Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets bet 2014/15:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2014

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2015. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om bostadstillägg till pensionärer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om beräkning av pensionsrätt.

Riksdagen riktade vidare tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • att inom ramen för pensionsöverenskommelsen öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv
  • att tillsätta en utredning som ska undersöka om det går att förändra pensionssystemet så att mer av pensionen fördelas lika mellan makar
  • att överväga att se över bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 38 miljarder kronor. Mest pengar går till garantipension till ålderspension (knappt 16 miljarder), efterlevandepensioner till vuxna (drygt 12 miljarder) och bostadstillägg till pensionärer (drygt 8 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-3 och till punkt 1 om ålderspensionssystemet. Delvis bifall till propositionen punkt 4. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Bifall till motion om anslag för 2015 inom utgiftsområde 11. Bifall till motion med tillkännagivande om drivkrafter för ett längre arbetsliv. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om fördelning av pension mellan makar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 4, dels i övrigt bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 5
bet 2014/15:SfU2

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2015. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till regeringens förslag om bostadstillägg till pensionärer. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om beräkning av pensionsrätt.

Socialförsäkringsutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. De handlar om att inom ramen för pensionsöverenskommelsen öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv och att tillsätta en utredning som ska undersöka om det går att förändra pensionssystemet så att mer av pensionen fördelas lika mellan makar.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 38 miljarder kronor. Mest pengar går till garantipension till ålderspension (knappt 16 miljarder), efterlevandepensioner till vuxna (drygt 12 miljarder) och bostadstillägg till pensionärer (drygt 8 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-11
Debatt i kammaren: 2014-12-12
4

Beslut

Beslut: 2014-12-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 11 och regeringens resultat-redovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de mål för utgiftsområde 11 som regeringen föreslår.


2. Anslag för 2015 inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Lagförslag
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.


c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndig-hetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.


3. Beräkning av pensionsrätter vid balansering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.


4. Garantipension och bostadstillägg till pensionärer

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 och

2014/15:473 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 1 (S, MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 98 0 15
M 70 0 0 14
SD 0 0 41 8
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
KD 14 0 0 2
Totalt 117 135 41 56


5. Drivkrafter för ett längre arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

6. Fördelning av pension mellan makar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att en offentlig utredning bör tillsättas senast den 1 juni 2015 med uppdrag att utreda om det, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen fördelas lika mellan makar.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5,

2014/15:2216 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och

2014/15:2815 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD).

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 98 0 15
M 70 0 0 14
SD 41 0 0 8
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
KD 14 0 0 2
Totalt 158 135 0 56


7. Pensionssystemet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:65 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) och

2014/15:1269 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 97 0 1 15
M 69 0 1 14
SD 1 0 40 8
MP 19 0 1 5
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
KD 14 0 0 2
Totalt 233 16 43 57