Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 1996/97:1)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1996

Beslut

Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkände, med ett par undantag, regeringens förslag om anslagen till arbetsmarknad och arbetsliv. Samhall gavs 75 miljoner kronor extra under nästa år för att förhindra uppsägningar av arbetshandikappade. Pengarna ska tas från det arbetsmarknadspolitiska anslaget. Ett sparbeting på Samhall på ca 100 miljoner kronor sköts dessutom upp från 1998 till 1999. Möjligheten till bibehållna lönebidragsnivåer för vissa arbetshandikappade förlängdes till 30 juni 1997. Men riksdagen ville före halvårsskiftet ha fått ta ställning till ett regeringsförslag i frågan. Riksdagen konstaterade att regeringens volymkrav för arbetsmarknadspolitiska åtgärder - 228 000 personer i genomsnitt per månad - är högt ställt i förhållande till resurserna. Regeringen ska därför återkomma till riksdagen om kraven visar sig svåra att uppfylla. Regeringen fick även i uppdrag att initiera en studie av invandrarkvinnornas situation på arbetsmarknaden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

119 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-11-21
Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:AU1

Alla beredningar i utskottet

1996-11-21, 1996-11-07, 1996-11-05, 1996-10-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-12
4

Beslut

Beslut: 1996-12-12

Protokoll med beslut