Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2015

Beslut

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 21 miljarder kronor till området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för år 2016. Mest pengar går till ersättningar till kommunerna för flyktingmottagande samt etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.

Riksdagen sa också ja till förslaget om att avskaffa så kallade etableringslotsar. Riksdagen sa nej till de motioner som väckts med anledning av regeringens budgetförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen 2015/16:1. Bifall till propositionen 2015/16:30. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-01
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:AU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-05, 2015-10-22

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 21 miljarder kronor till området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för år 2016. Mest pengar går till ersättningar till kommunerna för flyktingmottagande samt etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget om att avskaffa så kallade etableringslotsar. Utskottet förslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motioner som väckts med anledning av regeringens budgetförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 13

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:1304 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:2237 av Paula Bieler m.fl. (SD),

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 14, 15 och 18,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1-7, 9, 15 och 16,

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 5 och 16,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 7, 10 och 11,

2015/16:3142 av Fredrik Malm m.fl. (FP),

2015/16:3177 av Johanna Jönsson m.fl. (C),

2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-5,

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 22 och 38 samt

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 13 punkt 3.

b) Avskaffande av systemet med etableringslotsar
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:30.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2017-2026,

 2. under 2016 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2017.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 13 punkterna 2 och 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 19 0 59 6
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 9 0 10 3
V 19 0 0 2
L 2 0 15 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 177 39 98 35