Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Mindre pengar till studiestöd 2008 (UbU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2008. Anslaget föreslås uppgå till knappt 20,3 miljarder kronor, vilket är 417 miljoner kronor lägre än anslaget för 2007. Anslagsminskningen beror bland annat på att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande avvecklas och att stödet vid korttidsstudier reformeras. Dessutom genomförs en satsning på en förbättrad utbildningskvalitet inom högskola och universitet med färre studiestödstagare som följd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-18
Justering: 2007-11-22
Betänkande publicerat: 2007-11-29
Trycklov: 2007-11-29
Betänkande 2007/08:UbU2

Alla beredningar i utskottet

2007-10-18

Mindre pengar till studiestöd 2008 (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2008. Anslaget föreslås uppgå till knappt 20,3 miljarder kronor, vilket är 417 miljoner kronor lägre än anslaget för 2007. Anslagsminskningen beror bland annat på att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande avvecklas och att stödet vid korttidsstudier reformeras. Dessutom genomförs en satsning på en förbättrad utbildningskvalitet inom högskola och universitet med färre studiestödstagare som följd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-12
4

Beslut

Beslut: 2007-12-13
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformering av systemet med bidrag vid korttidsstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2007/08:1 under utgiftsområde 15 till
1. lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 15 punkterna 1-5.

2. Anslag under utgiftsområde 15 Studiestöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Godkännande
Riksdagen godkänner att under 2008 lån får tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 153 000 000 000 kr,
b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2009,
c) Anslag
Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 15 punkterna 6-8 och avslår motionerna 2007/08:Ub279, 2007/08:Ub440, 2007/08:Ub470, 2007/08:Ub478 yrkandena 1-3, 2007/08:Ub484 yrkande 1, 2007/08:Ub513 yrkande 3, 2007/08:Ub520 och 2007/08:Ub556 yrkande 1.