Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 3 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat