Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2004/05:1)

Kulturutskottets betänkande 2004/05:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen uppgår till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Det kommer vara gratis inträde på totalt 19 statliga museer från och med nästa år. 63 institutioner inom områdena teater dans och musik kommer att kompenseras ekonomiskt för att lindra övergången till ett nytt pensionssystem. Det ekonomiska stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen ökas med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Arbetet för att bevara regalskeppet Vasa ska understödjas varför ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor utgår till Statens maritima museer från och med 2005. SR, SVT och Utbildningsradions tillstånd att sända analogt förlängs till utgången av 2006. TV-avgiften höjs med 48 kronor till 1 920 kronor per år. Riksdagen begär att regeringen dels redovisar i budgetpropositionen gjorda pris- och löneomräkningar på utgiftsområdet, dels utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och löneomräkningsystemet för anslagen inom kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den metod som används för att fastställa myndigheternas hyreskompensation. Riksdagen understryker också att kopplingen mellan regeringens resultatuppföljning och regeringens förslag till budgetanslag bör vara tydligare.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen, punkten 18. Tillkännagivande, punkten 2. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-28
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-11-30
Trycklov: 2004-11-26
Reservationer 22
Betänkande 2004/05:KRU1

Alla beredningar i utskottet

2004-10-28, 2004-10-26, 2004-10-21, 2004-10-19

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen föreslås uppgå till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Bland förslagen kan nämnas följande. Gratis inträde på totalt 19 statliga museer införs från och med nästa år. 63 institutioner inom områdena teater dans och musik kompenseras ekonomiskt för att lindra övergången till ett nytt pensionssystem. Det ekonomiska stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen ökas med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Arbetet för att bevara regalskeppet Vasa ska understödjas varför ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor utgår till Statens maritima museer från och med 2005. SR, SVT och Utbildningsradions tillstånd att sända analogt förlängs till utgången av 2006. TV-avgiften höjs med 48 kronor till 1 920 kronor per år. Kulturutskottet vill att riksdagen begär att regeringen dels redovisar i budgetpropositionen gjorda pris- och löneomräkningar på utgiftsområdet, dels utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och löneomräkningsystemet för anslagen inom kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den metod som används för att fastställa myndigheternas hyreskompensation. Kulturutskottet understryker också i sitt förslag till beslut att kopplingen mellan regeringens resultatuppföljning och regeringens förslag till budgetanslag bör vara tydligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-06
4

Beslut

Beslut: 2004-12-08
50 förslagspunkter, 43 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatstyrning på utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46018
c21001
fp04107
kd26106
v24006
mp15002
-0000
Totalt26342143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Pris- och löneomräkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr311, 2004/05:Kr357 yrkande 3 och 2004/05:Kr361 yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Pensionsvillkor vid teater-, dans- och musikinstitutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 23, 2004/05:Kr239 yrkandena 8 och 12, 2004/05:Kr290 yrkande 13, 2004/05:Kr302, 2004/05:Kr309 yrkandena 1-5, 2004/05:Kr341, 2004/05:Kr361 yrkande 2 och 2004/05:Kr368 yrkande 10.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd02607
v24006
mp15002
-0000
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Anslagen för 2005 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkterna 5 och 17 samt avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 16, 2003/04:MJ65 yrkande 10, 2004/05:Kr1 yrkande 11, 2004/05:Kr233 yrkandena 5, 6, 10, 12 och 13, 2004/05:Kr249, 2004/05:Kr300, 2004/05:Kr343 yrkandena 1-3, 2004/05:Kr349 yrkandena 1 och 3, 2004/05:Kr352, 2004/05:Kr354 yrkandena 3, 7 och 9, 2004/05:Kr358 yrkandena 10, 12, 13, 15 och 16, 2004/05:Kr361 yrkandena 4 och 13, 2004/05:Kr362 yrkandena 1, 5, 9-12 och 14, 2004/05:Kr363 yrkande 8, 2004/05:Kr364 yrkande 5, 2004/05:Kr368 yrkandena 5-9, 11, 13, 14, 17, 19-25, 30, 32, 33, 35, 37, 39 och 42, 2004/05:Kr369 yrkandena 5 och 7, 2004/05:Kr389, 2004/05:Ub275 yrkande 10, 2004/05:N407 yrkande 8 och 2004/05:N409 yrkande 7.

5. Ändringar i lagen om TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 2 och avslår motionerna 2004/05:Kr349 yrkande 2 och 2004/05:Kr366 yrkande 1.

Reservation 4 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c20101
fp04107
kd27006
v24006
mp15002
-0000
Totalt21789043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Medelsberäkning för 2005 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 10.

7. Medelsberäkning för 2005 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 11.

8. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 13.

9. Bemyndigande för regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distribution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 12.

10. Förlängning av tillståndsperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 14.

11. Ändrad eller avskaffad TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K444 yrkande 3, 2003/04:Kr208, 2004/05:Kr339 och 2004/05:Kr390.

Reservation 5 (m)

12. Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 15.

13. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag inom Svenska institutets område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 4.

14. Bemyndigande för regeringen att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 7.

15. Bemyndigande för regeringen att beställa konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 8 och avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 26.

Reservation 6 (fp)

16. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 9.

17. Bemyndigande för regeringen att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 16.

18. Ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) med den ändringen att i första stycket i bilagan orden "allmänna handlingar" skall bytas ut mot "handlingar".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 1.

19. Ändring i bibliotekslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 3 och avslår motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 9 och 2004/05:Kr368 yrkandena 15 och 16.

Reservation 7 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd24126
v24006
mp15002
-0000
Totalt194110243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Komplettering av bibliotekslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr248 yrkandena 2 och 3.

21. Utvärderingar av bibliotekslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr362 yrkande 7.

Reservation 8 (kd)

22. Riktlinjer för fonogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 17 punkt 6 och avslår motionerna 2004/05:Kr361 yrkande 9 och 2004/05:Kr368 yrkande 41.

Reservation 9 (fp, kd)

23. Folkbildningens framtida resursbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr211, 2004/05:Kr252 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:Kr287 yrkande 3.

Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46009
c02101
fp34077
kd27006
v24006
mp15002
-0000
Totalt27721744

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Bevarande av Kulturnät Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr256.

Reservation 11 (m)

25. Finansiering av sydsamiskt kulturcentrum i Östersund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr218.

26. Finansiering av ett thailändskt kultur- och utvecklingscentrum i Ragunda kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr242.

27. Uppgifter för samordnaren av Mångkulturåret 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr274 yrkande 3.

28. Ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr208 och 2004/05:Kr348.

29. Ett nationellt uppdrag till Säters film- och biografmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr237 och 2004/05:Kr337.

30. Finansiering av Malmö Opera och Musikteater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr202 yrkande 1.

31. Ägarskifte för kulturinstitutioner i Malmö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr202 yrkande 2.

32. Statens framtida bidrag till Göteborgsoperan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr346.

33. Den framtida resurstilldelningen till länsmusiken i Kalmar län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr278 och 2004/05:N238 yrkande 4.

34. Proposition om ett handlingsprogram för svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr210.

Reservation 12 (m)

35. Vikten av form och design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 19 och 2004/05:Kr254 yrkande 1.

Reservation 13 (m)

36. Två regionala mötesplatser för form och design i västra Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr206.

37. Mötesplatser för form och design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 20 och 2004/05:Kr254 yrkande 4.

Reservation 14 (m)

38. Finansiering av Svensk arkivinformations verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr303 och 2004/05:Kr362 yrkande 6.

Reservation 15 (c, kd)

39. Finansiering av utgivningen av Ordbok över Sveriges dialekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr242 och 2004/05:Kr307.

Reservation 16 (c)

40. Stöd till Museum Anna Nordlander och Children's museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr216 och 2004/05:Kr222.

41. Stöd till Nordiska Akvarellmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr244.

Reservation 17 (m, fp)

42. Upphovsrättsliga konsekvenser vid visning av museiföremål på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr354 yrkande 8.

Reservation 18 (c)

43. Fråga om ett nytt filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr233 yrkande 17.

44. Parlamentarisk referensgrupp inför kommande filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr361 yrkande 15.

Reservation 19 (kd)

45. Regionala resurscentrum för film och video

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr361 yrkande 14.

Reservation 20 (kd)

46. Stödet till sjukhuskyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr230, 2004/05:Kr231 och 2004/05:Kr232.

Reservation 21 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m47008
c11911
fp40008
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt25846144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

47. Stöd till förebyggande insatser mot alkohol och narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So602 yrkande 5.

48. Handikappanpassning av allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr238 yrkande 1 och 2004/05:Kr263.

Reservation 22 (kd)

49. Ökat statligt stöd till kvinnoorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr291.

50. Ökat stöd till friluftsfrämjande organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr338 och 2004/05:Kr355 yrkande 15.