Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2013/14:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2013

Beslut

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om drygt 21miljarder kronor till budgetanslag för området studiestöd för 2014. Det är drygt 1 miljard kronor mindre än anslagna medel för 2013. Anslagsminskningarna beror bland annat på att volymen på utlånade medel förändras.

Utgifterna inom området studiestöd ökar på grund av satsningar på bland annat de gymnasiala lärlingsutbildningarna, den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och fler utbildningsplatser på universitet och högskolor. Reglerna för studiemedel ska också ändras. Fribeloppet för studiemedel höjs, tilläggslånet blir högre och även deltidsstuderande ska kunna ta tilläggslån. Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs också.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-24
Justering: 2013-12-03
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
bet 2013/14:UbU2

Alla beredningar i utskottet

2013-10-24

Pengar till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om drygt 21miljarder kronor till budgetanslag för området studiestöd för 2014. Det är drygt 1 miljard kronor mindre än anslagna medel för 2013. Anslagsminskningarna beror bland annat på att volymen på utlånade medel förändras.

Utgifterna inom området studiestöd ökar på grund av satsningar på bland annat de gymnasiala lärlingsutbildningarna, den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och fler utbildningsplatser på universitet och högskolor. Reglerna för studiemedel ska också ändras. Fribeloppet för studiemedel höjs, tilläggslånet blir högre och även deltidsstuderande ska kunna ta tilläggslån. Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs också.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-10
4

Beslut

Beslut: 2013-12-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen m.m. för 2014 inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Lagförslag om ändring i studiestödslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 15 punkt 1 och avslår motion
2013/14:Ub459 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

b) Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 15 punkt 2.

c) Bemyndigande för lån i Riksgäldskontoret för studielån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 200 205 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 15 punkt 3 och avslår motion
2013/14:Ub566 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2.

d) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 15 punkt 4 och avslår motionerna
2013/14:Ub459 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Ub468 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2,
2013/14:Ub519 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),
2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. (MP) och
2013/14:Ub566 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1.