Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2012/13:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor till integration och jämställdhet för 2013. Den största delen består av ersättning till kommunerna i samband med flyktingmottagande, 4,8 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att fler nyanlända invandrare ska få stöd för att snabbare etablera sig i arbets- och samhällslivet. Riksdagen ser positivt på den inriktning av integrationspolitiken som innebär att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska.

Arbetsmarknadsutskottet har även granskat en skrivelse där regeringen behandlar Riksrevisionens granskning av Diskrimineringsombundsmannens (DO), verksamhet under de första åren. Utskottet betonar att det är viktigt att DO fortsätter arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-05
Trycklov: 2012-12-04
Reservationer 7
bet 2012/13:AU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-13

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor till integration och jämställdhet för 2013. Den största delen består av ersättning till kommunerna i samband med flyktingmottagande, 4,8 miljarder kronor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att fler nyanlända invandrare ska få stöd för att snabbare etablera sig i arbets- och samhällslivet. Utskottet ser positivt på den inriktning av integrationspolitiken som innebär att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska.

Utskottet har även granskat en skrivelse där regeringen behandlar Riksrevisionens granskning av Diskrimineringsombundsmannens (DO), verksamhet under de första åren. Utskottet betonar att det är viktigt att DO fortsätter arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-17
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2014-2016.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 000 000 kronor 2014 och 2015.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 239 000 000 kronor 2014.
d) Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt utskottets förslag i bilaga 4.
e) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

a) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 3:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 239 000 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 13 punkt 3.

d) Anvisning av anslag inom utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 13 punkt 4 och avslår motionerna
2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 16,
2012/13:A204 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (båda SD),
2012/13:A330 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:A332 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),
2012/13:A353 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD),
2012/13:A354 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD),
2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 8 och 10,
2012/13:A387 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 4,
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 13, 17, 25 och 26 samt
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 21.

e) Utvidgad målgrupp för etableringslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:26 och avslår motionerna
2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD) och
2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V).

2. Diskrimineringsombudsmannens arbete mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A9 av Sven-Olof Sällström (SD) och
2012/13:A10 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt
lägger skrivelse 2011/12:177 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP02401
FP22011
C22001
SD00191
V00181
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1681323811

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förebyggande arbete mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 22 och 23, 2012/13:So222 yrkandena 6 och 7, 2012/13:So595 yrkande 11, 2012/13:A219 yrkandena 3 och 4, 2012/13:A252, 2012/13:A306 och 2012/13:A395 yrkande 10.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106024
M106001
MP00241
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt294182611

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bristande tillgänglighet som diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C438 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1,
2012/13:A233 av Mathias Sundin (FP),
2012/13:A247 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A305 av Pia Hallström (M) och
2012/13:A341 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

5. Diskriminering på grund av sexuell läggning, etnisk tillhörighet och ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So303 yrkande 2, 2012/13:A253, 2012/13:A347, 2012/13:A385 yrkandena 1-3 och 2012/13:A393 yrkandena 23 och 24.

Reservation 5 (MP)

6. Diskrimineringsmål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 25,
2012/13:C352 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2,
2012/13:A218 av Boriana Åberg (M) och
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 18-20.

Reservation 6 (MP)

7. Övriga frågor om diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C438 yrkande 6 och 2012/13:A274.

Reservation 7 (MP)