Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1999

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag för år 2000 till utbildning och universitetsforskning. Arbetet med att utveckla kvaliteten och likvärdigheten i skolan fortsätter. Ytterligare medel ges för utvecklingsinsatser, bl.a. för kompetensutveckling av lärare. Under en treårsperiod avsätts 500 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor för budgetåret 2000. Kvalitetsgranskningsnämnden tillförs 12 miljoner kronor. Ytterligare 45 miljoner kronor ges till förstärkning av utbildning i storstadsregionerna, vilket innebär sammanlagt 265 miljoner kronor under år 2000 för insatser i socialt utsatta områden. Kunskapslyftet får pengar motsvarande drygt 101 900 årsstudieplatser. För försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning beräknas resurser motsvarande 12 000 årsstudieplatser. Regeringen har i budgeten för åren 2001 och 2002 beräknat medel för stegvis införande av allmän förskola och maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut år 2000 enligt tidigare beslut, med tyngdpunkt på naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Sammantaget med beslutad utbyggnad åren 2001 och 2002 ökar antalet högskoleplatser med 89 000 platser under perioden 1997-2002. De nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro samt Mitthögskolan får 22 miljoner kronor vardera i ökade forskningsresurser. Också Högskolan i Karlskrona/Ronneby och Högskolan i Kalmar får mer pengar till forskning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-11-23
Betänkande 1999/2000:UbU1

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag för år 2000 till utbildning och universitetsforskning. Arbetet med att utveckla kvaliteten och likvärdigheten i skolan fortsätter. Ytterligare medel ges för utvecklingsinsatser, bl.a. för kompetensutveckling av lärare. Under en treårsperiod avsätts 500 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor för budgetåret 2000. Kvalitetsgranskningsnämnden tillförs 12 miljoner kronor. Ytterligare 45 miljoner kronor ges till förstärkning av utbildning i storstadsregionerna, vilket innebär sammanlagt 265 miljoner kronor under år 2000 för insatser i socialt utsatta områden. Kunskapslyftet får pengar motsvarande drygt 101 900 årsstudieplatser. För försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning beräknas resurser motsvarande 12 000 årsstudieplatser. Regeringen har i budgeten för åren 2001 och 2002 beräknat medel för stegvis införande av allmän förskola och maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut år 2000 enligt tidigare beslut, med tyngdpunkt på naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Sammantaget med beslutad utbyggnad åren 2001 och 2002 ökar antalet högskoleplatser med 89 000 platser under perioden 1997-2002. De nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro samt Mitthögskolan får 22 miljoner kronor vardera i ökade forskningsresurser. Också Högskolan i Karlskrona/Ronneby och Högskolan i Kalmar får mer pengar till forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-13
4

Beslut

Beslut: 1999-12-14

Protokoll med beslut