Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2014/15:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2014

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv för 2015. Den sammanlagda summan till området är cirka 67,8 miljarder kronor. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (30,4 miljarder kronor), arbetsmarknadspolitiska program och insatser (9,2 miljarder kronor), Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (7,2 miljarder kronor).

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Samtidigt sa riksdagen ja till regeringens förslag att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska få en utökad möjlighet att behandla personuppgifter. Syftet är att IAF ska kunna fullgöra sitt uppdrag med utökat tillsyns- och uppföljningsansvar för ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. Detta innebär en lagändring, som träder i kraft den 1 mars 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-9. Delvis bifall propositionen punkt 10. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i arbetslöshetsförsäkringen. Bifall till motioner om anslag inom utgiftsområde 14. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-16
Trycklov: 2014-12-16
bet 2014/15:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv för 2015. Den sammanlagda summan till området cirka 67,8 miljarder kronor. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (30,4 miljarder kronor), arbetsmarknadspolitiska program och insatser (9,2 miljarder kronor), Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (7,2 miljarder kronor).

Utskottet säger nej till regeringens förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska få en utökad möjlighet att behandla personuppgifter. Syftet är att IAF ska kunna fullgöra sitt uppdrag med utökat tillsyns- och uppföljningsansvar för ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. Detta innebär en lagändring, som föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.


c) Bemyndiganden


Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2015 efterge Danmarks och Norges skulder avseende återbetalning av utgifter för arbetslöshetsersättning för perioden 1 maj 2010 till 1 maj 2014 om högst 85 000 000 kronor respektive 30 000 000 kronor,

2. under 2015 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2016-2024,

3. under 2015 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 000 kronor 2016-2019,

4. under 2015 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 850 000 000 kronor 2016-2022,

5. under 2015 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017,

6. under 2015 för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten träffa överenskommelse med Finland och Norge om verksamheten Stiftelsen Utbildning Nordkalotten som medför behov av framtida anslag på högst 33 212 000 kronor 2016-2019,

7. under 2015 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2016.2. Ändring i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.