Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2000

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd och relaterade frågor. Studiebidraget i studiehjälpen till elever i gymnasieskolan höjs med 100 kr per månad. Anslagen till studiemedel och olika former av vuxenstudiestöd är beräknade utifrån den förändring av studiestödssystemet som ska genomföras den 1 juli 2001 enligt riksdagens beslut förra året (se 1999/2000:UbU7 ). Vuxenstuderande som fyllt 25 år och som läser på grundskole- eller gymnasienivå ska kunna få 82 % av studiemedlen i bidrag. Anslagen till vuxenstudiestöd är beräknade för att en successiv minskning av Kunskapslyftet ska inledas under andra halvåret 2001. Medel till korttidsstudiestöd och internatbidrag ska fördelas av LO, TCO och SISUS (Statens institut för särskilt utbildningsstöd). SISUS ska också kunna bevilja timersättning vid särvux. Riksdagen uttalade att regeringen snarast möjligt bör besluta om att studier vid Naprapathögskolans och Skandinaviska kiropraktorhögskolans legitimationsgrundande utbildningar ska berättiga till studiestöd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till några motioner beträffande vilka utbildningar som berättigar till studiemedel. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd och relaterade frågor. Studiebidraget i studiehjälpen till elever i gymnasieskolan höjs med 100 kr per månad. Anslagen till studiemedel och olika former av vuxenstudiestöd är beräknade utifrån den förändring av studiestödssystemet som ska genomföras den 1 juli 2001 enligt riksdagens beslut förra året (se 1999/2000:UbU7). Vuxenstuderande som fyllt 25 år och som läser på grundskole- eller gymnasienivå ska kunna få 82 % av studiemedlen i bidrag. Anslagen till vuxenstudiestöd är beräknade för att en successiv minskning av Kunskapslyftet ska inledas under andra halvåret 2001. Medel till korttidsstudiestöd och internatbidrag ska fördelas av LO, TCO och SISUS (Statens institut för särskilt utbildningsstöd). SISUS ska också kunna bevilja timersättning vid särvux.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.