Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om sammanlagt knappt 80 miljarder kronor till området arbetsmarknad och arbetsliv för 2016. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall samt arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-07
Reservationer 16
Betänkande 2015/16:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om sammanlagt knappt 80 miljarder kronor till området arbetsmarknad och arbetsliv för 2016. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall samt arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-09
Debatt i kammaren: 2015-12-10
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2239 av Magnus Persson m.fl. (SD),

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 7 och 13 i denna del,

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 8-10,

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14,

2015/16:3176 av Annika Qarlsson m.fl. (C),

2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-5,

2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 1 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 39, 40 och 42 samt

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 14 punkt 7.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2017-2026.


2. under 2016 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 400 000 000 kronor 2017-2020.


3. under 2016 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 254 000 000 kronor 2017-2022.


4. under 2016 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2017 och 2018.


5. under 2016 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2017.


6. under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 38 000 000 kronor 2017 och 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 14 punkterna 1-6 och avslår motion

2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 2 0 75 7
SD 0 46 0 2
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 147 46 124 32


2. Framtidens arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12,

2015/16:80 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:746 av Rasmus Ling (MP) yrkande 2,

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2015/16:2630 av Maria Malmer Stenergard och Sofia Fölster (båda M) yrkande 2 och

2015/16:2804 av Valter Mutt m.fl. (MP).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 8
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 192 76 49 32


3. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:712 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:1272 av Jan Ericson (M),

2015/16:1329 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:1349 av Sofia Fölster (M) yrkandena 2, 1 och 3,

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 2,

2015/16:1668 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2015/16:1762 av Johan Hultberg (M),

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2806 av Jabar Amin (MP),

2015/16:2968 av Roland Utbult (KD),

2015/16:2982 av Per Åsling (C) och

2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 76 8
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 226 15 76 32


4. Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:632 av Anna Wallén m.fl. (S),

2015/16:1085 av Helena Bouveng (M),

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 5 och

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 5.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

5. Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 11-14,

2015/16:875 av Teresa Carvalho (S),

2015/16:970 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

2015/16:998 av Åsa Lindestam (S),

2015/16:1428 av Jennie Nilsson m.fl. (S),

2015/16:1711 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 2 och

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 76 8
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 207 18 91 33


6. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2069 av Carina Herrstedt (SD),

2015/16:502 av Edward Riedl (M),

2015/16:648 av Lars Eriksson (S),

2015/16:1087 av Helena Bouveng (M),

2015/16:1354 av Maria Stockhaus (M),

2015/16:1964 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1-3,

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och

2015/16:3033 av Staffan Danielsson (C).

Reservation 11 (M, C, L, KD)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 8
SD 0 0 46 2
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 146 125 46 32


7. Äldre på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 13 (L)

8. Sociala företag som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:882 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) yrkandena 1 och 6 samt

2015/16:1896 av Saila Quicklund (M).

Reservation 14 (M)

9. Egenanställning som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 15,

2015/16:263 av Rickard Persson (MP) yrkande 2,

2015/16:1373 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C) och

2015/16:1502 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1.

Reservation 15 (M)

10. En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 i denna del och

2015/16:2514 av Edward Riedl (M).

Reservation 16 (KD)

11. Kvalifikationsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 i denna del,

2015/16:2154 av Lars Eriksson m.fl. (S) och

2015/16:2309 av Jan-Olof Larsson (S).

12. Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

13. Arbetslöshetsförsäkringen för egenanställda, företagare och studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:1502 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2015/16:263 av Rickard Persson (MP) yrkande 1,

2015/16:858 av Johanna Haraldsson och Teresa Carvalho (båda S),

2015/16:934 av Rickard Nordin (C) yrkande 1 och

2015/16:2374 av Solveig Zander (C).