Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets bet 2015/16:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2015

Beslut

Pengar till hovet, riksdagen och regeringen (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag i budgetpropositionen om cirka 12,7 miljarder kronor i anslag till utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2016. Där ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

Riksdagen beslutade vidare om ett par ändringar när det gäller presstödet. Det särskilda extrastödet för storstadstidningar ska avskaffas och stödtrappan för hög-, medel- och lågfrekventa dagstidningar ska förändras. I budgetpropositionen finns även ett antal lagförslag. Bland annat sa riksdagen ja till riksdagsstyrelsens förslag om en ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2, 4-7 och 9-20. Delvis bifall till propositionen punkterna 1, 3 och 8. Avslag på samtliga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-24
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-01
Reservationer 2
bet 2015/16:KU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-24, 2015-11-12, 2015-11-05, 2015-10-22, 2015-09-24

Pengar till hovet, riksdagen och regeringen (KU1)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag i budgetpropositionen om cirka 12,7 miljarder kronor i anslag till utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2016. Där ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

Regeringen föreslår vidare ett par ändringar när det gäller presstödet. Det särskilda extrastödet för storstadstidningar ska avskaffas och stödtrappan för hög-, medel- och lågfrekventa dagstidningar ska förändras. I budgetpropositionen finns även ett antal lagförslag. Bland annat föreslår riksdagsstyrelsen en ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. KU föreslår att riksdagen säger ja till regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i dessa delar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-02
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för demokratipolitiken och för politiken för mänskliga rättigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkterna 5 och 6 samt avslår motion

2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 78 0 6
SD 39 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 8 2 9 3
V 19 0 0 2
L 2 0 15 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 196 80 38 35


2. Anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden med den ändringen att i andra dels-satsen i ingressen ska punkten i den föreslagna lydelsen av rubriken närmast före 3 kap. 1 §, tas bort.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

b) Ändring i tullagen
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i tullagen (2000:1281).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

c) Ändring i radio- och tv-lagen
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) med de ändringarna
dels att i 9 kap. 6 § tredje stycket ska benämningen "radio-" ersättas av benämningen "radio",
dels att i 17 kap. 11 § första stycket 5 respektive 7 ska hänvisningarna "(9 kap. 13 och 5 §§)" respektive "(16 kap. 58 §§)" ersättas av hänvisningarna "(9 kap. 1-3 och 5 §§)" respektive "(16 kap. 5-8 §§)".    
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 3.

d) Ändring i lagen om ändring i radio- och tv-lagen
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

e) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 7.

f) Finansiering av ett nytt utvecklingsstöd på medieområdet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 8:1 Presstöd besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på sammantaget högst 70 000 000 kronor för åren 2017 och 2018.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 8.

g) Avskaffande av det särskilda extrastödet för storstadstidningar
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avskaffandet av det särskilda extrastödet för storstadstidningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 9.

h) Förändrad stödtrappa för hög- och medelfrekventa dagstidningar
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om den förändrade stödtrappan för hög- och medelfrekventa tidningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 10.

i) Förändrad stödtrappa för lågfrekventa dagstidningar
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om den förändrade stödtrappan för lågfrekventa tidningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 11.

j) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 13.

k) Investeringsplaner för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplaner för anslagen 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2016-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkterna 14 och 16.

l) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkterna 15 och 17.

m) Anslagsfinansiering av JO:s anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2016 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkt 19.

n) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2016 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 punkterna 18, 20 och 12 samt avslår motionerna

2015/16:2227 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD),

2015/16:289 av Betty Malmberg (M),

2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2015/16:2712 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 1,

2015/16:3034 av Staffan Danielsson (C),

2015/16:3040 av Kerstin Lundgren (C),

2015/16:3163 av Mathias Sundin m.fl. (FP) och

2015/16:3189 av Per-Ingvar Johnsson m.fl. (C).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 11 0 67 6
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 5 0 14 3
V 19 0 0 2
L 1 0 16 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 164 39 111 35


3. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

4. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Frågor om statsråds ekonomiska villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

6. Presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

7. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: