Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2001

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Det nya studiemedelssystemet som infördes den 1 juli 2001 får fullt genomslag fr.o.m. 2002, vilket medför att anslagsbehovet ökar med ca 2,6 miljarder kronor. Drygt 1 miljard kronor förs över från anslaget till vuxenstudiestöd med anledning av att de särskilda vuxenstudiestöden svux och svuxa successivt avvecklas från den 1 juli 2001. (Se även 1999/2000:UbU7 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Det nya studiemedelssystemet som infördes den 1 juli 2001 får fullt genomslag fr.o.m. 2002, vilket medför att anslagsbehovet ökar med ca 2,6 miljarder kronor. Drygt 1 miljard kronor förs över från anslaget till vuxenstudiestöd med anledning av att de särskilda vuxenstudiestöden svux och svuxa successivt avvecklas från den 1 juli 2001. (Se även 1999/2000:UbU7).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.