Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet studiestöd. Totalt anslås cirka 22 miljarder kronor till studiestöd nästa år. Det är knappt 160 miljoner kronor mindre än anslagna medel för 2012. Anslagsminskningen beror bland annat på att färre personer väntas ansöka om studiemedel och att nivån på upplåningsräntan väntas bli lägre än 2012.

Utgifterna för studiemedel ökar med anledning av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux), stimulans till kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen samt en tillfällig satsning på fler platser på yrkeshögskolan respektive universitet och högskolor. Den tillfälliga satsningen på arbetslösa ungdomar under 25 år som innebär att de under vissa förutsättningar kan få den högre bidragsnivån inom studiemedlen förlängs också. Även tilläggsbidraget till studerande med barn höjs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-12-06
Betänkande publicerat: 2012-12-10
Trycklov: 2012-12-10
bet 2012/13:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet studiestöd. Totalt anslås cirka 22 miljarder kronor till studiestöd nästa år. Det är knappt 160 miljoner kronor mindre än anslagna medel för 2012. Anslagsminskningen beror bland annat på att färre personer väntas ansöka om studiemedel och att nivån på upplåningsräntan väntas bli lägre än 2012.

Utgifterna för studiemedel ökar med anledning av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux), stimulans till kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen samt en tillfällig satsning på fler platser på yrkeshögskolan respektive universitet och högskolor. Den tillfälliga satsningen på arbetslösa ungdomar under 25 år som innebär att de under vissa förutsättningar kan få den högre bidragsnivån inom studiemedlen förlängs också. Även tilläggsbidraget till studerande med barn höjs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-17
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 15

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 15 punkt 1.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 15 punkt 2.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 183 600 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 15 punkt 3 och avslår motionerna
2012/13:Ub476 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2.

d)
Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 15 punkt 4 och avslår motionerna
2012/13:Ub255 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. (SD),
2012/13:Ub394 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 2,
2012/13:Ub476 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 1.