Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2016/17:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2016

Beslut

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområdet 15 Studiestöd. Sammanlagt går 22,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till studiemedel (15,3 miljarder) och studiehjälp (3,4 miljarder).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa bemyndiganden, bland annat när det gäller bidrag till studiesociala ändamål.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-25
Justering: 2016-12-01
Trycklov: 2016-12-02
bet 2016/17:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområdet 15 Studiestöd. Sammanlagt går 22,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till studiemedel (15,3 miljarder) och studiehjälp (3,4 miljarder).

Utbildningsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vissa bemyndiganden, bland annat när det gäller bidrag till studiesociala ändamål.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-12
Debatt i kammaren: 2016-12-13
4

Beslut

Beslut: 2016-12-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 15

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 15 punkt 2 och avslår motionerna

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

2016/17:3047 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1-7,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 5 och 20,

2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) yrkande 1,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15,

2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) och

2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
2. under 2017 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 217 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 15 punkterna 1 och 3.