Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2014

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om höjd föräldrapenningnivå och höjt underhållsstöd. Riksdagen sa också nej till förslaget till nytt mål för familjepolitiken.

Riksdagen riktade vidare uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • utökad jämställdhetsbonus
  • anmälan om vård av sjukt barn, föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan och rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården
  • anmälan om flerbarnstillägg
  • möjlighet för kommunerna att behålla vårdnadsbidraget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 83 miljarder kronor. Mest pengar går till föräldraförsäkringen (drygt 39 miljarder) och barnbidrag (knappt 26 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Avslag på propositionen punkt 2. Bifall till motion om anslag för 2015 inom utgiftsområde 12 och tillkännagivande om utökad jämställdhetsbonus. Bifall till motion med tillkännagivande om barnbidrag. Bifall till motion med tillkännagivande om vissa föräldrapenningsfrågor. Bifall till motion med tillkännagivande om vårdnadsbidrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 11
Betänkande 2014/15:SfU3

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om höjd föräldrapenningnivå och höjt underhållsstöd. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslaget till nytt mål för familjepolitiken.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen riktar uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • utökad jämställdhetsbonus
  • anmälan om vård av sjukt barn, föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan och rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården
  • anmälan om flerbarnstillägg
  • möjlighet för kommunerna att behålla vårdnadsbidraget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 83 miljarder kronor. Mest pengar går till föräldraförsäkringen (drygt 39 miljarder) och barnbidrag (knappt 26 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-11
Debatt i kammaren: 2014-12-12
4

Beslut

Beslut: 2014-12-12
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 12 och regeringens resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen avslår det mål för utgiftsområde 12 som regeringen föreslår.
Därmed avslår riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 12 punkt 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 98 0 15
M 70 0 0 14
SD 41 0 0 8
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
KD 14 0 0 2
Totalt 158 135 0 56


2. Anslag inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 enligt utskottets förslag i bilaga 3 och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om utökad jämställdhetsbonus. 
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2.

b) Lagförslag
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2.

3. Allmänt om föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:883 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:2367 av Emma Henriksson (KD) yrkande 1,

2014/15:2489 av Julia Kronlid (SD) yrkande 2 och

2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

4. Ekonomisk utsatthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om anmälan för flerbarnstillägg.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2845 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2848 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD) och

2014/15:381 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) samt

bifaller motion

2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 4 (SD)

6. Reserverade dagar i föräldrapenningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:161 av Jimmy Ståhl (SD),

2014/15:646 av Patrick Reslow (M),

2014/15:1013 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2014/15:2489 av Julia Kronlid (SD) yrkande 1,

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 6,

2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5 och

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

7. Samtidigt uttag av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1010 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 9 och

2014/15:1655 av Maria Ferm och Stina Bergström (MP).

Reservation 7 (SD)

8. Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 9,

2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) yrkande 2,

2014/15:2004 av Annika Eclund (KD) och

2014/15:2370 av Emma Henriksson (KD).

Reservation 8 (SD)

9. Jämställdhetsbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1009 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 7,

2014/15:821 av Rickard Nordin (C) och

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 12.

Reservation 9 (SD)

10. Vissa föräldrapenningfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om dels anmälan av vård av sjukt barn, dels föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan, dels rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1.

11. Föräldraförsäkringen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4,

2014/15:1787 av Rickard Nordin (C),

2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 13-15,

2014/15:2671 av Fredrik Eriksson (SD) och

2014/15:2863 av Hillevi Larsson (S).

12. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Adoptionsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2,

2014/15:2010 av Emma Henriksson och Roland Utbult (KD) yrkande 2 och

2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. (S).

15. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:697 av Jan Ericson (M),

2014/15:1638 av Mikael Oscarsson (KD) och

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 3 och

bifaller motion

2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7.

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 98 0 15
M 70 0 0 14
SD 41 0 0 8
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
KD 14 0 0 2
Totalt 158 135 0 56


16. Höjt vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 11 (SD)