Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2017

Beslut

Pengar till bland annat aktivitets- och sjukersättningar (SfU1)

Drygt 102,5 miljarder för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar läggs på området aktivitets- och sjukersättningar, 47 miljarder kronor. Knappt 39 miljarder läggs på området sjukpenning och rehabilitering och Försäkringskassan får drygt 8,7 miljarder kronor. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen sa också ja till att taket i sjukförsäkringen samt bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och garantiersättningen inom aktivitets- och sjukersättningen höjs den 1 juli 2018.

Dessutom sa riksdagen ja till att personer i vissa fall ska kunna fortsätta få sin sjukpenning. Det gäller i avvaktan på att Försäkringskassan fattar ett slutligt beslut. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen uppmanade samtidigt regeringen, i ett tillkännagivande, att se över hur dagens rehabiliteringskedja kan stärkas och återkomma med ett lagförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 12 under punkt 5, dels i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

75 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-14
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-11
Reservationer 19
Betänkande 2017/18:SfU1

Pengar till bland annat aktivitets- och sjukersättningar (SfU1)

Drygt 102,5 miljarder för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar läggs på området aktivitets- och sjukersättningar, 47 miljarder kronor. Knappt 39 miljarder läggs på området sjukpenning och rehabilitering och Försäkringskassan får drygt 8,7 miljarder kronor. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att taket i sjukförsäkringen samt bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och garantiersättningen inom aktivitets- och sjukersättningen, höjs den 1 juli 2018.

Dessutom föreslår utskottet bland annat att riksdagen säger ja till att personer i vissa fall ska kunna fortsätta sin sjukskrivning. Det gäller i avvaktan på att Försäkringskassan fattar ett slutligt beslut. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-13
Debatt i kammaren: 2017-12-14
4

Beslut

Beslut: 2017-12-14
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 10 punkt 5 och avslår motionerna

2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-5,

2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD),

2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD),

2017/18:3687 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1-3, 5 och 6,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3,

2017/18:3806 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) och

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 8, 11, 15 och 18.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2017/18:3687 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3 och

2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 8 och 9.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder.
2. under 2018 för anslag 1:6 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 033 000 000 kronor inom tidsperioden 2019-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 10 punkterna 4 och 6.

2. Socialförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 16,

2017/18:964 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1038 av Annika Eclund (KD),

2017/18:1192 av Jesper Skalberg Karlsson och Jessika Roswall (båda M),

2017/18:1353 av Mikael Oscarsson (KD),

2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S),

2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1622 av Jennie Åfeldt och Markus Wiechel (båda SD),

2017/18:1652 av Anders Hansson (M),

2017/18:1691 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1722 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2017/18:1770 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2023 av Anette Åkesson (M),

2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-3,

2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:2589 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2828 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2913 av Johan Hultberg (M),

2017/18:2963 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 63,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 22,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 68 och 71,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 65,

2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 6,

2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 25 och 27,

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 6, 10 och 13 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 76 7
SD 0 38 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 0 21 1
V 0 0 20 1
L 18 0 0 1
KD 0 0 13 3
- 1 1 0 3
Totalt 146 39 130 34


3. Trygghetssystemen för studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:378 av Nina Lundström (L) yrkande 3,

2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 50 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 8 och 12.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 38 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 21 0 1
V 0 0 20 1
L 18 0 0 1
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 274 21 20 34


4. Trygghetssystemen för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:5 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:812 av Johanna Haraldsson (S),

2017/18:860 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 16 och 17 samt

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (L)
Reservation 11 (KD)

5. Stärkt rehabiliteringskedja

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 12 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 4 34 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 13 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 152 163 0 34


6. Sjukskrivningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:689 av Sultan Kayhan (S),

2017/18:1004 av Lars Beckman (M),

2017/18:1027 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2017/18:1036 av Annika Eclund (KD),

2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),

2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S),

2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S),

2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 65-67 och 70,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 7 och 9.

Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 38 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 1 20 1
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 0 0 13 3
- 2 0 0 3
Totalt 261 21 33 34


7. Aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:232 av Solveig Zander (C),

2017/18:1099 av Johanna Haraldsson (S),

2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),

2017/18:1272 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1373 av Emanuel Öz (S),

2017/18:1543 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2017/18:2736 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3209 av Erik Ottoson (M),

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 9 och

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)

8. Arbetsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1015 av Lotta Finstorp (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1115 av Eva-Lena Jansson (S),

2017/18:2138 av Emanuel Öz (S) yrkande 6 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 10 och 11.

Reservation 19 (C)