Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2005. Anslagen för studiehjälp och studiemedel anpassas till förväntat studerandeantal. Anslaget för studiemedel minskas också med 50 miljoner kronor som i stället läggs på rekryteringsbidrag. Eftersom rekryteringen successivt beräknas öka ska anslaget öka med totalt cirka 350 miljoner kronor. Anslaget till vissa organisationer som fördelas av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) förblir oförändrat för 2005. Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk behålls på dagens nivå. Samma gäller för stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande med synskada, rörelsehinder eller dyslexi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-21
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-07
Trycklov: 2004-12-03
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:UBU2

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2005. Anslagen för studiehjälp och studiemedel anpassas till förväntat studerandeantal. Anslaget för studiemedel minskas också med 50 miljoner kronor som i stället läggs på rekryteringsbidrag. Eftersom rekryteringen successivt beräknas öka ska anslaget öka med totalt cirka 350 miljoner kronor. Anslaget till vissa organisationer som fördelas av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) förblir oförändrat för 2005. Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk behålls på dagens nivå. Samma gäller för stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande med synskada, rörelsehinder eller dyslexi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-13
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2005, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 15 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2004/05:Ub321 yrkandena 1 och 5, 2004/05:Ub419 yrkande 1, 2004/05:Ub448, 2004/05:Ub469 yrkande 9 och 2004/05:Ub485 yrkande 2.

2. Beloppet för studiebidrag inom studiehjälpen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub469 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c20002
fp39018
kd02904
v24005
mp15002
-0000
Totalt28529134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Studiemedel till studenter med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 24, 2004/05:Ub321 yrkande 2 och 2004/05:Ub441 yrkande 8.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

4. Bidragsandelen i studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 10, 2004/05:Ub324 yrkande 2 och 2004/05:Ub469 yrkande 5.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c02002
fp40008
kd01284
v24005
mp14012
-0000
Totalt265212934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Stöd till högre utbildning på minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub353.

6. Inkomstprövningen vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub207, 2004/05:Ub232, 2004/05:Ub259 yrkande 2, 2004/05:Ub290 yrkande 2, 2004/05:Ub321 yrkandena 8 och 9 samt 2004/05:Ub469 yrkande 6.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05203
c20002
fp00408
kd00294
v23006
mp15002
-0000
Totalt193526935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Studiemedelsbelopp i direkt proportion till uppnådda studieresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub321 yrkande 6.

Reservation 9 (fp)