Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 5 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat