Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Pengar till regeringen, länsstyrelserna och riksdagen (KU1)

14,5 miljarder kronor ut statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Rikets styrelse. Mest pengar får Regeringskansliet, drygt 7,7 miljarder kronor. Knappt 3 miljarder kronor går till länsstyrelserna och riksdagens ledamöter och partier får 900 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-9. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-14
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-24
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:KU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-14, 2017-11-07, 2017-10-19, 2017-09-21

Pengar till regeringen, länsstyrelserna och riksdagen (KU1)

14,5 miljarder kronor ut statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Rikets styrelse. Mest pengar får Regeringskansliet, drygt 7,7 miljarder kronor. Knappt 3 miljarder kronor går till länsstyrelserna och riksdagens ledamöter och partier får 900 miljoner kronor. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för demokratipolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

2. Anslag m.m. inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 1 punkterna 2, 7 och 9 samt avslår motionerna

2017/18:2524 av Jonas Millard m.fl. (SD, -),

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 18,

2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD),

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6,

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 26,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 3, 4, 6 och 12,

2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C),

2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1-8 och

2017/18:3822 av Tina Acketoft m.fl. (L).

b) Beställningsbemyndiganden för regeringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslagen 6:5 Stöd till politiska partier och 8:1 Presstöd besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 1 punkt 3.

c) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 550 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 1 punkterna 4 och 6.

d) Investeringsplan för riksdagens fastigheter
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2018-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 1 punkt 5.

e) Anslagsfinansiering av anläggningstillgångar hos Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksdagen godkänner att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2018 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 1 punkt 8.

3. Apanaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:450 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 9
SD 41 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
L 16 0 1 2
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 0
Totalt 288 19 1 41


4. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1710 av Jan Lindholm (MP) och

2017/18:3424 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 2 (KD)

5. Utrikesförvaltningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:530 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:2008 av Anders Hansson (M).

Reservation 3 (V)

6. Frågor om statsrådens ekonomiska villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:166 av Jeff Ahl (SD) yrkande 2 och

2017/18:167 av Jeff Ahl (SD) yrkande 2.

7. Sieps uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 5.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 9
SD 0 41 0 5
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 0
Totalt 264 44 0 41


8. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:RS1 till handlingarna.