Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2001

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen avslog dock i ett tillkännagivande regeringens förslag om att 100 miljoner kronor ska förses med ett särskilt anslagsvillkor av innebörd att de ska användas för finansiell samordning. Ytterligare två tillkännagivanden gjordes med anledning av motionsförslag: Bidrag till etablerade frivilligorganisationer som arbetar med missbruksfrågor respektive bidrag till organisationer som arbetar med utsatta kvinnor och barn utgår från två skilda anslagsposter, vars användningsområden bör vidgas och ses som en helhet fr.o.m. den 1 januari 2002. Vidare bör regeringen vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av bilstödet och redovisa dessa för riksdagen under 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

145 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-11-29
Reservationer 54
Betänkande 2001/02:SOU1

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet föreslår dock i ett tillkännagivande att riksdagen avslår regeringens förslag om att 100 miljoner kronor ska förses med ett särskilt anslagsvillkor av innebörd att de ska användas för finansiell samordning. Ytterligare två tillkännagivanden föreslås med anledning av motionsförslag: Bidrag till etablerade frivilligorganisationer som arbetar med missbruksfrågor respektive bidrag till organisationer som arbetar med utsatta kvinnor och barn utgår från två skilda anslagsposter, vars användningsområden bör vidgas och ses som en helhet fr.o.m. den 1 januari 2002. Vidare bör regeringen vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av bilstödet och redovisa dessa för riksdagen under 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-06
4

Beslut

Beslut: 2001-12-07
53 förslagspunkter, 35 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen anvisar för år 2002 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 4. Riksdagen bifaller därmed proposition 2001/02:1, utgiftsområde 9 punkt 9 och avslår motionsyrkandena som förtecknats i bilaga 5. b) Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om särskilt anslagsvillkor för anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård. Riksdagen bifaller därmed motion 2001/02:Sf375 i denna del. c) Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om fördelningen av statsbidrag till frivilligorganisationer inom det sociala området. Riksdagen bifaller därmed delvis motionerna 2001/02:So247 och 2001/02:So428.

2. Bemyndigande angående ramanslag 13:6 Socialstyrelsen samt ramanslag 6:8 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 13:6 Socialstyrelsen och ramanslaget, rätteligen, 6:8 Funktionen hälso- och sjukvård m.m., ingå ekonomiska förpliktelser som tillsammans inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 12 000 000 kr efter år 2002.

3. Bemyndigande angående ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 14:4 Statens folkhälsoinstitut, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 74 000 000 kr efter år 2002.

4. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 81 000 000 kr efter år 2002.

5. Bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 40 000 000 kr efter år 2002.

6. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 18:2 Statens institutionsstyrelse, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 18 000 000 kr efter år 2002.

7. Bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 550 000 000 kr efter år 2002.

8. Propositionens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till a) lag om fortsatt giltighet av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård, b) lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall.

9. Översyn av tandvårdsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So220, 2001/02:So226 yrkandena 1-3, 2001/02:So379 yrkandena 2-4, 2001/02:So437, 2001/02:So440, 2001/02:So481, 2001/02:So493, 2001/02:So535, 2001/02:So561, 2001/02:So566 yrkande 24, 2001/02:So573, 2001/02:So589, 2001/02: So600 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So607 och 2001/02:So628 yrkande 15.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (m)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m068013
c00135
fp00124
kd00366
v35008
mp13003
-0200
Totalt160706158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Tandvård för vissa grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So226 yrkandena 4 och 5, 2001/02:So495 yrkande 9, 2001/02:So551 och 2001/02:So566 yrkande 25.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)
Reservation 7 (mp)

11. Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So344 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:So583 yrkande 5.

Reservation 8 (v)

12. Biverkningsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So526, 2001/02:So583 yrkande 4 och 2001/02:So636 yrkande 4.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (mp)

13. Förbud mot amalgam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So225 yrkande 1, 2001/02:So226 yrkande 8, 2001/02:So344 yrkandena 4 och 5, 2001/02:So483, 2001/02:So516, 2001/02:So583 yrkandena 6 och 7 och 2001/02:So636 yrkandena 1-3.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m670113
c00135
fp9034
kd00366
v00358
mp01303
-1100
Totalt189148858

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Amalgamavskiljare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So344 yrkande 3.

15. Amalgams effekter på hälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So225 yrkandena 2 och 3, 2001/02:So562, 2001/02:So583 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So612 yrkande 10 och 2001/02:So636 yrkande 8.

Reservation 16 (mp)
Reservation 17 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m670014
c12105
fp11104
kd03606
v35008
mp00124
-1100
Totalt238391260

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Tandläkarnas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So226 yrkandena 6 och 7 och 2001/02:So379 yrkande 1.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (c)

17. Subventionerade preventivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K284 yrkande 10, 2001/02:So210 yrkande 2, 2001/02:So455 och 2001/02:So495 yrkande 21.

18. Nyandlighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So514, 2001/02:So587 och 2001/02:So634 yrkandena 17 och 18.

Reservation 20 (fp)

19. Tatuering och piercing

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So475 och 2001/02:So515.

Reservation 21 (v)

20. Högkostnadsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So388, 2001/02:So489 och 2001/02:So566 yrkande 26.

Reservation 22 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m680013
c01305
fp12004
kd03516
v35008
mp13003
-1100
Totalt24149158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Hiv- och aidsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U269 yrkande 2, 2001/02:So256 yrkandena 2-4, 2001/02:So260, 2001/02:So372 yrkandena 1, 4 och 7 samt 2001/02:So586.

Reservation 23 (m)
Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (c)

22. Klass- och könsmässiga hälsoskillnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So498 yrkandena 2 och 3.

Reservation 26 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m680013
c12105
fp12004
kd36006
v0000
mp13003
-1100
Totalt25437058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Homo-, bi- och transfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L367 yrkande 18, 2001/02:L371 yrkandena 38, 39 och 43-45 samt 2001/02:Ub347 yrkande 4.

Reservation 27 (v)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (mp)

24. Ungdomar och sexualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K284 yrkandena 11 och 13, 2001/02:So304 yrkande 4, 2001/02:So305 yrkandena 2, 6 och 7, 2001/02:So569 och 2001/02:A226 yrkande 3.

Reservation 30 (kd)
Reservation 31 (c)

25. Statsbidrag till förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So584.

26. Reglerna för statsbidrag till drogförebyggande verksamhet bland ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So252.

27. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So269, 2001/02:So273 yrkande 1, 2001/02:So324, 2001/02:So373 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So497 yrkande 11, 2001/02:So627 yrkandena 2 och 3 samt 2001/02:Kr428 yrkande 7.

Reservation 32 (v)
Reservation 33 (kd)
Reservation 34 (c)
Reservation 35 (fp)
Reservation 36 (mp)

28. Fastställelse av könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju724 yrkande 12, 2000/01:L441 yrkande 1 och 2001/02:L371 yrkandena 14 och 27.

Reservation 37 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100219
m670014
c10215
fp10114
kd36006
v03508
mp01303
-2000
Totalt23551459

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Giftiga ormar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So208, 2001/02:So312, 2001/02:So415, 2001/02:So539 och 2001/02:So590.

30. Kvinnlig könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K284 yrkande 12, 2001/02:U204 yrkandena 4-11, 2001/02:U349 yrkandena 9 och 10, 2001/02:Sf394 yrkande 17, 2001/02:So450 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So499 yrkande 1, 2001/02:So543 yrkande 1, 2001/02:So591 och 2001/02:So592.

31. Förlängd preskriptionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So543 yrkande 2.

32. Omskärelse av pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So237, 2001/02:So278 och 2001/02:So451.

33. Regler för stöd till handikapporganisationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkande 15 och 2001/02:So618 yrkande 16.

34. Stöd till prostatacancerföreningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So216 yrkande 2.

35. Regler för bilstöd till handikappade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om regler för bilstöd till handikappade. Riksdagen bifaller därmed delvis motionerna 2000/01:So201, 2000/01:So246, 2001/02:So321, 2001/02:So419, 2001/02:So453, 2001/02:So552, 2001/02:So618 yrkande 14, och 2001/02:So619 yrkande 8.

36. Översyn av lagen (1993:389) om assistansersättning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So500 yrkande 3.

Reservation 38 (v)

37. Assistans i föräldraskapet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So359 och 2001/02:So611 yrkande 6.

Reservation 39 (m)

38. Barns omvårdnadsbehov

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So619 yrkande 12.

Reservation 40 (kd)

39. Egen arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So288.

40. Psykiskt funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkandena 9 och 10, 2001/02:So337, 2001/02:So566 yrkande 21 och 2001/02:So619 yrkande 13.

Reservation 41 (m)
Reservation 42 (c)
Reservation 43 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m106713
c00135
fp11014
kd03606
v35008
mp13003
-0110
Totalt172378258

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Kostnadsansvaret för LSS

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkande 16, 2001/02:So326 och 2001/02:So446.

Reservation 44 (c)

42. Framtida personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So240 yrkande 11.

43. Jämställdhetsaspekter hos Handikappombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf402 yrkande 6.

44. Stöd till våldsutsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju323 yrkandena 5 och 7, 2001/02:Ju324 yrkande 1, 2001/02:Ju396 yrkande 6, 2001/02:Ju448 yrkandena 3 och 5 samt 2001/02:So429.

Reservation 45 (v)
Reservation 46 (kd)

45. Regionala kvinnocentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju323 yrkande 9.

46. Prostitution

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju323 yrkande 3.

Reservation 47 (v)

47. Kostnadsansvaret för ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So211.

48. Insatser för hemlösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So357 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So375 yrkandena 1-3, 5 och 6, 2001/02:So435, 2001/02:So501 yrkande 3, 2001/02:Bo243 yrkandena 5 och 8 samt 2001/02:Bo246 yrkandena 1, 2 och 11.

Reservation 48 (v)
Reservation 49 (kd)

49. Kommittén för hemlösa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo243 yrkande 9.

Reservation 50 (kd)

50. Svenska socialarbetare i Köpenhamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So231, 2001/02:So309, 2001/02:So313, 2001/02:So458 och 2001/02:So512.

Reservation 51 (m)
Reservation 52 (kd)

51. Apoteksmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 17, 2001/02:So218, 2001/02:So261 yrkande 10, 2001/02:So395 yrkande 2, 2001/02:So492, 2001/02:So530, 2001/02:So566 yrkande 23, 2001/02:So620 yrkande 8 och 2001/02:So628 yrkande 16.

Reservation 53 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 53 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m068013
c11205
fp01105
kd03606
v34009
mp11014
-0200
Totalt158129161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

52. Läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So261 yrkande 9.

Reservation 54 (m)

53. Upphandling av läkemedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So638.