Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 10,9 miljarder kronor 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-20
Justering: 2007-11-27
Betänkande publicerat: 2007-12-04
Trycklov: 2007-12-04
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:KU1

Alla beredningar i utskottet

2007-11-20, 2007-11-13, 2007-10-23

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen föreslås uppgå till sammanlagt cirka 10,9 miljarder kronor 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-12
4

Beslut

Beslut: 2007-12-13
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. för 2008 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 46:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr under 2009, högst 5 000 000 kr under 2010 och högst 5 000 000 kr under 2011.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 90:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kr under 2009.

c) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

d) Anslagskredit för riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagen beslutar att för ramanslag 90:2 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2008 finnas en anslagskredit på högst 5 % av anvisat anslag.

e) Investeringsplan för riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2008-2010.

f) Låneram för riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kr samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 150 000 000 kr.

g) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för 2008 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med specifikationen i bilaga 2.

2. Mål för politikområde Demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområde Demokrati som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 1 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:K404 yrkande 7 och 2007/08:Fi277 yrkande 23.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c24005
fp180010
kd18006
v01804
mp13006
Totalt156126067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Dialog om presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K324 och 2007/08:K404 yrkande 10.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c23006
fp180010
kd18006
v01804
mp01306
Totalt142139068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Distributionsstöd för lördagsutdelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K344 och 2007/08:K406.

5. Översyn av presstödet och reklamskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K295.

6. Översyn av Sametingets anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K342.

7. Granskning av Hovstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K284.

8. Inrättande av ett inrikesdepartement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K371.

9. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K219, 2007/08:K404 yrkande 6, 2007/08:Fi277 yrkande 24, 2007/08:Ju210 yrkande 1, 2007/08:Ju400 yrkande 1, 2007/08:U211, 2007/08:U239, 2007/08:U240, 2007/08:U253 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U258, 2007/08:U275, 2007/08:U301, 2007/08:U305, 2007/08:U319 yrkande 2, 2007/08:U321, 2007/08:U347 yrkande 2 och 2007/08:U350 yrkande 24.

10. Jämställdhetsarbetet på ambassader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U251 yrkande 1 och 2007/08:U267.

Reservation 3 (v)

11. Debatt kring EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K404 yrkande 8.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m820015
c23006
fp180010
kd17007
v18004
mp13006
Totalt171108070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2006/07:RS2 till handlingarna.