Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets bet 2015/16:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 110 miljarder kronor i anslag till området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar (50,3 miljarder), sjukpenning och rehabilitering (43,5 miljarder) samt till Försäkringskassan (drygt 8 miljarder).

Beslutet innebär bland annat att:

  • Försäkringskassan tillskjuts 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Syftet är att stärka tidiga prövningar och höja kvaliteten i handläggningen av sjukförsäkringsärenden.
  • Med­len till samordningsförbund inom Finsam ökas med 59 miljoner kronor per år. Samordningsförbunden verkar för samordnade rehabiliteringsinsatser av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting för bland annat människor som är sjukskrivna.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, tas bort. Syftet är att inga personer som är sjukskrivna ska bli utförsäkrade. Ändringarna börjar gälla den 1 februari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-04
Reservationer 15
bet 2015/16:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-05

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 110 miljarder kronor i anslag till området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar (50,3 miljarder), sjukpenning och rehabilitering (43,5 miljarder) samt till Försäkringskassan (drygt 8 miljarder).

Regeringens förslag innebär bland annat att:

  • Försäkringskassan tillskjuts 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Syftet är att stärka tidiga prövningar och höja kvaliteten i handläggningen av sjukförsäkringsärenden.
  • Med­len till samordningsförbund inom Finsam ökas med 59 miljoner kronor per år. Samordningsförbunden verkar för samordnade rehabiliteringsinsatser av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting för bland annat människor som är sjukskrivna.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, tas bort. Syftet är att inga personer som är sjukskrivna ska bli utförsäkrade. Ändringarna börjar gälla den 1 februari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 10 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.


c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
  1. under 2016 för ramanslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som
  inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000
kronor för åren 2017 och 2018.
   2. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 140 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalningen av ersättning för vård i andra länder.


2. Allmänt om socialförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M),

2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD),

2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD),

2015/16:240 av Anders Hansson (M),

2015/16:273 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2015/16:600 av Johanna Haraldsson (S),

2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP),

2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M),

2015/16:1951 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2386 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-3 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 11
SD 0 0 42 6
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 171 73 55 50


3. Vård av närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2381 av Solveig Zander (C),

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13 och

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 4 (SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 0 42 0 6
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 225 74 0 50


4. Trygghetssystemen för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 9,

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 11,

2015/16:1931 av Anti Avsan (M),

2015/16:609 av Jennie Nilsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2015/16:1111 av Said Abdu (FP) och

2015/16:1542 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (M, C)

5. Sjukpenninggrundande inkomst för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:892 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 2,

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 9,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 16 och

2015/16:3002 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C).

Reservation 6 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 1 0 11
SD 42 0 0 6
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 33 0 50


6. Trygghetssystemen för studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 15 och 16,

2015/16:413 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:877 av Åsa Westlund (S) och

2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S).

Reservation 7 (C)

7. Sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:561 av Hillevi Larsson (S) och

2015/16:1422 av Anette Åkesson (M).

Reservation 8 (C)

8. Sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:390 av Tina Acketoft (FP),

2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 9 och 11 samt

2015/16:2425 av Johan Andersson m.fl. (S).

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (L)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 42 0 0 6
MP 20 0 0 5
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 252 15 32 50


9. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 6-8,

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 8, 10 och 12 samt

2015/16:2419 av Johan Andersson m.fl. (S).

Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

10. Aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 14,

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:1736 av Jenny Petersson (M),

2015/16:376 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V),

2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. (S),

2015/16:1701 av Finn Bengtsson (M) och

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (C, KD)

11. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

12. Arbetsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

13. Finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: