Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2003

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 21,9 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2004. Anslaget till rekryteringsbidrag till vuxenstuderande minskas med 700 miljoner kronor jämfört med vad som förra året hade beräknats för 2004. Det innebär att verksamheten i kommunerna med rekrytering av kortutbildade vuxna hålls kvar på dagens nivå. Stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande med synskada, rörelsehinder eller dyslexi ökar med 2 miljoner kronor. Anslaget för bidrag till korttidsstudier ökar med 25 miljoner kronor. Korttidsstudiestödet administreras av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på Riksdagens revisorers förslag 2000/03:RR15 samt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-23
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-11-27
Trycklov: 2003-11-25
Reservationer 13
Betänkande 2003/04:UBU2

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 21,9 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2004. Anslaget till rekryteringsbidrag till vuxenstuderande minskas med 700 miljoner kronor jämfört med vad som förra året hade beräknats för 2004. Det innebär att verksamheten i kommunerna med rekrytering av kortutbildade vuxna hålls kvar på dagens nivå. Stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande med synskada, rörelsehinder eller dyslexi ökar med 2 miljoner kronor. Anslaget för bidrag till korttidsstudier ökar med 25 miljoner kronor. Korttidsstudiestödet administreras av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-09
4

Beslut

Beslut: 2003-12-10
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestödslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 15 punkt 1.

2. Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2004, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen för budgetåret 2004 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning i bilaga 2 till detta betänkande;
Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 15 punkterna 2-4 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 22, 2003/04:Ub396 yrkandena 4, 5 och 9, 2003/04:Ub475 yrkande 1, 2003/04:Ub503, 2003/04:Ub513 yrkande 8 och 2003/04:Ub515 yrkande 3.

3. Beloppet för studiebidrag inom studiehjälpen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub513 yrkande 2.

Reservation 1 (kd)

4. Indragning av studiebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub418 yrkande 7.

Reservation 2 (fp)

5. Underrättelse till föräldrar om att myndig elev skolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub391 yrkande 7.

Reservation 3 (c, kd)

6. Inackorderingstillägg till ungdomar i gymnasial utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub257 och 2003/04:Ub344.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

7. Studiemedel till studenter med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub396 yrkande 1, 2003/04:Ub415 yrkande 2 och 2003/04:Ub516 yrkande 7.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48007
c18103
fp04305
kd00303
v24006
mp13004
-0000
Totalt237443038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Den normala bidragsdelen i studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkande 9 och 2003/04:Ub513 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

9. Inkomstprövningen vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub385 yrkande 2, 2003/04:Ub396 yrkande 8, 2003/04:Ub443 yrkande 2 och 2003/04:Ub513 yrkande 4.

Reservation 10 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m04807
c19003
fp04305
kd03003
v24006
mp13004
-0000
Totalt190121038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Principen om studiemedelsbelopp i direkt proportion till uppnådda poäng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub396 yrkande 6.

Reservation 11 (fp)

11. Stöd till högre utbildning på minioritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub363.

12. Den övre åldersgränsen för rekryteringsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub391 yrkande 12.

Reservation 12 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m47107
c01903
fp43005
kd30003
v24006
mp13004
-0000
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Försäljning av studielånsstocken på marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub264 yrkande 1.

14. Enklare regler och mindre förhandsprövning i studiestödssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR15 punkterna 1 och 2 och motionerna 2003/04:Ub1 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:Ub2 yrkandena 2 och 3.

Reservation 13 (fp, kd)