kulturråd. Göteborgsoperan ska höra till de institutioner som får del av de ökade bidragen till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Regeringen bör göra en översyn av magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet med utgångspunkt i ett förslag som tagits fram av Statens fastighetsverk och museet. Frågan om det framtida huvudmannaskapet för filmvårdscentralen i Grängesberg ska analyseras ytterligare. Olika alternativ bör prövas, och Statens Filminstitut bör få ett tidsbegränsat uppdrag som huvudman för 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-30
4

Beslut

Beslut: 2001-12-04
71 förslagspunkter, 29 acklamationer, 12 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändrade kulturpolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr419 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m700011
c15003
fp0000
kd34008
v35008
mp12004
-2000
Totalt28516048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ytterligare ett kulturpolitiskt mål

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 yrkande 1.

Reservation 2 (mp)

3. De nationella kulturpolitiska målen i lokala och regionala avtal m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr701 yrkande 4 och 2001/02: Kr422 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (mp)

4. Utgångspunkterna för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr205 yrkande 1.

Reservation 4 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m071010
c15003
fp16000
kd35007
v35008
mp13003
-0000
Totalt23173045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kulturpolitiska satsningar inom alla politikområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr342 yrkande 4.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m710010
c15003
fp16000
kd35007
v0000
mp13003
-2000
Totalt26935045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kulturell infrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr342 yrkande 8.

Reservation 6 (v)

7. En utredning om den statligt stödda kulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 1.

Reservation 7 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m170010
c01503
fp16000
kd34107
v35008
mp13003
-0000
Totalt21688045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Uppdrag till Statens kulturråd och Svenska Kommunförbundet om kommunernas kulturarbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 2.

Reservation 8 (c)

9. Kultur riktad till barn och ungdom

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 8.

Reservation 9 (c)

10. Syftet med Stiftelsen Framtidens kultur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr346 yrkande 7 och 2001/02: Kr419 yrkande 7.

Reservation 10 (fp)

11. Statens kulturråds och Stiftelsen Framtidens kulturs resurser för utvecklingsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr701 yrkande 6 och 2001/02: Kr422 yrkande 4.

Reservation 11 (mp)

12. Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att inrätta en ny myndighet för frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 4 och avslår motionerna 2001/02: Kr232, 2001/02:Kr260, 2001/02:Kr417 yrkande 12 och 2001/02:U347 yrkande 9.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m071010
c11403
fp01600
kd03507
v34018
mp12013
-0200
Totalt164138245

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Tornedalsteaterns utveckling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr252 och 2000/01:Kr308.

Reservation 13 (v)

14. Regional verksamhet för mångkultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr422 yrkande 33 och 2001/02: A317 yrkande 28.

Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

15. Information till invandrargrupper om kulturbidragssystemet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr293 yrkande 3.

Reservation 16 (v)

16. Projektet Kultur i skolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 9.

Reservation 17 (c)

17. Ett nationellt uppdrag till Museum Anna Nordlander

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr219 och 2001/02:Kr279 yrkande 14.

Reservation 18 (c)

18. Ett nationellt uppdrag till Bildens hus i Sundsvall

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr279 yrkande 15, 2001/02:Kr326 och 2001/02:Kr392 .

Reservation 19 (c)

19. Ett nationellt uppdrag till Röhsska museet i Göteborg

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 16.

Reservation 20 (c)

20. Ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr305 och 2001/02:Kr310.

21. Musik som nytt ämnesområde för nationella uppdrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr350 yrkande 9.

Reservation 21 (v)

22. Dans som nytt ämnesområde för nationella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr352 yrkande 9, 2001/02:Kr418 yrkande 8 och 2001/02:Kr422 yrkande 22 i denna del.

Reservation 22 (kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m701010
c14004
fp16000
kd03507
v03508
mp0000
-1100
Totalt21885046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Världskultur som nytt ämnesområde för nationella uppdrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 yrkande 22 i denna del.

Reservation 23 (mp)

24. Kvinnors roll och perspektiv som nytt ämnesområde för nationella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 yrkande 54.

Reservation 24 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m710010
c15003
fp16000
kd35007
v35008
mp0000
-2000
Totalt29113045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Tiden för de nationella uppdragen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 yrkande 21.

Reservation 25 (mp)

26. Skådebanerörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr309, 2000/01:Kr310 och 2000/01:Kr507.

27. De fria teatergrupperna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr345 yrkande 24 och 2000/01: Kr701 yrkande 15.

28. Dalhalla festspelsscen i Rättvik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr224, 2001/02:Kr418 yrkande 3 och 2001/02:Kr422 yrkande 29.

Reservation 26 (c, kd, mp)

29. Fonogramstödet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 yrkande 28.

Reservation 27 (mp)

30. Prisutvecklingen på böcker och tidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr309 yrkandena 11 och 12.

31. Bemyndigande för regeringen att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 28:12 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2003. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 6. Bild och form samt konsthantverk

32. Bemyndigande för regeringen att beställa konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 28:16 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, beställa konstverk som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kronor under 2003 2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 7. Kulturmiljö

33. Ändring i lagen om kulturminnen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 till betänkandet intagna förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. med den ändringen att orden B. Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under skall ändras till B. Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A . Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

34. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om anslaget 28:27 Bidrag till kulturmiljövård, besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2003 2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

35. Det kyrkliga kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr345 yrkande 4, 2001/02:Kr234 och 2001/02:Kr417 yrkande 3.

Reservation 28 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m071010
c01503
fp16000
kd03507
v35008
mp13003
-0000
Totalt181123045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Organisationen vid Statens museer för världskultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr417 yrkande 9.

37. Magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framför om magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Kr301, 2001/02: Kr307, 2001/02:Kr382 yrkande 2 och 2001/02:Kr383 yrkande 2 och avslår motionerna 2000/01:Kr273, 2000/01:Kr327, 2001/02:Kr382 yrkande 1, 2001/02:Kr383 yrkande 1 och 2001/02:422 yrkande 51.

38. Naturhistoriska riksmuseets departementstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr383 yrkande 3.

39. Brandskyddet i museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr210, 2001/02:Kr246 och 2001/02:Kr313.

Reservation 29 (m)

40. Ny myndighetsstruktur på museiområdet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr205 yrkande 3 och 2001/02: Kr340 yrkande 15.

Reservation 30 (m)

41. Permanent stöd till Akvarellmuseet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 (mp) yrkande 52.

Reservation 31 (mp)

42. Vikten av form och design

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr205 yrkande 13 och 2001/02: Kr226 (m) yrkande 1.

Reservation 32 (m)

43. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till stöd till icke-statliga kulturlokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget 28:33 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 7 000 000 kronor under 2003 2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

44. Översyn och redovisning beträffande stödet till icke-statliga kulturlokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr414 yrkande 5 och 2001/02: Kr422 yrkande 48. Film

45. Ett nationalarkiv för den rörliga bilden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr365 yrkande 4.

46. Huvudmannaskap för filmvårdscentralen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framför om huvudmannaskap för filmvårdscentralen. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02:Kr365 yrkandena 1 och 2.

47. Teknisk kompetens vid filmvårdscentralen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr365 yrkande 3.

Reservation 33 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m710010
c0000
fp16000
kd35007
v03508
mp12103
-2000
Totalt25351045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

48. Filmvårdscentralens samverkan med bibliotek och museer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr365 yrkande 5.

Reservation 34 (c, v)

49. Islamic Center i Malmö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr399.

50. Sjukhuskyrkan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr328.

Reservation 35 (c, fp, kd)

51. Ändring i lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 3. Radio- och TV-frågor

52. Ändring i radio- och TV-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till betänkandet intagna förslag till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

53. Distributionskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2002 besluta om lån i Riksgäldskontoret i syfte att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distribution intill ett belopp på 335 000 000 kronor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

54. Ett framtida statligt stöd till Öppna kanaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr325, 2001/02:Kr338 yrkande 3, 2001/02:Kr400 yrkande 4 och 2001/02:Kr422 yrkande 61.

Reservation 36 (v)
Reservation 37 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m710010
c15003
fp16000
kd35007
v70288
mp01303
-2000
Totalt263132845

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

55. Statsbidraget till ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om statsbidraget till ungdomsorganisationer. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 11.

56. Statsbidrag till generationsövergripande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr293 yrkande 4, 2000/01:Kr345 yrkande 43, 2000/01:Kr516, 2000/01:Kr701 yrkande 12, 2001/02:Kr247 yrkande 3, 2001/02:Kr256 och 2001/02:Kr422 yrkande 25.

Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (mp)
Reservation 40 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m710010
c15003
fp16000
kd40317
v03508
mp13003
-2000
Totalt238353145

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

57. Statsbidraget till de politiska ungdomsorganisationerna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr203 och 2001/02:K407.

Reservation 41 (fp)

58. AB Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2002 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 12.

59. Översyn av bidraget till allmänna samlingslokaler ur handikappsynpunkt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So240 yrkande 18.

Reservation 42 (m, c)

60. Formerna för översynen av de allmänna samlingslokalerna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr280.

Reservation 43 (c)

61. Bemyndigande för regeringen att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, besluta om stöd för funktionshindrade vid folkhögskolor som innebär utgifter på högst 10 000 000 kronor efter 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

62. Det nationella ansvaret för folkbildningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr225.

Reservation 44 (v)

63. Betydelsen av folkhögskolornas ideella profiler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr263.

64. Statsbidragsfördelningen mellan studieförbunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr276.

65. Utrymme för ungdomars kulturaktivitet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 7.

Reservation 45 (c)

66. Vissa samordningsvinster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr205 yrkandena 4 och 5.

Reservation 46 (m)

67. Kompletterande skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr413.

68. Examinationsrätt för folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub549 yrkande 4.

69. En särskild demokratisatsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr414 yrkande 2.

Reservation 47 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m710010
c15003
fp16000
kd0000
v35008
mp13003
-1100
Totalt26836045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

70. Kvalificerad musikutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr415. Medelsanvisning

71. Medelsanvisningen för år 2002, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid år 2001 Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2001/02:Kr216 och 2001/02:Kr308 yrkande 1 och bifaller delvis proposition 2001/02:1 utgiftsområde 17 punkt 14 samt motionerna 2001/02:Kr281, 2001/02:Kr283, 2001/02:Kr343 i denna del, 2001/02:Kr349, 2001/02:Kr412, 2001/02:Kr414 yrkande 7, 2001/02: Kr416 yrkande 5 i denna del, 2001/02:N265 yrkande 8 och 2001/02: So616 yrkande 7. b) Finskspråkig teater Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framför om överförande av ansvaret för finskspråkig teater från Riksteatern till Statens kulturråd och om finansiering av verksamheten från de medel för de nationella minoriteternas kultur och språk som beräknas under anslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete. Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Kr308 yrkande 3. c) Göteborgsoperan Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framför om Göteborgsoperan. Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Kr308 yrkande 2 och bifaller delvis motionerna 2001/02:Kr258 i denna del, 2001/02:Kr311, 2001/02:Kr336 och 2001/02:422 yrkande 30. d) Riksdagen avslår de i bilaga 5 upptagna motionsyrkandena.