Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2006

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Riksdagen sade också ja till att avveckla rekryteringsbidraget till vuxenstuderande från den 1 januari 2007. Detta för att villkoren för finansiering av studier ska bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika utbildningsnivåer. Vissa övergångsbestämmelser kommer att gälla för de studerande som under 2006 har beviljats rekryteringsbidrag. Budgetförslaget innebär drygt 20,7 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2007, en minskning med drygt 1,4 miljarder jämfört med 2006. Utgifterna bedöms minska med drygt 1,5 miljarder kronor 2007 som en följd av att rekryteringsbidraget avvecklas. Anslagen till studiehjälp höjs som en följd av att studiebidraget höjs och att antalet ungdomar i gymnasieskolan ökar. Anslagsbeloppet till studiemedel minskar bland annat till följd av färre studiemedelstagare. Stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker minskar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-09
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-06
Trycklov: 2006-12-06
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:UbU2

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att avveckla rekryteringsbidraget till vuxenstuderande från den 1 januari 2007. Detta för att villkoren för finansiering av studier ska bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika utbildningsnivåer. Vissa övergångsbestämmelser kommer att gälla för de studerande som under 2006 har beviljats rekryteringsbidrag. Budgetförslaget innebär drygt 20,7 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2007, en minskning med drygt 1,4 miljarder jämfört med 2006. Utgifterna bedöms minska med drygt 1,5 miljarder kronor 2007 som en följd av att rekryteringsbidraget avvecklas. Anslagen till studiehjälp höjs som en följd av att studiebidraget höjs och att antalet ungdomar i gymnasieskolan ökar. Anslagsbeloppet till studiemedel minskar bland annat till följd av färre studiemedelstagare. Stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker minskar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-14
4

Beslut

Beslut: 2006-12-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om upphävande av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),
4. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
5. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
6. lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
7. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
8. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension,
9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
10. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
11. lag om ändring i lagen (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395), samt
12. lag om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:17 punkterna 1-12 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 38, 2006/07:Ub1, 2006/07:Ub2, 2006/07:Ub3 yrkandena 1-13, 2006/07:Ub4, 2006/07:Ub5 och 2006/07:Ub353.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m810016
c21008
fp150013
kd16008
v01705
mp14005
Totalt147117085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Studiestödslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 februari 2007,
b) lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 15 punkt 2 och bifaller delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 15 punkt 1.

3. Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2007, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2007 på det sätt som framgår av bilaga 3.

a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2007 på det sätt som framgår av bilaga 3.

b)
Riksdagen godkänner att under 2007 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 149 000 000 000 kr.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 15 punkterna 3-5 och avslår motionerna 2006/07:Ub255 yrkande 1, 2006/07:Ub263 yrkande 1 och 2006/07:Ub333 yrkandena 1-3.