Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Anslag till regering, riksdag, hovet och presstöd (KU1)

Riksdagen sa ja till förslagen i budgetpropositionen om utgiftsområdet Rikets styrelse. Regeringen och riksdagsstyrelsen lämnade där förslag om anslag för 2006 till bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-23
Trycklov: 2005-11-22
Reservationer 10
bet 2005/06:KU1

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-10-25

Anslag till regering, riksdag, hovet och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen i budgetpropositionen om utgiftsområdet Rikets styrelse. Regeringen och riksdagsstyrelsen lämnar där förslag om anslag för 2006 till bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-30
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
21 förslagspunkter, 17 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2006 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslag för 2006 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med specifikationen i bilaga 2.

b) Anslagskredit för riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagen beslutar att för anslaget 90:2 Riksdagens ledamöter och partier m.m. skall 2006 finnas en anslagskredit på högst 3 % av anvisat anslag.

c) Investeringsplan för riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2006-2008.

d) Låneram för riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2006 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kr samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 300 000 000 kr.

e) Anslagskredit för riksdagsförvaltningen
Riksdagen beslutar att för anslaget 90:3 Riksdagens förvaltningskostnader skall 2006 finnas en anslagskredit på högst 3 % av anvisat anslag.

f) Räntekontokredit för riksdagsförvaltningen
Riksdagen beslutar att riksdagsförvaltningen för 2006 får ha en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 135 483 200 kr.

g) Anslagskredit för Justitieombudsmannen
Riksdagen beslutar att för anslaget 90:4 Riksdagens ombusdsmän, justitieombudsmännen (JO) skall 2006 finnas en anslagskredit på högst 3 % av anvisat anslag.

h) Räntekontokredit för Justitieombudsmannen
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, JO, för 2006 får ha en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 6 272 000 kr.

i) Finansiering av EU-forskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 90:7 Expertgruppen för EU-frågor samt EU-information besluta om åtaganden för Sieps forskningsverksamhet som medför utgifter på högst 2 500 000 kr under 2007-2009.

2. Demokratipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K420 yrkande 3.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m48007
c01903
fp360012
kd26007
v22006
mp14003
-1001
Totalt27219058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Reformerat presstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K244 och 2005/06:K454 yrkande 2.

Reservation 2 (kd)

4. Avveckling av presstödet på sikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K217, 2005/06:K340 yrkande 14 och 2005/06:K470 yrkande 2 i denna del.

Reservation 3 (m)

5. Avveckling av Radio- och TV-verket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K470 yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (m)

6. Granskning av Kungliga hov- och slottsstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K356.

7. Indragning av Regeringskansliets anslagssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K420 yrkande 4 och 2005/06:K470 yrkande 2 i denna del.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04807
c01903
fp035013
kd02607
v21007
mp13004
-1001
Totalt160128061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Organisering av Öresundsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K292 yrkandena 1 och 2.

9. Inrättande av jämställdhetsdepartement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K357 yrkande 1 och 2005/06:A261 yrkande 2.

10. Särskild minister för minoritetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K291 yrkande 2.

11. Tillsättande av diskrimineringsminister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf389 yrkande 36.

12. Inrättande av departement för bostads- och planeringspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K377.

13. Inrättande av råd för forsknings- och framtidsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub589 yrkande 2.

Reservation 6 (kd)

14. Tillsättande av "anti-fusk-minister"

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf384 yrkande 15.

15. Inrättande av samordningskansli för frågor om våld mot äldre m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So312 yrkande 2.

16. Resurser för arbete med ärenden om bortrövade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U291 yrkande 1.

Reservation 7 (kd)

17. HBT-kompetens inom utrikesförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L342 yrkande 4.

Reservation 8 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m48007
c01903
fp035013
kd26007
v12106
mp01403
-0101
Totalt19990060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Viss kompetens och verksamhet vid Utrikesdepartementet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju332 yrkande 12, 2005/06:Ju383 yrkande 9, 2005/06:L291 yrkande 6, 2005/06:U209 yrkande 30 och 2005/06:U236.

19. EU 2004-kommitténs upphörande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K420 yrkande 5.

Reservation 9 (c, fp)

20. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2004/05:RS2 till handlingarna.

21. Statsrådens inkomstgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K288 yrkande 5 och 2005/06:K333.

Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m48007
c19003
fp360012
kd25107
v22006
mp01313
-0011
Totalt27514258

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag