Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2013

Beslut

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,4 miljarder kronor till integration och jämställdhet för 2014. Den största delen, 7,3 miljarder kronor, går till insatser i samband med flyktingmottagning.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att fler personer som kommer till Sverige genom anhöriginvandring ska få stöd för att snabbare etablera sig i arbets- och samhällslivet, så kallat etableringsstöd. En anhörig till en flykting ska få rätt till stöd om han eller hon har sökt om uppehållstillstånd i Sverige inom sex år från det att personen han eller hon är anhörig till togs emot i en svensk kommun. Tidigare har tidsgränsen gått vid två år. Det har även funnits ett tidsbegränsat undantag från tvåårsregeln som slutar gälla vid årsskiftet 2014. De nya bestämmelserna gäller från den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-12-03
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Betänkande 2013/14:AU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-07

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,4 miljarder kronor till integration och jämställdhet för 2014. Den största delen, 7,3 miljarder kronor, går till insatser i samband med flyktingmottagning.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att fler personer som kommer till Sverige genom anhöriginvandring ska få stöd för att snabbare etablera sig i arbets- och samhällslivet, så kallat etableringsstöd. En anhörig till en flykting ska få rätt till stöd om han eller hon har sökt om uppehållstillstånd i Sverige inom sex år från det att personen han eller hon är anhörig till togs emot i en svensk kommun. Tidigare har tidsgränsen gått vid två år. Det har även funnits ett tidsbegränsat undantag från tvåårsregeln som slutar gälla vid årsskiftet 2014. De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 januari 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-11
4

Beslut

Beslut: 2013-12-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kronor 2015 och 2016. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 1.
b) Bemyndigande för anslaget 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 000 000 kronor 2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 2.
c) Bemyndigande för anslaget 3:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Särskilda jämställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 239 000 kronor 2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 3.
d) Anvisning av anslag inom utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för 2014 anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 4 och avslår motionerna.
e) Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:188 och avslår motionerna

a) Anvisning av anslag
Riksdagen anvisar för 2014 anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 4 och avslår motionerna
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 4, 7 och 11,
2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:A292 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 4,
2013/14:A301 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:A333 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:A358 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD),
2013/14:A359 av Mattias Karlsson m.fl. (SD),
2013/14:A394 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (båda SD),
2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkandena 1-6 och
2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

b) Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:188 och avslår motionerna
2013/14:A1 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) och
2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S).

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kronor 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

d) Bemyndigande för anslaget 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 000 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

e) Bemyndigande för anslaget 3:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 239 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 13 punkt 3.